• Piilopriorisointi Suomessa: "Mitä matalampi sosioekonominen asema, sitä heikompi terveys."

  Perustin tämän Piilopriorisointi Suomessa: "Mitä matalampi sosioekonominen asema, sitä heikompi terveys." -ketjun, koska tämä aihe koskee ja koskettaa äärimmäisen kipeästi ja äärimmäisen läheisesti niin minua kuin monia muitakin lapsuudessamme Suomessa kidutettujen terveydenhoitoa Suomessa. Olen lainannut sanat tämän ketjun otsikkoon Juha Mikkosen (Demos Helsinki associate) Terveyden tasa-arvon tulevaisuus -otsikolla

  http://www.demoshelsinki.fi/wp-conte...ulevaisuus.pdf

  kirjoittamasta tekstistä, ja kiitän lämpimästi Juha Mikkosta ja Demos Helsinki associatea julkaisusta, ja liitän vielä tämän postaukseni loppuun osan ko. Juha Mikkosen tekstistä, mutta en nyt muutoin jaksa kirjoittaa aiheesta, koska minulla on nyt muun muassa mahakipuja ja kramppausta ja muutoinkin tukala olo. Toivon vilkasta keskustelua tästä aiheesta tänne Trauma ja dissosiaatio -nettisivun keskustelufoorumiin.

  " "
  Oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa

  Terveyspalveluiden laadulla ja saatavuudella on merkitystä väestön terveyden
  kannalta, vaikka palvelujärjestelmää ei pääsääntöisesti mainitakaan ensisijaisena
  terveyden sosiaalisena määrittäjänä. Laaja-alainen terveyspolitiikka viittaa
  terveyttä tuottavien tekijöiden kokonaisuuteen, kun taas terveydenhuoltopolitiikka
  viittaa suppeammin terveydenhuollon järjestämiseen (12). Euroopan unionin
  tasolla terveydenhuollolle on kirjattu kolme kantavaa arvoa ja periaatetta:
  universaalisuus, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. Periaatteet tarkoittavat,
  että terveyspalvelujen tulisi olla kaikkien kansalaisten saatavilla (universaalisuus),
  palvelujen piiriin pääsyn tulisi olla yhdenvertaista (oikeudenmukaisuus)
  ja palvelujen kustannukset tulisi jakaa maksukyvyn mukaan (solidaarisuus) (51).
  Terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä ehkä tärkein kysymys liittyy niiden
  rahoitukseen. Kollektiivinen rahoitusjärjestelmä perustuu riskien jakamiseen ja
  on perusteiltaan käytännössä aina oikeudenmukaisempi kuin yksilön vastuuta ja
  varallisuutta korostava terveydenhuoltojärjestelmä.7 Terveydenhuoltojärjestelmän
  toimivuuden kannalta muita tärkeitä mittareita ovat palveluiden laatu ja saatavuus
  sekä järjestelmän taloudellinen kestävyys. Toisin sanoen palveluiden tulisi
  olla laadukkaita, vastata todellisiin terveyteen liittyviin tarpeisiin ja olla saatavilla
  tarvittaessa. Lisäksi terveydenhuoltojärjestelmän tulisi olla taloudellisesti kestävällä
  pohjalla, ettei se ylitä yhteiskunnan kantokykyä.

  Suomessa erot palveluiden saatavuudessa voivat tulevaisuudessa kasvattaa
  terveyseroja yhä enemmän. Vaikea yhtälö syntyy vallitsevasta tilanteesta, jossa väestön
  ikääntyminen kasvattaa terveyspalveluiden kysyntää mutta samanaikaisesti
  kaventaa niiden rahoituspohjaa. Lisäksi terveydenhuollon kansanterveydellinen
  merkitys on vähitellen kasvanut tehokkaampien hoitomuotojen myötä. Suomen
  perusterveydenhuolto on ajautunut tilanteeseen, jossa aikoinaan merkittävinä
  sosiaalisina innovaatioina luodut kuntien ylläpitämät terveyskeskukset ovat
  huomattavien haasteiden edessä. Tällä hetkellä eräs keskeisin Suomen terveydenhuoltojärjestelmän
  tasa-arvoon liittyvä ongelma on ihmisten jakautuminen sosioekonomisen aseman mukaan ryhmiin, joiden pääsy laadukkaan perusterveydenhuollon
  piiriin vaihtelee huomattavasti (36). Perusterveydenhuollossa
  jakolinja on muodostunut hoidon tarvetta arvioidessa kääntäen: kaikkein sairaimmat
  sosioekonomiset ryhmät kohtaavat eniten esteitä hoitoonpääsyssä ja
  terveimmillä sosioekonomisilla ryhmillä on nopein pääsy palveluihin.

  Perusterveydenhuollossa vallitsevaa epäoikeudenmukaisuutta voi jäsentää tarkastelemalla
  väestöryhmien erilaisia mahdollisuuksia palvelujärjestelmän piiriin
  pääsyssä. Alueellisten erojen ja hoidon saavutettavuuden lisäksi kyse on palvelujärjestelmien
  eriytymisestä julkiseen, yksityiseen ja työterveyshuoltoon.
  Suhteellisen pitkistä jonoista ja resurssipulasta kärsivät julkiset terveyskeskukset
  ovat jääneet yhä enemmän palvelemaan työelämän ulkopuolella olevia ryhmiä:
  työttömiä, eläkeläisiä ja lapsia. Lisäksi Suomessa on hoitoonpääsyyn liittyviä
  suhteellisen suuria alueellisia eroja.

  Viime vuosikymmenien muutosten myötä työterveyshuollosta on muodostunut
  työelämässä olevien, ensisijassa terveiden aikuisten, ensisijainen hoitoon
  hakeutumisen väylä. Toisaalta tarjotun työterveydenhuollon työpaikkakohtaisessa
  kattavuudessa on eroja, jotka eivät perustu työn rasittavuuteen vaan yksittäisen
  työnantajan valintoihin. Usein työterveyden vastaanotolle saapuva potilas itsekään
  ei ole varma, mitä työnantajan tarjoama työterveyspaketti lopulta kattaa. Lisäksi
  yksityiset vakuutukset ovat yleistyneet ja lisänneet yksityisten terveyspalveluiden
  käyttöä, joita myös valtio tukee Kela-korvauksella. Oikeudenmukaisuuden
  kannalta tilanne on erittäin ongelmallinen, koska terveyspalvelut eivät kohdennu
  hoidon tarpeen mukaan. Mikäli kansalaisten yhdenvertainen oikeus terveyteen
  hyväksytään ohjaavaksi arvoksi, vallitseva tilanne on oikeudenmukaisuuden
  kannalta kestämätön. Suomen terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä on poikkeuksellisen
  monimutkainen, ja kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa myös alan
  parhaille asiantuntijoille (52). Todennäköistä on, että palveluiden kohdentumiseen
  liittyviä ongelmia joudutaan tulevaisuudessa ratkaisemaan uudistamalla koko
  terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä (53).

  Terveydenhuollon sisäisten prosessien puutteellinen ohjaaminen on vaarassa
  kasvattaa niin sanottua piilopriorisointia. Poliitikoilla ja terveydenhuollon
  päätöksentekijöillä on taipumus välttää luonteeltaan vaikeaa priorisointikeskustelua.
  Selkeästi kiireellisen ja kiireettömän hoidon priorisoinnin tarpeesta on laaja
  yhteisymmärrys, mutta ongelmat alkavat siirryttäessä yksityiskohtaisempaan
  keskusteluun sairauksien ja väestöryhmien asettamisesta tärkeysjärjestykseen
  resurssien kohdentamissa. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, jossa priorisointi
  on jatkuvaa mutta sen periaatteet eivät ole läpinäkyviä. Oikeudenmukaisuuden
  kannalta vaara liittyy priorisoinnin toteutumiseen vähemmän hoidontarpeen
  arvioinnin sekä terveyshyödyn perusteella ja enemmän sosioekonomisen aseman
  mukaan. Tällöin hoitoa aktiivisimmin vaativat ja yleensä paremmassa asemassa
  olevat henkilöt varmistavat itselleen nopeamman hoitoonpääsyn ja laadukkaamman
  hoidon. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta vaikeat mutta julkiset
  priorisointilinjaukset ovat parempi menettelytapa kuin piilossa tapahtuva usein
  hyväosaisia suosiva terveydenhuollon priorisointi.

  " "
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Perustin tämän Piilopriorisointi Suomessa: "Mitä matalampi sosioekonominen asema, sitä heikompi terveys." -ketjun, koska tämä aihe koskee ja koskettaa äärimmäisen kipeästi ja äärimmäisen läheisesti niin minua kuin monia muitakin lapsuudessamme Suomessa kidutettujen terveydenhoitoa Suomessa. Olen lainannut sanat tämän ketjun otsikkoon Juha Mikkosen (Demos Helsinki associate) Terveyden tasa-arvon tulevaisuus -otsikolla

  http://www.demoshelsinki.fi/wp-conte...ulevaisuus.pdf

  kirjoittamasta tekstistä, ja kiitän lämpimästi Juha Mikkosta ja Demos Helsinki associatea julkaisusta, ja liitän vielä tämän postaukseni loppuun osan ko. Juha Mikkosen tekstistä, mutta en nyt muutoin jaksa kirjoittaa aiheesta, koska minulla on nyt muun muassa mahakipuja ja kramppausta ja muutoinkin tukala olo. Toivon vilkasta keskustelua tästä aiheesta tänne Trauma ja dissosiaatio -nettisivun keskustelufoorumiin.

  " "
  Oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa

  Terveyspalveluiden laadulla ja saatavuudella on merkitystä väestön terveyden
  kannalta, vaikka palvelujärjestelmää ei pääsääntöisesti mainitakaan ensisijaisena
  terveyden sosiaalisena määrittäjänä. Laaja-alainen terveyspolitiikka viittaa
  terveyttä tuottavien tekijöiden kokonaisuuteen, kun taas terveydenhuoltopolitiikka
  viittaa suppeammin terveydenhuollon järjestämiseen (12). Euroopan unionin
  tasolla terveydenhuollolle on kirjattu kolme kantavaa arvoa ja periaatetta:
  universaalisuus, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. Periaatteet tarkoittavat,
  että terveyspalvelujen tulisi olla kaikkien kansalaisten saatavilla (universaalisuus),
  palvelujen piiriin pääsyn tulisi olla yhdenvertaista (oikeudenmukaisuus)
  ja palvelujen kustannukset tulisi jakaa maksukyvyn mukaan (solidaarisuus) (51).
  Terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä ehkä tärkein kysymys liittyy niiden
  rahoitukseen. Kollektiivinen rahoitusjärjestelmä perustuu riskien jakamiseen ja
  on perusteiltaan käytännössä aina oikeudenmukaisempi kuin yksilön vastuuta ja
  varallisuutta korostava terveydenhuoltojärjestelmä.7 Terveydenhuoltojärjestelmän
  toimivuuden kannalta muita tärkeitä mittareita ovat palveluiden laatu ja saatavuus
  sekä järjestelmän taloudellinen kestävyys. Toisin sanoen palveluiden tulisi
  olla laadukkaita, vastata todellisiin terveyteen liittyviin tarpeisiin ja olla saatavilla
  tarvittaessa. Lisäksi terveydenhuoltojärjestelmän tulisi olla taloudellisesti kestävällä
  pohjalla, ettei se ylitä yhteiskunnan kantokykyä.

  Suomessa erot palveluiden saatavuudessa voivat tulevaisuudessa kasvattaa
  terveyseroja yhä enemmän. Vaikea yhtälö syntyy vallitsevasta tilanteesta, jossa väestön
  ikääntyminen kasvattaa terveyspalveluiden kysyntää mutta samanaikaisesti
  kaventaa niiden rahoituspohjaa. Lisäksi terveydenhuollon kansanterveydellinen
  merkitys on vähitellen kasvanut tehokkaampien hoitomuotojen myötä. Suomen
  perusterveydenhuolto on ajautunut tilanteeseen, jossa aikoinaan merkittävinä
  sosiaalisina innovaatioina luodut kuntien ylläpitämät terveyskeskukset ovat
  huomattavien haasteiden edessä. Tällä hetkellä eräs keskeisin Suomen terveydenhuoltojärjestelmän
  tasa-arvoon liittyvä ongelma on ihmisten jakautuminen sosioekonomisen aseman mukaan ryhmiin, joiden pääsy laadukkaan perusterveydenhuollon
  piiriin vaihtelee huomattavasti (36). Perusterveydenhuollossa
  jakolinja on muodostunut hoidon tarvetta arvioidessa kääntäen: kaikkein sairaimmat
  sosioekonomiset ryhmät kohtaavat eniten esteitä hoitoonpääsyssä ja
  terveimmillä sosioekonomisilla ryhmillä on nopein pääsy palveluihin.

  Perusterveydenhuollossa vallitsevaa epäoikeudenmukaisuutta voi jäsentää tarkastelemalla
  väestöryhmien erilaisia mahdollisuuksia palvelujärjestelmän piiriin
  pääsyssä. Alueellisten erojen ja hoidon saavutettavuuden lisäksi kyse on palvelujärjestelmien
  eriytymisestä julkiseen, yksityiseen ja työterveyshuoltoon.
  Suhteellisen pitkistä jonoista ja resurssipulasta kärsivät julkiset terveyskeskukset
  ovat jääneet yhä enemmän palvelemaan työelämän ulkopuolella olevia ryhmiä:
  työttömiä, eläkeläisiä ja lapsia. Lisäksi Suomessa on hoitoonpääsyyn liittyviä
  suhteellisen suuria alueellisia eroja.

  Viime vuosikymmenien muutosten myötä työterveyshuollosta on muodostunut
  työelämässä olevien, ensisijassa terveiden aikuisten, ensisijainen hoitoon
  hakeutumisen väylä. Toisaalta tarjotun työterveydenhuollon työpaikkakohtaisessa
  kattavuudessa on eroja, jotka eivät perustu työn rasittavuuteen vaan yksittäisen
  työnantajan valintoihin. Usein työterveyden vastaanotolle saapuva potilas itsekään
  ei ole varma, mitä työnantajan tarjoama työterveyspaketti lopulta kattaa. Lisäksi
  yksityiset vakuutukset ovat yleistyneet ja lisänneet yksityisten terveyspalveluiden
  käyttöä, joita myös valtio tukee Kela-korvauksella. Oikeudenmukaisuuden
  kannalta tilanne on erittäin ongelmallinen, koska terveyspalvelut eivät kohdennu
  hoidon tarpeen mukaan. Mikäli kansalaisten yhdenvertainen oikeus terveyteen
  hyväksytään ohjaavaksi arvoksi, vallitseva tilanne on oikeudenmukaisuuden
  kannalta kestämätön. Suomen terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä on poikkeuksellisen
  monimutkainen, ja kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa myös alan
  parhaille asiantuntijoille (52). Todennäköistä on, että palveluiden kohdentumiseen
  liittyviä ongelmia joudutaan tulevaisuudessa ratkaisemaan uudistamalla koko
  terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä (53).

  Terveydenhuollon sisäisten prosessien puutteellinen ohjaaminen on vaarassa
  kasvattaa niin sanottua piilopriorisointia. Poliitikoilla ja terveydenhuollon
  päätöksentekijöillä on taipumus välttää luonteeltaan vaikeaa priorisointikeskustelua.
  Selkeästi kiireellisen ja kiireettömän hoidon priorisoinnin tarpeesta on laaja
  yhteisymmärrys, mutta ongelmat alkavat siirryttäessä yksityiskohtaisempaan
  keskusteluun sairauksien ja väestöryhmien asettamisesta tärkeysjärjestykseen
  resurssien kohdentamissa. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, jossa priorisointi
  on jatkuvaa mutta sen periaatteet eivät ole läpinäkyviä. Oikeudenmukaisuuden
  kannalta vaara liittyy priorisoinnin toteutumiseen vähemmän hoidontarpeen
  arvioinnin sekä terveyshyödyn perusteella ja enemmän sosioekonomisen aseman
  mukaan. Tällöin hoitoa aktiivisimmin vaativat ja yleensä paremmassa asemassa
  olevat henkilöt varmistavat itselleen nopeamman hoitoonpääsyn ja laadukkaamman
  hoidon. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta vaikeat mutta julkiset
  priorisointilinjaukset ovat parempi menettelytapa kuin piilossa tapahtuva usein
  hyväosaisia suosiva terveydenhuollon priorisointi.

  " "
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Mulla tuntuu juuri nyt ajatukset hieman tahmeilta, joten seuraava kirjoittamani ei välttämättä osu aiheellisesti ihan tähän aloituksen tekstiin.

  Olen kaveripiirissäni huomannut, että jos on papereissa mielenterveyteen liittyvä Diagnoosi, jossa ilmenee, että on Hullu, ei kukaan tahdo uskoa, että voisi olla samalla myös fyysisesti kipeä. Kaikki olettavat, että mielisairas keksii omat kipunsa ja oireensa. Jos vaivaa ei voi paljaalla silmällä nähdä hyvin selvästi (esim. avohaava), ei sitä ole hoitajien mielestä olemassa vaan Hullu on keksinyt kaikki oireensa. Ei tutkita, mene kotiin. Näin ne usein sanovat kavereilleni. Ja kun on viisi kertaa käynyt terveyskeskuksessa samojen kipujen takia ja hoitajat ärähtää turhautuneena "no tutkitaan sitten" ja sieltä löytyykin jotain, joka pitää leikata, niin "oho, täällä on tällanen..". Joskus kysytään "mikset sä ole käynyt aikaisemmin hoidattamassa tätä vaivaa? Tällaiset asiat pitää hoitaa heti eikä odotella". Vaikka olisi kuinka kovat kivut niin ei saa hoitoa. Se on hullu, se keksii kaiken. Tätä tapahtuu monessa eri kaupungissa monelle eri ihmiselle. Terveydenhuollon ammattilaiset luulevat, että mielisairaus suojelee somaattisen puolen sairauksilta. Olisikin niin... En tiedä ketään psyykkisen puolen kuntoutujaa, joka haluaisi vapaaehtoisesti mennä terveyskeskukseen. Ei ne siellä mitään tutki, ne lähettää vaan heti kotiin. Joten miksi mennä?

  Mielestäni tämä on törkeää syrjimistä. Eriarvoisuus näkyy siis myös tällaisissa asioissa.

  Lisäksi varallisuusasiat esimerkiksi Kela-terapiasta. Ei mulla ole sellaiseen mitenkään varaa, joten en voi saada sen tyyppistä apua. Sekin on mielestäni epäreilua. En voi saada hoitoa, koska olen pienituloinen. En usko, että minun kannattaisi lopettaa syöminen terapiaan pääsyn vuoksi vaikka säästäisin sillä rahaa reippaasti. Mistä voisin vielä nipistää, kun nipistän jo kaikkialta? Niin, ei ole varaa. Sori, pärjäile ja hae terapiaa, kun voitat lotossa....
 • Mulla tuntuu juuri nyt ajatukset hieman tahmeilta, joten seuraava kirjoittamani ei välttämättä osu aiheellisesti ihan tähän aloituksen tekstiin.

  Olen kaveripiirissäni huomannut, että jos on papereissa mielenterveyteen liittyvä Diagnoosi, jossa ilmenee, että on Hullu, ei kukaan tahdo uskoa, että voisi olla samalla myös fyysisesti kipeä. Kaikki olettavat, että mielisairas keksii omat kipunsa ja oireensa. Jos vaivaa ei voi paljaalla silmällä nähdä hyvin selvästi (esim. avohaava), ei sitä ole hoitajien mielestä olemassa vaan Hullu on keksinyt kaikki oireensa. Ei tutkita, mene kotiin. Näin ne usein sanovat kavereilleni. Ja kun on viisi kertaa käynyt terveyskeskuksessa samojen kipujen takia ja hoitajat ärähtää turhautuneena "no tutkitaan sitten" ja sieltä löytyykin jotain, joka pitää leikata, niin "oho, täällä on tällanen..". Joskus kysytään "mikset sä ole käynyt aikaisemmin hoidattamassa tätä vaivaa? Tällaiset asiat pitää hoitaa heti eikä odotella". Vaikka olisi kuinka kovat kivut niin ei saa hoitoa. Se on hullu, se keksii kaiken. Tätä tapahtuu monessa eri kaupungissa monelle eri ihmiselle. Terveydenhuollon ammattilaiset luulevat, että mielisairaus suojelee somaattisen puolen sairauksilta. Olisikin niin... En tiedä ketään psyykkisen puolen kuntoutujaa, joka haluaisi vapaaehtoisesti mennä terveyskeskukseen. Ei ne siellä mitään tutki, ne lähettää vaan heti kotiin. Joten miksi mennä?

  Mielestäni tämä on törkeää syrjimistä. Eriarvoisuus näkyy siis myös tällaisissa asioissa.

  Lisäksi varallisuusasiat esimerkiksi Kela-terapiasta. Ei mulla ole sellaiseen mitenkään varaa, joten en voi saada sen tyyppistä apua. Sekin on mielestäni epäreilua. En voi saada hoitoa, koska olen pienituloinen. En usko, että minun kannattaisi lopettaa syöminen terapiaan pääsyn vuoksi vaikka säästäisin sillä rahaa reippaasti. Mistä voisin vielä nipistää, kun nipistän jo kaikkialta? Niin, ei ole varaa. Sori, pärjäile ja hae terapiaa, kun voitat lotossa....
 • Sen olen tosiaan huomannut, että psykan polilla ei ainakaan oteta lääkkeiden sivuoireita tosissaan, vaan kaikki on muka kuviteltuja juttuja. "Ei mitään sivuoireita voi tulla tälläisillä annoksilla", "En ole koskaan kuullutkaan tollaisesta sivuoireesta", "ehkä nuo on ahdistusoireita".

  Riippis, tuo terapiajuttu on kanssa ihan totta. Psykiatri kirjoitti minulle lausunnon jolla haen vammaistukea/hoitotukea Kelasta. Saa nähdä saanko sitä. Sitä hakiessa pitää olla vamma (psyykkinenkin käy), joka aiheuttaa jatkuvaa avuntarvetta ja sitten siitä johtuvia kuluja (terapiakulut luetaan tähän). Sen tuen myöntäminen tuntuu vaan olevan aika sattumanvaraista ja usein pitää valituksen kautta saada myönteinen päätös. Minä saan nyt juuri ja juuri maksettua sen terapian, mutta ilman puolison pientä tukea (hänkin sairaseläkkeellä) ei olisi varaa syödä. Olen kuullut, että harkinnanvaraista toimeentulotukea voisi saada, jos on pienituloinen ja terapian tarpeessa. En tiedä onko kukaan sitä täällä hakenut? Siinä joutuu tietty siihen paperirumbaan ja se on tosi ankeeta
 • Sen olen tosiaan huomannut, että psykan polilla ei ainakaan oteta lääkkeiden sivuoireita tosissaan, vaan kaikki on muka kuviteltuja juttuja. "Ei mitään sivuoireita voi tulla tälläisillä annoksilla", "En ole koskaan kuullutkaan tollaisesta sivuoireesta", "ehkä nuo on ahdistusoireita".

  Riippis, tuo terapiajuttu on kanssa ihan totta. Psykiatri kirjoitti minulle lausunnon jolla haen vammaistukea/hoitotukea Kelasta. Saa nähdä saanko sitä. Sitä hakiessa pitää olla vamma (psyykkinenkin käy), joka aiheuttaa jatkuvaa avuntarvetta ja sitten siitä johtuvia kuluja (terapiakulut luetaan tähän). Sen tuen myöntäminen tuntuu vaan olevan aika sattumanvaraista ja usein pitää valituksen kautta saada myönteinen päätös. Minä saan nyt juuri ja juuri maksettua sen terapian, mutta ilman puolison pientä tukea (hänkin sairaseläkkeellä) ei olisi varaa syödä. Olen kuullut, että harkinnanvaraista toimeentulotukea voisi saada, jos on pienituloinen ja terapian tarpeessa. En tiedä onko kukaan sitä täällä hakenut? Siinä joutuu tietty siihen paperirumbaan ja se on tosi ankeeta
 • Hain ja tuli hylsynä takas. Nyt valitusta väsäämässä ja huomenna aika psykiatrille uuden lausunnon laatimista varten. Että ***** olo ainakin mulle tuli, mutta toivottavasti sä saat suoraan.
 • Hain ja tuli hylsynä takas. Nyt valitusta väsäämässä ja huomenna aika psykiatrille uuden lausunnon laatimista varten. Että ***** olo ainakin mulle tuli, mutta toivottavasti sä saat suoraan.
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Perusterveydenhuollossa
  jakolinja on muodostunut hoidon tarvetta arvioidessa kääntäen: kaikkein sairaimmat
  sosioekonomiset ryhmät kohtaavat eniten esteitä hoitoonpääsyssä ja
  terveimmillä sosioekonomisilla ryhmillä on nopein pääsy palveluihin.
  Tämä on hämmästyttävää. Ymmärrän, ettei terveyskeskuksissa ehkä ole tarpeeksi aikaa ja rahaa hoitaa suurta osaa potilaista kunnolla, mutta toisaalta, jos ihmiset hoidettaisiin ja tutkittaisiin kunnolla, eikä suhtautuminen olis tuota riippiksen kuvailemaa tasoa, säästöt olisi ihan valtavat. Luin joskus vuosia sitten uutisen, että Raision kaupungissa olisi pyritty järjestämään terveydenhoito mahdollisimman aikaisen hoidon periaatteella, ja se säästi rahaa, kun vaivat eivät pahentuneet odotellessa. Ei kukaan satu asuun Raisiossa ja tiedä kertoa, onko tämä totta?
  Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Todennäköistä on, että palveluiden kohdentumiseen
  liittyviä ongelmia joudutaan tulevaisuudessa ratkaisemaan uudistamalla koko
  terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä (53).

  Käsittääkseni meneillään olevassa sote-sopassa on kyse myös tästä, ja nykyisellä hallituksella se tarkoittaa pahimmillaan terveydenhoidon yksityistämistä (mahdollisimman paljon) eli sitä, että pitää ottaa mahdottoman kallis sairasvakuutus että pääsee lääkäriin. Voittajia ovat yksityiset terveydenhuoltoyritykset ja vakuutusyhtiöt, jotka voivat kiskoa välttämättömistä palveluistaan mielipuolisia hintoja, ja valtio joutuu kuitenkin korvaamaan osan näistä maksuista. Häviäjiä ovat köyhät, jotka joutuvat maksamaan terveydenhoidosta entistä enemmän, tai olemaan menemättä lääkäriin.

  IÄ:n tytär, kirjotat paljon siitä, miten paha olo sulla on ja miten menneisyyden traumat vaivaa jatkuvasti, mutta pystyt kuitenkin lukemaan pitkiä artikkeleita ja käsittelemään yhteiskunnallisia asioita. Musta se on hienoa ja rohkasevaa, ja kertoo siitä, että vaikka olisi miten pahoja solmuja mielessä, ihminen voi kuitenkin toipua ja saada aivokapasiteettiaan hyödylliseen käyttöön. Voimia ja rohkeutta!
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Perusterveydenhuollossa
  jakolinja on muodostunut hoidon tarvetta arvioidessa kääntäen: kaikkein sairaimmat
  sosioekonomiset ryhmät kohtaavat eniten esteitä hoitoonpääsyssä ja
  terveimmillä sosioekonomisilla ryhmillä on nopein pääsy palveluihin.
  Tämä on hämmästyttävää. Ymmärrän, ettei terveyskeskuksissa ehkä ole tarpeeksi aikaa ja rahaa hoitaa suurta osaa potilaista kunnolla, mutta toisaalta, jos ihmiset hoidettaisiin ja tutkittaisiin kunnolla, eikä suhtautuminen olis tuota riippiksen kuvailemaa tasoa, säästöt olisi ihan valtavat. Luin joskus vuosia sitten uutisen, että Raision kaupungissa olisi pyritty järjestämään terveydenhoito mahdollisimman aikaisen hoidon periaatteella, ja se säästi rahaa, kun vaivat eivät pahentuneet odotellessa. Ei kukaan satu asuun Raisiossa ja tiedä kertoa, onko tämä totta?
  Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Todennäköistä on, että palveluiden kohdentumiseen
  liittyviä ongelmia joudutaan tulevaisuudessa ratkaisemaan uudistamalla koko
  terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä (53).

  Käsittääkseni meneillään olevassa sote-sopassa on kyse myös tästä, ja nykyisellä hallituksella se tarkoittaa pahimmillaan terveydenhoidon yksityistämistä (mahdollisimman paljon) eli sitä, että pitää ottaa mahdottoman kallis sairasvakuutus että pääsee lääkäriin. Voittajia ovat yksityiset terveydenhuoltoyritykset ja vakuutusyhtiöt, jotka voivat kiskoa välttämättömistä palveluistaan mielipuolisia hintoja, ja valtio joutuu kuitenkin korvaamaan osan näistä maksuista. Häviäjiä ovat köyhät, jotka joutuvat maksamaan terveydenhoidosta entistä enemmän, tai olemaan menemättä lääkäriin.

  IÄ:n tytär, kirjotat paljon siitä, miten paha olo sulla on ja miten menneisyyden traumat vaivaa jatkuvasti, mutta pystyt kuitenkin lukemaan pitkiä artikkeleita ja käsittelemään yhteiskunnallisia asioita. Musta se on hienoa ja rohkasevaa, ja kertoo siitä, että vaikka olisi miten pahoja solmuja mielessä, ihminen voi kuitenkin toipua ja saada aivokapasiteettiaan hyödylliseen käyttöön. Voimia ja rohkeutta!
 • Maisa kirjoitti:

  " "
  IÄ:n tytär, kirjotat paljon siitä, miten paha olo sulla on ja miten menneisyyden traumat vaivaa jatkuvasti, mutta pystyt kuitenkin lukemaan pitkiä artikkeleita ja käsittelemään yhteiskunnallisia asioita. Musta se on hienoa ja rohkasevaa, ja kertoo siitä, että vaikka olisi miten pahoja solmuja mielessä, ihminen voi kuitenkin toipua ja saada aivokapasiteettiaan hyödylliseen käyttöön. Voimia ja rohkeutta!
  " "

  Kiitos Maisa, ja voimia rohkeutta sinullekin ! Kirjoituksesi herätti kaikenlaisia ajatuksia, mutta en jaksa nyt kirjoittaa niitä.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Maisa kirjoitti:

  " "
  IÄ:n tytär, kirjotat paljon siitä, miten paha olo sulla on ja miten menneisyyden traumat vaivaa jatkuvasti, mutta pystyt kuitenkin lukemaan pitkiä artikkeleita ja käsittelemään yhteiskunnallisia asioita. Musta se on hienoa ja rohkasevaa, ja kertoo siitä, että vaikka olisi miten pahoja solmuja mielessä, ihminen voi kuitenkin toipua ja saada aivokapasiteettiaan hyödylliseen käyttöön. Voimia ja rohkeutta!
  " "

  Kiitos Maisa, ja voimia rohkeutta sinullekin ! Kirjoituksesi herätti kaikenlaisia ajatuksia, mutta en jaksa nyt kirjoittaa niitä.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Maisa kirjoitti:

  " "
  IÄ:n tytär, kirjotat paljon siitä, miten paha olo sulla on ja miten menneisyyden traumat vaivaa jatkuvasti, mutta pystyt kuitenkin lukemaan pitkiä artikkeleita ja käsittelemään yhteiskunnallisia asioita. Musta se on hienoa ja rohkasevaa, ja kertoo siitä, että vaikka olisi miten pahoja solmuja mielessä, ihminen voi kuitenkin toipua ja saada aivokapasiteettiaan hyödylliseen käyttöön. Voimia ja rohkeutta!
  " "

  Kiitos Maisa, ja voimia rohkeutta sinullekin ! Kirjoituksesi herätti kaikenlaisia ajatuksia, mutta en jaksa nyt kirjoittaa niitä.
  Järki vs. taloususkonnon eli elinkeinoelämän pyyteet: työskentele, osta, kuluta, kuole


  Olen lainannut lähes kaikki sanat tämän postaukseni otsikkoon Jokke Karjalaisen artikkelista Teesejä tyhmälistöstä (linkki alla): kiitos Jokke Karjalainen! Olen järkyttävässä jouluannihilaatio- ynnä muussa ynnä muussa ynnä muussa ynnä muussa kökkökunnossa, mutta haluan nyt kirjoittaa tämän postauksen, koska tämä asia on niin äärimmäisen tärkeä. Ja sitten myös toisaalta: kun nyt kirjoitan tätä eli käytän  järkeä,


  enkä vello kökköoloissani, niin tämä on juuri sitä, mitä tämä kirjoitukseni koskeekin, eli aihe on  järki  ja ajattelu, eli  järjen  käyttö.

  Kaikka nämä vuodet, jotka olen ollut ammattitaitoisissa kidutustraumahoidoissa, minulle on toitotettu, että selviän kaikesta, kun käytän


  järkeä,  ja totta tosiaan: selviän nyt tästä eräästäkin jouluannihilaation, separaatioahdistuksen, kipujen, kouristusten, pelkojen, traumatakaumien ym:iden ym:iden ym:iden äärimmäisen kammottavien kökköjen täyttämästä aamustani, kun käytän  järkeä,


  ja kirjoitan tätä. Ei sen puoleen: ei pelkkä  järjen  käyttö auta, koska sitten kun olen taas tavalla tai toisella syystä tai toisesta sekaisin – ja niin minulle tapahtuu lukemattomia kertoja vuorokaudessa – niin


  järki


  katoaa yleensä täysin ja kokonaan, mutta niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin niinä lukemattomina pimeistä pimeimpinäkin hetkinäni on


  järjen


  käyttö ollut aina se oikea täsmälääke: aina kun soihdut sammuvat, niin sitten täytyy mahdollisimman nopeasti todeta, että ”jaahas, soihdut ovat sammuneet, eikä mikään toimi”, mutta siinä juuri se  järki  onkin, kun hokaa, että


  järki  on matkoilla, ja YE 112 on tässä ja nyt.

  - Ja kyllä: ei todellakaan ole yksinkertaista, mutta että noin se on kokemusteni mukaisesti aina mennyt, ja kai uhkaavasti lähenevästä, henkisesti pimeistä pimeimmästä, jouluannihilaatioahdistuksen, taloususkonnon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon täyttämästä joulunajan synkistä synkimmästä keskiajastakin selvinnen hengissä juuri


  järjen  avulla.


  Mitä tulee tähän meidän _suomalaiseen_, tämän 17.12. 2015 -päivän yhteiskuntaamme ja _suomalaiseen_ kollektiiviseen insestiäitiystajuntaamme, ja kuinka minä sen näen ja koen täältä _suomalaisen_ insestiäidin biologisen tyttären perspektiivistä, niin Jokke Karjalainen kirjoittaa mielestäni siitä loistavasti, vaikkakin Jokke Karjalainen ei kirjoita artikkelissaan _suomalaisesta_ insestiäitiydestä_ eikä _suomalaisesta_ kollektiivisesta insestiäitiystajunnasta, niin täällä _supisuomalaisessa_ insestimaailmassa pätee samat kollektiivisen tajunnan lait kuin mistä Jokke Karjalainen kirjoittaa artikkelissaan otsikolla

  Teesejä tyhmälistöstä:

  ” ”
  VAIKKA MEDIAN ASEMA kansansivistystyössä hämärtyi, itse kansansivistystyö jatkui monimuotoisena pitkälle viime vuosisadan jälkipuolelle. Jopa poliittisten puolueiden kuten SDP:n, Maalaisliitto–Keskustapuolueen ja SKP–SKDL:n harjoittaman sivistystyön voi perustellusti nähdä jakaneen joitakin yhteisiä arvoja. Uskottiin tiedon lisäämisen hyödyllisyyteen. Vasta 1980-luvun jälkeen kansansivistystyö jäi heitteille ja koko sivistys koulutuksen sekä iki-ihanan median armoille. Samaan historialliseen käänteeseen sijoittuvat myös poliittisen – erityisesti vasemmistolaisen – lehdistön kuihtuminen sekä television ja radion sivistystehtävän jääminen kaupallisuuden vyöryn alle. Suomalainen koulutus on moneen kertaan todettu korkeatasoiseksi, mutta potentiaalista tyhmälistöä siitä koskee lähinnä peruskoulu (sitä ennen kansakoulu ja kansalaiskoulu tai keskikoulu), jonka oppisisältöjen on todettu — Louis Althusserin ”ideologisen valtiokoneiston” idean mukaisesti — siirtyneen kohti elinkeinoelämän pyyteitä muun julkisen yhteiskunnan vanavedessä.
  2010-luvun nettikeskusteluja seuratessa ajatus kansansivistyksestä tuntuu absurdilta. Enemmän yhtymäkohtia löytyy kaikenlaista kansansivistystyötä edeltävään aikakauteen. Esimerkiksi historiantutkija Pentti Renvall on kuvannut 1500-luvun yhteiskuntaelämää sanoilla, jotka saavat sivistyneen nykyihmisen huolestuneena hätkähtämään. Renvallin mukaan, sosiologi Antti Eskolan (1972) muotoilemana, ”rikoksiin ja rikoksen tekijään suhtauduttiin tunneperäisesti ja käräjille mentiin joukolla. Jos syytetyllä oli huono maine, sitä pidettiin vahvasti raskauttavana seikkana, ja jo pelkkä erilaisuus oli huono merkki”. Samoin sosiologi Émile Durkheimin (1893) kuvaus kehittymättömän työnjaon vaiheesta yhteiskunnissa kertoi, jälleen Eskolan sanoin, kuinka ”sitä, joka toimii vastoin vallitsevaa, vahvasti tunneperäistä kollektiivista tajuntaa, rangaistaan ankarasti”.
  Vertailtaessa 1500-luvun Suomea tai kehittymättömän työnjaon yhteiskuntaa nykypäivään täytyy huomata, ettei kuvaus päde koko yhteiskuntaan tai edes ihmisten enemmistöön, vaan nimenomaan tyhmälistöön, joka pitää mm. tietoa karttavaa ja tunneperäistä sosiaalista joukkolynkkausta tai julkista ajojahtia validina toimintatapana. Tyhmälistön yhteiskunnallinen ymmärrys on niin alkeellinen, että vastine sille löytyy noin puolen vuosituhannen takaa – ajalta ennen mediaa, oppivelvollisuutta ja jopa valistusaatetta. Lisäksi tämäkin on kyseenalainen rinnastus. Vanhassa yhteiskunnassa ei ollut saatavilla tietoa eikä siten syytä epäillä, että ihmisten enemmistö luottaa asioiden selvittelyssä enemmän järkiperäisyyteen. Tämän legitiimin järkiperäisyyden pohjalta toimii periaatteessa koko nykyaikainen yhteiskunta, mutta tyhmälistö ei piittaa siitä tai edes tiedä sitä.

  ” ”
  http://vastavalkea.fi/author/jokkekarjalainen/

  _Suomalainen_ insestiäitini ympärilleen keräämine hoveineen kidutti, kiusasi ja rankaisi minua ankarasti syntymästäni asti, ja samalla tavalla ja vastaavasti _suomalainen_ yhteiskunta kiduttaa, kiusaa ja rankaisee ankarasti meitä _suomalaisten_ insestiäitien _suomalaisia_ insestilapsia syntymästämme asti, koska _suomalainen_ kollektiivinen insestiäitiystajunta suojelee ja varjelee _Suomen_ evankelis-luterilaisen kirkon johdolla kaikkia _suomalaisia_ insestiäitejä meidän _suomalaisten_ insestiäitien _suomalaisten_ insestilasten hengen ja terveyden hinnalla:  yksinkertaista, eikö vain?


  Lopuksi haluan sanoa kaikille ja varsinkin kaikille _Suomen_ evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille, että myös nämä äärettömän pitkät, äärimmäisen tuskalliset, äärimmäisen synkät, äärimmäisen kivuliaat ja äärettömän pimeät kidutustraumahoitovuodet – vaikka ovatkin ammattitaitoisesti hoidetut - ovat meidän _suomalaisten_ _Suomessa_ syntymästä asti kidutettujen, kiusattujen ja ankarasti rangaistujen _suomalaisten_ insestilasten kokemusmaailmassa myös – siis: myös! - vain ja ainoastaan yhtä kidutusta ja kiusaamista ja ankaraa rangaistusta: vaikka kuinka hoidan ja hoidan ja hoidan ja hoidan ja hoidan itseäni vuodesta toiseen 24/7, niin yhä vieläkin olen henkisesti Auschwitzissa.  Haluaako _Suomi_ yhteisönä, valtiona ja yhteiskuntana  järkeväksi


  ?
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 17-12-15 klo 05:49.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Maisa kirjoitti:

  " "
  IÄ:n tytär, kirjotat paljon siitä, miten paha olo sulla on ja miten menneisyyden traumat vaivaa jatkuvasti, mutta pystyt kuitenkin lukemaan pitkiä artikkeleita ja käsittelemään yhteiskunnallisia asioita. Musta se on hienoa ja rohkasevaa, ja kertoo siitä, että vaikka olisi miten pahoja solmuja mielessä, ihminen voi kuitenkin toipua ja saada aivokapasiteettiaan hyödylliseen käyttöön. Voimia ja rohkeutta!
  " "

  Kiitos Maisa, ja voimia rohkeutta sinullekin ! Kirjoituksesi herätti kaikenlaisia ajatuksia, mutta en jaksa nyt kirjoittaa niitä.
  Järki vs. taloususkonnon eli elinkeinoelämän pyyteet: työskentele, osta, kuluta, kuole


  Olen lainannut lähes kaikki sanat tämän postaukseni otsikkoon Jokke Karjalaisen artikkelista Teesejä tyhmälistöstä (linkki alla): kiitos Jokke Karjalainen! Olen järkyttävässä jouluannihilaatio- ynnä muussa ynnä muussa ynnä muussa ynnä muussa kökkökunnossa, mutta haluan nyt kirjoittaa tämän postauksen, koska tämä asia on niin äärimmäisen tärkeä. Ja sitten myös toisaalta: kun nyt kirjoitan tätä eli käytän  järkeä,


  enkä vello kökköoloissani, niin tämä on juuri sitä, mitä tämä kirjoitukseni koskeekin, eli aihe on  järki  ja ajattelu, eli  järjen  käyttö.

  Kaikka nämä vuodet, jotka olen ollut ammattitaitoisissa kidutustraumahoidoissa, minulle on toitotettu, että selviän kaikesta, kun käytän


  järkeä,  ja totta tosiaan: selviän nyt tästä eräästäkin jouluannihilaation, separaatioahdistuksen, kipujen, kouristusten, pelkojen, traumatakaumien ym:iden ym:iden ym:iden äärimmäisen kammottavien kökköjen täyttämästä aamustani, kun käytän  järkeä,


  ja kirjoitan tätä. Ei sen puoleen: ei pelkkä  järjen  käyttö auta, koska sitten kun olen taas tavalla tai toisella syystä tai toisesta sekaisin – ja niin minulle tapahtuu lukemattomia kertoja vuorokaudessa – niin


  järki


  katoaa yleensä täysin ja kokonaan, mutta niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin niinä lukemattomina pimeistä pimeimpinäkin hetkinäni on


  järjen


  käyttö ollut aina se oikea täsmälääke: aina kun soihdut sammuvat, niin sitten täytyy mahdollisimman nopeasti todeta, että ”jaahas, soihdut ovat sammuneet, eikä mikään toimi”, mutta siinä juuri se  järki  onkin, kun hokaa, että


  järki  on matkoilla, ja YE 112 on tässä ja nyt.

  - Ja kyllä: ei todellakaan ole yksinkertaista, mutta että noin se on kokemusteni mukaisesti aina mennyt, ja kai uhkaavasti lähenevästä, henkisesti pimeistä pimeimmästä, jouluannihilaatioahdistuksen, taloususkonnon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon täyttämästä joulunajan synkistä synkimmästä keskiajastakin selvinnen hengissä juuri


  järjen  avulla.


  Mitä tulee tähän meidän _suomalaiseen_, tämän 17.12. 2015 -päivän yhteiskuntaamme ja _suomalaiseen_ kollektiiviseen insestiäitiystajuntaamme, ja kuinka minä sen näen ja koen täältä _suomalaisen_ insestiäidin biologisen tyttären perspektiivistä, niin Jokke Karjalainen kirjoittaa mielestäni siitä loistavasti, vaikkakin Jokke Karjalainen ei kirjoita artikkelissaan _suomalaisesta_ insestiäitiydestä_ eikä _suomalaisesta_ kollektiivisesta insestiäitiystajunnasta, niin täällä _supisuomalaisessa_ insestimaailmassa pätee samat kollektiivisen tajunnan lait kuin mistä Jokke Karjalainen kirjoittaa artikkelissaan otsikolla

  Teesejä tyhmälistöstä:

  ” ”
  VAIKKA MEDIAN ASEMA kansansivistystyössä hämärtyi, itse kansansivistystyö jatkui monimuotoisena pitkälle viime vuosisadan jälkipuolelle. Jopa poliittisten puolueiden kuten SDP:n, Maalaisliitto–Keskustapuolueen ja SKP–SKDL:n harjoittaman sivistystyön voi perustellusti nähdä jakaneen joitakin yhteisiä arvoja. Uskottiin tiedon lisäämisen hyödyllisyyteen. Vasta 1980-luvun jälkeen kansansivistystyö jäi heitteille ja koko sivistys koulutuksen sekä iki-ihanan median armoille. Samaan historialliseen käänteeseen sijoittuvat myös poliittisen – erityisesti vasemmistolaisen – lehdistön kuihtuminen sekä television ja radion sivistystehtävän jääminen kaupallisuuden vyöryn alle. Suomalainen koulutus on moneen kertaan todettu korkeatasoiseksi, mutta potentiaalista tyhmälistöä siitä koskee lähinnä peruskoulu (sitä ennen kansakoulu ja kansalaiskoulu tai keskikoulu), jonka oppisisältöjen on todettu — Louis Althusserin ”ideologisen valtiokoneiston” idean mukaisesti — siirtyneen kohti elinkeinoelämän pyyteitä muun julkisen yhteiskunnan vanavedessä.
  2010-luvun nettikeskusteluja seuratessa ajatus kansansivistyksestä tuntuu absurdilta. Enemmän yhtymäkohtia löytyy kaikenlaista kansansivistystyötä edeltävään aikakauteen. Esimerkiksi historiantutkija Pentti Renvall on kuvannut 1500-luvun yhteiskuntaelämää sanoilla, jotka saavat sivistyneen nykyihmisen huolestuneena hätkähtämään. Renvallin mukaan, sosiologi Antti Eskolan (1972) muotoilemana, ”rikoksiin ja rikoksen tekijään suhtauduttiin tunneperäisesti ja käräjille mentiin joukolla. Jos syytetyllä oli huono maine, sitä pidettiin vahvasti raskauttavana seikkana, ja jo pelkkä erilaisuus oli huono merkki”. Samoin sosiologi Émile Durkheimin (1893) kuvaus kehittymättömän työnjaon vaiheesta yhteiskunnissa kertoi, jälleen Eskolan sanoin, kuinka ”sitä, joka toimii vastoin vallitsevaa, vahvasti tunneperäistä kollektiivista tajuntaa, rangaistaan ankarasti”.
  Vertailtaessa 1500-luvun Suomea tai kehittymättömän työnjaon yhteiskuntaa nykypäivään täytyy huomata, ettei kuvaus päde koko yhteiskuntaan tai edes ihmisten enemmistöön, vaan nimenomaan tyhmälistöön, joka pitää mm. tietoa karttavaa ja tunneperäistä sosiaalista joukkolynkkausta tai julkista ajojahtia validina toimintatapana. Tyhmälistön yhteiskunnallinen ymmärrys on niin alkeellinen, että vastine sille löytyy noin puolen vuosituhannen takaa – ajalta ennen mediaa, oppivelvollisuutta ja jopa valistusaatetta. Lisäksi tämäkin on kyseenalainen rinnastus. Vanhassa yhteiskunnassa ei ollut saatavilla tietoa eikä siten syytä epäillä, että ihmisten enemmistö luottaa asioiden selvittelyssä enemmän järkiperäisyyteen. Tämän legitiimin järkiperäisyyden pohjalta toimii periaatteessa koko nykyaikainen yhteiskunta, mutta tyhmälistö ei piittaa siitä tai edes tiedä sitä.

  ” ”
  http://vastavalkea.fi/author/jokkekarjalainen/

  _Suomalainen_ insestiäitini ympärilleen keräämine hoveineen kidutti, kiusasi ja rankaisi minua ankarasti syntymästäni asti, ja samalla tavalla ja vastaavasti _suomalainen_ yhteiskunta kiduttaa, kiusaa ja rankaisee ankarasti meitä _suomalaisten_ insestiäitien _suomalaisia_ insestilapsia syntymästämme asti, koska _suomalainen_ kollektiivinen insestiäitiystajunta suojelee ja varjelee _Suomen_ evankelis-luterilaisen kirkon johdolla kaikkia _suomalaisia_ insestiäitejä meidän _suomalaisten_ insestiäitien _suomalaisten_ insestilasten hengen ja terveyden hinnalla:  yksinkertaista, eikö vain?


  Lopuksi haluan sanoa kaikille ja varsinkin kaikille _Suomen_ evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille, että myös nämä äärettömän pitkät, äärimmäisen tuskalliset, äärimmäisen synkät, äärimmäisen kivuliaat ja äärettömän pimeät kidutustraumahoitovuodet – vaikka ovatkin ammattitaitoisesti hoidetut - ovat meidän _suomalaisten_ _Suomessa_ syntymästä asti kidutettujen, kiusattujen ja ankarasti rangaistujen _suomalaisten_ insestilasten kokemusmaailmassa myös – siis: myös! - vain ja ainoastaan yhtä kidutusta ja kiusaamista ja ankaraa rangaistusta: vaikka kuinka hoidan ja hoidan ja hoidan ja hoidan ja hoidan itseäni vuodesta toiseen 24/7, niin yhä vieläkin olen henkisesti Auschwitzissa.  Haluaako _Suomi_ yhteisönä, valtiona ja yhteiskuntana  järkeväksi


  ?
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Taloususkonto ja _suomalainen_ insesti eli _suomalaisten_ lasten kidutus _Suomessa_


  Globaali taloususkonto jyllää _Suomessakin_ , ja vaikka näitä lasten kidutustraumoja osataan hoitaa nykyään ammattitaitoisesti - - - ja Huom! Huom! Huom!: Lasten kidutustraumoja voi myös ehkäistä ja estää - myös _Suomessa_ ! - - - , niin jos taloususkontoon eli politiikan tekoon eli rahojen käyttöön ja jakoon ei _Suomessa_ kiinnitetä huomiota, niin meillä _Suomessa_ lapsena kidutetuilla ei ole mitään toivoa toipua kidutustraumoistamme _Suomessa_. Ja vaikka seuraava Riikka Söyringin artikkeli ei suoranaisesti käsittele insestiä eli lasten kiduttamista _Suomessa_ , niin koska me _Suomessa_ lapsena kidutetut _Suomessa_ asuvat olemme useimmiten köyhiä, moniongelmaisia sekä vailla minkäänlaista omaisuutta, niin luonnollisesti kaikki, mikä koskee _suomalaista_ terveydenhoitoa _Suomessa_ sekä _suomalaisia_ köyhiä _Suomessa_ , koskee myös meitä _suomalaisia_ insestilapsia.

  Riikka Söyring, Oxfam: Eriarvoisuus Euroopassa kasvaa:

  " "
  Oxfam: Eriarvoisuus Euroopassa kasvaa

  Oxfam vaatii suunnanmuutosta Euroopassa. Järjestön mukaan EU:ssa noudatettu talouskuri sekä rikkaita suosiva verotus ovat johtaneet köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvuun.

  Toimittaja: Riikka Söyring

  Kansainvälinen Oxfam-järjestö, joka toimii 90:ssä maassa, raportoi Euroopan väestön tilanteen olevan kehno, ja muuttumassa huonommaksi. Lähes neljännes EU-maiden väestöstä elää köyhyydessä tai köyhyysriskirajalla ja syrjäytymisvaarassa. Näistä 50 miljoonaa elää puutteessa, joka ei salli asunnon – jos asuntoa edes on – lämmitystä talviaikaan. Köyhien määrän odotetaan lisääntyvän nykypolitiikkaa noudattamalla 15-25 miljoonalla vuoteen 2025 mennessä.

  Edunsaajaryhmien Eurooppa

  Järjestön mukaan varakas eliitti taivuttaa poliittista päätöksentekoa omaksi edukseen; samalla demokraattiset instituutiot ovat rapautuneet tasaisesti ja merkittävästi. Euroopassa noudatettu talouskuri sekä epäreilut verotuskäytännöt on tarkoituksella muokattu suosimaan erilaisia edunsaajaryhmiä, järjestö kirjoittaa ”A Europe for the many, not the few” -raporttinsa esipuheessa. Massiiviset pankkituet (bail-outs) yksityisesti omistetulle rahoitussektorille ovat johtaneet valtioiden velkaantumiseen ja siirtäneet velasta vastaamisen veronmaksajille. Valtioiden velkaantumisella taas on perusteltu sosiaaliturvaan ja julkiseen sektoriin kohdistettuja leikkauksia.

  " "

  http://ipu.fi/oxfam-eriarvoisuus-euroopassa-kasvaa/

  Tämän postaukseni myötä lähetän jouluannihilaatioahdistustervehdykseni sille _Suomen_ valtion virkamiehelle, joka syvällä kokemuksensa tuomalla rintaäänellään varoitti minua käyttämästä kidutus-sanaa, kun puhun _suomalaisen_ insestiäitini aiheuttamista kidutustraumoistani, tai yleensäkin, kun puhun _Suomessa_ tapahtuneista kidutuksistani, kuten puoskaroinnistani _Suomessa_ : kuinka _Suomessa_ tapahtuneesta tai _Suomessa_ tapahtuvasta _suomalaisen_ ihmisen kidutuksesta voi puhua, jos kidutus-sanan käyttö on kielletty?

  https://www.hdl.fi/fi/palvelut/kidutettujen-kuntoutus

  " "
  Kidutettuja on kuntoutettu Suomessa jo yli 20 vuoden ajan


  Kidutettujen kuntoutuskeskus on erikoissairaanhoitotasoinen poliklinikka, joka arvioi, hoitaa ja kuntouttaa Suomessa asuvia kidutuksen vuoksi traumatisoituneita pakolaisia ja turvapaikanhakijoita sekä heidän perheenjäseniään. Kliinisen työn ohella Kidutettujen kuntoutuskeskus tarjoaa työyhteisöille koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta.

  Kidutettujen kuntoutuskeskuksen toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Toiminta perustuu Suomen tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hoidosta.

  Kidutettujen kuntoutuskeskuksen toiminta on valtakunnallista, mutta kliininen työ painottuu Etelä-Suomen alueelle.

  Keskuksen tehtävänä on myös osaltaan varmistaa, että luotettava kidutuksen ja siitä johtuvaan traumatisoitumiseen liittyvä asiantuntijatieto on pakolaisia palvelevien ja heitä koskevien päätöksiä tekevien viranomaistahojen käytössä.

  Toimii yhteistyössä muiden maiden vastaavien keskusten kanssa kidutettujen pakolaisten kuntoutuksen ja hoidon kehittämiseksi.

  " "
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 17-12-15 klo 06:33.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Taloususkonto ja _suomalainen_ insesti eli _suomalaisten_ lasten kidutus _Suomessa_


  Globaali taloususkonto jyllää _Suomessakin_ , ja vaikka näitä lasten kidutustraumoja osataan hoitaa nykyään ammattitaitoisesti - - - ja Huom! Huom! Huom!: Lasten kidutustraumoja voi myös ehkäistä ja estää - myös _Suomessa_ ! - - - , niin jos taloususkontoon eli politiikan tekoon eli rahojen käyttöön ja jakoon ei _Suomessa_ kiinnitetä huomiota, niin meillä _Suomessa_ lapsena kidutetuilla ei ole mitään toivoa toipua kidutustraumoistamme _Suomessa_. Ja vaikka seuraava Riikka Söyringin artikkeli ei suoranaisesti käsittele insestiä eli lasten kiduttamista _Suomessa_ , niin koska me _Suomessa_ lapsena kidutetut _Suomessa_ asuvat olemme useimmiten köyhiä, moniongelmaisia sekä vailla minkäänlaista omaisuutta, niin luonnollisesti kaikki, mikä koskee _suomalaista_ terveydenhoitoa _Suomessa_ sekä _suomalaisia_ köyhiä _Suomessa_ , koskee myös meitä _suomalaisia_ insestilapsia.

  Riikka Söyring, Oxfam: Eriarvoisuus Euroopassa kasvaa:

  " "
  Oxfam: Eriarvoisuus Euroopassa kasvaa

  Oxfam vaatii suunnanmuutosta Euroopassa. Järjestön mukaan EU:ssa noudatettu talouskuri sekä rikkaita suosiva verotus ovat johtaneet köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvuun.

  Toimittaja: Riikka Söyring

  Kansainvälinen Oxfam-järjestö, joka toimii 90:ssä maassa, raportoi Euroopan väestön tilanteen olevan kehno, ja muuttumassa huonommaksi. Lähes neljännes EU-maiden väestöstä elää köyhyydessä tai köyhyysriskirajalla ja syrjäytymisvaarassa. Näistä 50 miljoonaa elää puutteessa, joka ei salli asunnon – jos asuntoa edes on – lämmitystä talviaikaan. Köyhien määrän odotetaan lisääntyvän nykypolitiikkaa noudattamalla 15-25 miljoonalla vuoteen 2025 mennessä.

  Edunsaajaryhmien Eurooppa

  Järjestön mukaan varakas eliitti taivuttaa poliittista päätöksentekoa omaksi edukseen; samalla demokraattiset instituutiot ovat rapautuneet tasaisesti ja merkittävästi. Euroopassa noudatettu talouskuri sekä epäreilut verotuskäytännöt on tarkoituksella muokattu suosimaan erilaisia edunsaajaryhmiä, järjestö kirjoittaa ”A Europe for the many, not the few” -raporttinsa esipuheessa. Massiiviset pankkituet (bail-outs) yksityisesti omistetulle rahoitussektorille ovat johtaneet valtioiden velkaantumiseen ja siirtäneet velasta vastaamisen veronmaksajille. Valtioiden velkaantumisella taas on perusteltu sosiaaliturvaan ja julkiseen sektoriin kohdistettuja leikkauksia.

  " "

  http://ipu.fi/oxfam-eriarvoisuus-euroopassa-kasvaa/

  Tämän postaukseni myötä lähetän jouluannihilaatioahdistustervehdykseni sille _Suomen_ valtion virkamiehelle, joka syvällä kokemuksensa tuomalla rintaäänellään varoitti minua käyttämästä kidutus-sanaa, kun puhun _suomalaisen_ insestiäitini aiheuttamista kidutustraumoistani, tai yleensäkin, kun puhun _Suomessa_ tapahtuneista kidutuksistani, kuten puoskaroinnistani _Suomessa_ : kuinka _Suomessa_ tapahtuneesta tai _Suomessa_ tapahtuvasta _suomalaisen_ ihmisen kidutuksesta voi puhua, jos kidutus-sanan käyttö on kielletty?

  https://www.hdl.fi/fi/palvelut/kidutettujen-kuntoutus

  " "
  Kidutettuja on kuntoutettu Suomessa jo yli 20 vuoden ajan


  Kidutettujen kuntoutuskeskus on erikoissairaanhoitotasoinen poliklinikka, joka arvioi, hoitaa ja kuntouttaa Suomessa asuvia kidutuksen vuoksi traumatisoituneita pakolaisia ja turvapaikanhakijoita sekä heidän perheenjäseniään. Kliinisen työn ohella Kidutettujen kuntoutuskeskus tarjoaa työyhteisöille koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta.

  Kidutettujen kuntoutuskeskuksen toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Toiminta perustuu Suomen tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hoidosta.

  Kidutettujen kuntoutuskeskuksen toiminta on valtakunnallista, mutta kliininen työ painottuu Etelä-Suomen alueelle.

  Keskuksen tehtävänä on myös osaltaan varmistaa, että luotettava kidutuksen ja siitä johtuvaan traumatisoitumiseen liittyvä asiantuntijatieto on pakolaisia palvelevien ja heitä koskevien päätöksiä tekevien viranomaistahojen käytössä.

  Toimii yhteistyössä muiden maiden vastaavien keskusten kanssa kidutettujen pakolaisten kuntoutuksen ja hoidon kehittämiseksi.

  " "
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Noora: _yksi_ äärimmäisen järkyttävä esimerkki _suomalaisen_ ihmisen kiduttamisesta eli puoskaroinnista _Suomessa_


  Liitän alle kaksi lainausta Jani Kaaron 24.11. 2015 Rapport.fi -nettisivustolle kirjoittamasta artikkelista nimeltä

  Nooran monta minää:

  http://rapport.fi/rapport/artikkeli.php?aid=225443

  " "
  Noora oli parikymppinen kaupunkilaistyttö, jolla oli ongelmia mielenterveytensä kanssa. Päästäkseen jaloilleen itsemurhayrityksen jälkeen, hän hakeutui terapiaan yksityiselle psykiatrille. Vanhemmat olivat ensin toiveikkaita, mutta sitten kaikki alkoi mennä järjestelmällisesti pieleen.

  " "

  ja

  " "
  Monille asiantuntijoille tapauksen kuohuttavin piire on kuitenkin se, että psykiatri aloitti seksisuhteen Nooran kanssa. Ihastuminen ja rakastuminen ovat toki luonnollisia ansakuoppia terapiatyössä, mutta Nooran tapauksessa on piirteitä, jotka tekevät asian erityisen tuomittavaksi. Näistä raskauttavin on se, että terapiassa oli nimenomaisesti kyse lapsuudessa tapahtuneen seksuaalisen hyväksikäytön trauman hoitamisesta. Noora uskoi, että hänen ongelmansa juontuivat seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja psykiatri, jonka piti häntä auttaa, halusikin potilaaltaan seksiä itsekin.
  Emme tiedä, onko muisto isän seksuaalisesta hyväksikäytöstä tullut ennen vai jälkeen seksisuhteen alkamisen, mutta sillä ei ole erityistä väliä. Mitä tahansa voi tapahtua, kun auktoriteettiasemassa oleva aikuinen mies – joka tässä tapauksessa on vielä isän ikäinen – aloittaa seksisuhteen mieleltään näin epävakaan, nuoren potilaan kanssa, joka uskoo tulleensa seksuaalisesti hyväksikäytetyksi.

  Isä sanoo, että tätä puolta tarinasta hänen on kaikista vaikeinta ymmärtää. "Psykiatri teki itse sitä, mistä hän minua syytti - käytti riippuvaista tytärtäni seksuaalisesti hyväksi"
  Valviran huomautus koski sekin nimenomaisesti seksisuhdetta. Valvira kuitenkin moitti psykiatria vain siitä, ettei hän lopettanut terapiaa, kun seksisuhde alkoi. Korkman ihmettelee, miksi moitteita ei tullut siitä, että seksisuhde ylipäänsä alkoi. "En voi kuvitella epäeettisempää toimintaa kuin aloittaa seksisuhde nuoren ja hyvin sairaan potilaan kanssa tässä tilanteessa."

  Juttua tutkiessa minulta on kysytty, eikö Nooran tapaus ole vain surullinen yksittäistapaus. Psykiatri on ylittänyt lääkärille sopivia rajoja ja tehnyt virheitä, mutta tällainen tuskin on kovin yleistä suomalaisessa terapeuttikunnassa. Jos jätetään tapaus laskuista pois, eikö kokonaiskuva suomalaisesta terapiakentästä ole kuitenkin hyvä ja asiallinen?
  Kuinka yleistä unohtuneiden traumojen terapoiminen on Suomessa, on kysymys, johon kukaan ei tiedä vastausta ja jota on myös äärimmäisen hankala selvittää. Terapeutit pääsääntöisesti eivät myönnä tällaista toimintaa, joten ainoa keino saada tietoa aiheesta on kuunnella omaisten kertomuksia. Koska unohtunut trauma on lähes aina lapsuudessa tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö, syytös on niin häpeällinen, että se pitää omaisten suut tehokkaasti kiinni. Kynnys avautua toimittajalle on erittäin korkea, minkä vuoksi tarinat eivät tule julkisuuteen, ja viranomaiset tulkitsevat, että ongelmaa ei ole.

  Pelkästään Nooran tapauksen anatomia antaa kuitenkin aihetta olettaa, että ongelma ei ole aivan pieni. Saihan äiti vahvistuksen psykiatrin väitteille kahdelta traumapsykoterapeutilta ja Traumaterapiakeskuksen materiaaleista. Traumaterapiakeskus kouluttaa traumapsykoterapeutteja, ja jos siellä viljellään tällaisia käsityksiä, ne leviävät laajalle traumaan erikoistuneiden terapeuttien parissa. Lisäksi olen aiemmin kirjoittanut valemuistoepäilyistä koskien lestadiolaisten keskuudessa esitettyjä hyväksikäyttöväitteitä.

  Kukaan ei voi tietenkään tietää, mikä Nooran kohtalo olisi ollut, jos kaikki olisi mennyt toisin. Jos hän ei olisi koskaan tavannut psykiatria, jos hän ei koskaan olisi alkanut epäillä seksuaalista hyväksikäyttöä, ja jos hän olisi säästynyt sivupersoonallisuuksiensa aiheuttamalta sisäiseltä kakofonialta. Kaikki tämä aiheutti kuitenkin sen, että Noora ajautui yhä kauemmaksi kaikesta, mikä muistutti normaalia elämää. Noora itsekin spekuloi muistivihossaan, miten hän koskaan voisi sopeutua normaaliin elämään, kun hänen minuutensa oli vain kokoelma trauman synnyttämiä dissosiatiivisia osia. Miten kukaan voisi koskaan ymmärtää hänen kokemustaan, hänen elämänsä irrallisuutta arkitodellisuudesta ja sen painajaismaista unenomaisuutta.

  " ".

  Minulla olisi voinut olla samanlainen kohtalo kuin Nooralla, koska minuakin on kidutettu _Suomessa_ muun muassa puoskaroimalla vaikka kuinka paljon ja vaikka kuinka monen psykiatrin ynnä muun 'hoito'henkilön toimesta. Olen tavannut _Suomessa_ kidutetun elämäni aikana niin paljon puoskareita eli meidän _suomalaisten_ ihmisten _suomalaisia_ [!] kiduttajia, että minun ei tarvitse katsoa sen pidemmälle kuin omaan elämääni, niin tiedän, että Nooran äärimmäisen surullinen, äärimmäisen kivulias ja äärimmäisen kammottava kohtalo on _Suomessa_ tavallinen ja normaali, ja minun kohtaloni on poikkeus säännöistä eli poikkeuksellinen, koska minä selvisin _suomalaisesta_ puoskari- eli kiduttajaviidakosta hengissä ammattitaitoiselle psykoterapeutille.

  Kauniita unia, Noora!
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 23-12-15 klo 08:57.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Noora: _yksi_ äärimmäisen järkyttävä esimerkki _suomalaisen_ ihmisen kiduttamisesta eli puoskaroinnista _Suomessa_


  Liitän alle kaksi lainausta Jani Kaaron 24.11. 2015 Rapport.fi -nettisivustolle kirjoittamasta artikkelista nimeltä

  Nooran monta minää:

  http://rapport.fi/rapport/artikkeli.php?aid=225443

  " "
  Noora oli parikymppinen kaupunkilaistyttö, jolla oli ongelmia mielenterveytensä kanssa. Päästäkseen jaloilleen itsemurhayrityksen jälkeen, hän hakeutui terapiaan yksityiselle psykiatrille. Vanhemmat olivat ensin toiveikkaita, mutta sitten kaikki alkoi mennä järjestelmällisesti pieleen.

  " "

  ja

  " "
  Monille asiantuntijoille tapauksen kuohuttavin piire on kuitenkin se, että psykiatri aloitti seksisuhteen Nooran kanssa. Ihastuminen ja rakastuminen ovat toki luonnollisia ansakuoppia terapiatyössä, mutta Nooran tapauksessa on piirteitä, jotka tekevät asian erityisen tuomittavaksi. Näistä raskauttavin on se, että terapiassa oli nimenomaisesti kyse lapsuudessa tapahtuneen seksuaalisen hyväksikäytön trauman hoitamisesta. Noora uskoi, että hänen ongelmansa juontuivat seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja psykiatri, jonka piti häntä auttaa, halusikin potilaaltaan seksiä itsekin.
  Emme tiedä, onko muisto isän seksuaalisesta hyväksikäytöstä tullut ennen vai jälkeen seksisuhteen alkamisen, mutta sillä ei ole erityistä väliä. Mitä tahansa voi tapahtua, kun auktoriteettiasemassa oleva aikuinen mies – joka tässä tapauksessa on vielä isän ikäinen – aloittaa seksisuhteen mieleltään näin epävakaan, nuoren potilaan kanssa, joka uskoo tulleensa seksuaalisesti hyväksikäytetyksi.

  Isä sanoo, että tätä puolta tarinasta hänen on kaikista vaikeinta ymmärtää. "Psykiatri teki itse sitä, mistä hän minua syytti - käytti riippuvaista tytärtäni seksuaalisesti hyväksi"
  Valviran huomautus koski sekin nimenomaisesti seksisuhdetta. Valvira kuitenkin moitti psykiatria vain siitä, ettei hän lopettanut terapiaa, kun seksisuhde alkoi. Korkman ihmettelee, miksi moitteita ei tullut siitä, että seksisuhde ylipäänsä alkoi. "En voi kuvitella epäeettisempää toimintaa kuin aloittaa seksisuhde nuoren ja hyvin sairaan potilaan kanssa tässä tilanteessa."

  Juttua tutkiessa minulta on kysytty, eikö Nooran tapaus ole vain surullinen yksittäistapaus. Psykiatri on ylittänyt lääkärille sopivia rajoja ja tehnyt virheitä, mutta tällainen tuskin on kovin yleistä suomalaisessa terapeuttikunnassa. Jos jätetään tapaus laskuista pois, eikö kokonaiskuva suomalaisesta terapiakentästä ole kuitenkin hyvä ja asiallinen?
  Kuinka yleistä unohtuneiden traumojen terapoiminen on Suomessa, on kysymys, johon kukaan ei tiedä vastausta ja jota on myös äärimmäisen hankala selvittää. Terapeutit pääsääntöisesti eivät myönnä tällaista toimintaa, joten ainoa keino saada tietoa aiheesta on kuunnella omaisten kertomuksia. Koska unohtunut trauma on lähes aina lapsuudessa tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö, syytös on niin häpeällinen, että se pitää omaisten suut tehokkaasti kiinni. Kynnys avautua toimittajalle on erittäin korkea, minkä vuoksi tarinat eivät tule julkisuuteen, ja viranomaiset tulkitsevat, että ongelmaa ei ole.

  Pelkästään Nooran tapauksen anatomia antaa kuitenkin aihetta olettaa, että ongelma ei ole aivan pieni. Saihan äiti vahvistuksen psykiatrin väitteille kahdelta traumapsykoterapeutilta ja Traumaterapiakeskuksen materiaaleista. Traumaterapiakeskus kouluttaa traumapsykoterapeutteja, ja jos siellä viljellään tällaisia käsityksiä, ne leviävät laajalle traumaan erikoistuneiden terapeuttien parissa. Lisäksi olen aiemmin kirjoittanut valemuistoepäilyistä koskien lestadiolaisten keskuudessa esitettyjä hyväksikäyttöväitteitä.

  Kukaan ei voi tietenkään tietää, mikä Nooran kohtalo olisi ollut, jos kaikki olisi mennyt toisin. Jos hän ei olisi koskaan tavannut psykiatria, jos hän ei koskaan olisi alkanut epäillä seksuaalista hyväksikäyttöä, ja jos hän olisi säästynyt sivupersoonallisuuksiensa aiheuttamalta sisäiseltä kakofonialta. Kaikki tämä aiheutti kuitenkin sen, että Noora ajautui yhä kauemmaksi kaikesta, mikä muistutti normaalia elämää. Noora itsekin spekuloi muistivihossaan, miten hän koskaan voisi sopeutua normaaliin elämään, kun hänen minuutensa oli vain kokoelma trauman synnyttämiä dissosiatiivisia osia. Miten kukaan voisi koskaan ymmärtää hänen kokemustaan, hänen elämänsä irrallisuutta arkitodellisuudesta ja sen painajaismaista unenomaisuutta.

  " ".

  Minulla olisi voinut olla samanlainen kohtalo kuin Nooralla, koska minuakin on kidutettu _Suomessa_ muun muassa puoskaroimalla vaikka kuinka paljon ja vaikka kuinka monen psykiatrin ynnä muun 'hoito'henkilön toimesta. Olen tavannut _Suomessa_ kidutetun elämäni aikana niin paljon puoskareita eli meidän _suomalaisten_ ihmisten _suomalaisia_ [!] kiduttajia, että minun ei tarvitse katsoa sen pidemmälle kuin omaan elämääni, niin tiedän, että Nooran äärimmäisen surullinen, äärimmäisen kivulias ja äärimmäisen kammottava kohtalo on _Suomessa_ tavallinen ja normaali, ja minun kohtaloni on poikkeus säännöistä eli poikkeuksellinen, koska minä selvisin _suomalaisesta_ puoskari- eli kiduttajaviidakosta hengissä ammattitaitoiselle psykoterapeutille.

  Kauniita unia, Noora!
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • ....Tappelin taas niin paljon teknisten ongelmien kanssa, että jos saan tämän tekstin tänne virtuaalitodellisuuteen, niin en voi muuta sanoa kuin että: hyvä minä!....

  Olen lainannut alle otteita J. Sakari Hankamäen ja Seppo Oikkosen blogeista, ja heidän teksteistä saa loistavan kuvan siitä, että miksi _Suomi_ on tänään, 24.12. 2015, sellainen kuin on - eli painajainen: olen heräämässä koko elämäni kestäneestä painajaisesta seuraavaan painajaiseen. En osaa sanoa, että onko siitä, että on viettänyt koko elämänsä keskitysleirillä, mitään hyötyä, kun siirtyy sutjakkaasti ja sulavasti seuraavaan keskitysleiriin. On tässä ainakin se niin sanottu hyvä puoli, että kokemusta on: olen _Suomessa_ työkyvyttömäksi kidutettu, köyhä ja moniongelmainen _suomalainen_ , joka on taistellut _Suomessa_ leipäjonoissa mädäntyneistä ja epäterveellisistä ruuista _Suomen_ eliitin _Suomeen_ rahtaamien ulkomaiden elävien kanssa. Kaikki me _Suomessa_ syntyneet ja _Suomessa_ eläneet _suomalaiset_ , joilla ei ole varaa jokapäiväiseen terveelliseen ruokaan, ammattitaitoiseen terveydenhoitoon eikä useilla asuntoonkaan: meidän täytyy aikuisten oikeasti ensin kääntää se toinenkin poski kohti kiduttajiamme, jonka jälkeen meidän täytyy nätisti niiaten, kumartaen ja hymyillen kuolla kidutustraumoihimme, jotta _Suomemme_ rikkaat saavat enemmän fyffeä.

  5.12. 2015 J. Sakari Hankamäki, Onko kansannousu ainoa mahdollisuus?:

  " "
  Suomen kansan yli on nyt kävelty pahemmin kuin pitkään aikaan, vaikka ilmapiiri onkin kiristynyt jo Matti Vanhasen hallitusten ajoista lähtien. Kansalaisilla ei näytä olevan muuta mahdollisuutta oikeuksiensa, asemansa ja verovarojensa puolustamiseen kuin yleislakko, kansannousu tai suora kapina hallitusvaltaa vastaan. Vastalauseiden kohteena tulee olla myös se osa oppositiosta, joka on huutanut maahamme muualta tulevia kansoja vielä hallitustakin peräänantamattomammalla raivolla.

  Ne suomalaiset, jotka kokoontuvat itsenäisyyspäivänä soihtukulkueisiin ja muihin kansalaistapahtumiin tavoitteenaan maamme rajojen sulkeminen laittomilta maahanmuuttajilta, ovat oikealla asialla. Väärintekijöitä ovat kokoomuksen ja keskustan ministerien lisäksi muiden muassa Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Esimerkiksi SPR on rahastanut valtiota oman pakolaisbisneksensä pyörittämiseen, ja mukikeräyksiin antamasi rovot ovat huvenneet pääsihteerien parin sadan tonnin vuosipalkkoihin.
  " "


  http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuo...a-mahdollisuus  24.12. 2015 Seppo Oikkonen, Rajat kiinni:

  " "
  Vaikka niin sanotut "taloudelliset realiteetit" ovat tosiasiassa vain sama asia kuin rikkaiden ihmisten edut, kuvitelma kaiken talouden samuudesta laajenee koskemaan koko kansantaloutta, myös valtiontaloutta. Kun "talous" kuvitellaan kokonaisuudeksi, kaikkea taloutta ajatellaan samalla tavalla. Valtiontalous muuttuu näin jonkinlaiseksi valtion yksityistaloudeksi. Sen tehtäväksi jää tosiasiassa vain rikkaiden rikastumisen parempi mahdollistaminen.

  "Talous" on pelkästään sitä että rikkaiden on saatava rikastua. Valtiontalous, jonka pitäisi muodostaa tälle vastavoima, muuttuu rahatalousajattelun vaikutuksesta koneistoksi, joka kokonaisuuden edun nimissä tuhoaa "talouden" rasitteina olevat yhteiskunnan köyhät. Tämä tietenkin jää julkilausumatta. Talousajattelun uskonnollislaatuinen maagisuus luo sakean, puhumattomista tabuista muodostuvan sumun, jossa sosiaalitukien leikkaamisen tosiasiallisia seurauksia ei haluta nähdä eikä ainakaan sanota ääneen.

  " "
  http://alkonkassalla.blogspot.fi/201...at-kiinni.html  Aamen.
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 24-12-15 klo 20:39.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • ....Tappelin taas niin paljon teknisten ongelmien kanssa, että jos saan tämän tekstin tänne virtuaalitodellisuuteen, niin en voi muuta sanoa kuin että: hyvä minä!....

  Olen lainannut alle otteita J. Sakari Hankamäen ja Seppo Oikkosen blogeista, ja heidän teksteistä saa loistavan kuvan siitä, että miksi _Suomi_ on tänään, 24.12. 2015, sellainen kuin on - eli painajainen: olen heräämässä koko elämäni kestäneestä painajaisesta seuraavaan painajaiseen. En osaa sanoa, että onko siitä, että on viettänyt koko elämänsä keskitysleirillä, mitään hyötyä, kun siirtyy sutjakkaasti ja sulavasti seuraavaan keskitysleiriin. On tässä ainakin se niin sanottu hyvä puoli, että kokemusta on: olen _Suomessa_ työkyvyttömäksi kidutettu, köyhä ja moniongelmainen _suomalainen_ , joka on taistellut _Suomessa_ leipäjonoissa mädäntyneistä ja epäterveellisistä ruuista _Suomen_ eliitin _Suomeen_ rahtaamien ulkomaiden elävien kanssa. Kaikki me _Suomessa_ syntyneet ja _Suomessa_ eläneet _suomalaiset_ , joilla ei ole varaa jokapäiväiseen terveelliseen ruokaan, ammattitaitoiseen terveydenhoitoon eikä useilla asuntoonkaan: meidän täytyy aikuisten oikeasti ensin kääntää se toinenkin poski kohti kiduttajiamme, jonka jälkeen meidän täytyy nätisti niiaten, kumartaen ja hymyillen kuolla kidutustraumoihimme, jotta _Suomemme_ rikkaat saavat enemmän fyffeä.

  5.12. 2015 J. Sakari Hankamäki, Onko kansannousu ainoa mahdollisuus?:

  " "
  Suomen kansan yli on nyt kävelty pahemmin kuin pitkään aikaan, vaikka ilmapiiri onkin kiristynyt jo Matti Vanhasen hallitusten ajoista lähtien. Kansalaisilla ei näytä olevan muuta mahdollisuutta oikeuksiensa, asemansa ja verovarojensa puolustamiseen kuin yleislakko, kansannousu tai suora kapina hallitusvaltaa vastaan. Vastalauseiden kohteena tulee olla myös se osa oppositiosta, joka on huutanut maahamme muualta tulevia kansoja vielä hallitustakin peräänantamattomammalla raivolla.

  Ne suomalaiset, jotka kokoontuvat itsenäisyyspäivänä soihtukulkueisiin ja muihin kansalaistapahtumiin tavoitteenaan maamme rajojen sulkeminen laittomilta maahanmuuttajilta, ovat oikealla asialla. Väärintekijöitä ovat kokoomuksen ja keskustan ministerien lisäksi muiden muassa Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Esimerkiksi SPR on rahastanut valtiota oman pakolaisbisneksensä pyörittämiseen, ja mukikeräyksiin antamasi rovot ovat huvenneet pääsihteerien parin sadan tonnin vuosipalkkoihin.
  " "


  http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuo...a-mahdollisuus  24.12. 2015 Seppo Oikkonen, Rajat kiinni:

  " "
  Vaikka niin sanotut "taloudelliset realiteetit" ovat tosiasiassa vain sama asia kuin rikkaiden ihmisten edut, kuvitelma kaiken talouden samuudesta laajenee koskemaan koko kansantaloutta, myös valtiontaloutta. Kun "talous" kuvitellaan kokonaisuudeksi, kaikkea taloutta ajatellaan samalla tavalla. Valtiontalous muuttuu näin jonkinlaiseksi valtion yksityistaloudeksi. Sen tehtäväksi jää tosiasiassa vain rikkaiden rikastumisen parempi mahdollistaminen.

  "Talous" on pelkästään sitä että rikkaiden on saatava rikastua. Valtiontalous, jonka pitäisi muodostaa tälle vastavoima, muuttuu rahatalousajattelun vaikutuksesta koneistoksi, joka kokonaisuuden edun nimissä tuhoaa "talouden" rasitteina olevat yhteiskunnan köyhät. Tämä tietenkin jää julkilausumatta. Talousajattelun uskonnollislaatuinen maagisuus luo sakean, puhumattomista tabuista muodostuvan sumun, jossa sosiaalitukien leikkaamisen tosiasiallisia seurauksia ei haluta nähdä eikä ainakaan sanota ääneen.

  " "
  http://alkonkassalla.blogspot.fi/201...at-kiinni.html  Aamen.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Itseraiskaava _Suomi_-tyttö


  Mietin jo eilen, kun kirjoitin eilistä postaustani tänne traumajadissosiaatio.fi -nettisivulle, että liittäisinkö siihen Seppo Oikkosen eilisen blogitekstin kokonaisuudessaan, ja nyt kun luin eilistä postaustani uudelleen, niin mielestäni Seppo Oikkosen koko eilinen[kin!] blogiteksti on niin rautainen - ja ihan konkreettisestikin rrrrrrrautaa rrrrrrrajalle -rrrrrrrautainen! - että haluan liittää sen nyt kokonaisuudessaan tänne traumajadissosiaatio.fi -nettisivulle: kiitos Seppo Oikkonen! Nyt kun _Suomi_-neito itseraiskaa itseään, niin meidän kaikkien _suomalaisten_ on hyvä katsoa, nähdä, tietää ja ymmärtää, että minkälaiset _suomalaiset_ yhteisövoimat ovat ajaneet ja ajavat päivä kerrallaan _Suomi_-neitoa yhä syvemmälle ja syvemmälle itsetuhosyöksykierteeseen.

  24.12. 2015 Seppo Oikkonen, Rajat kiinni:

  " "
  Rajat kiinni


  Aniharvat aikamme ihmisistä, edes niistä jotka pitävät itseään hiemankaan intellektuelleina, ymmärtävät että kyvyttömyys erottaa toisistaan rahatalous ja reaalitalous on hahmon- ja käsiteenmuodostuksen kannalta -- eli siis älyllisesti -- täsmälleen samaa kyvyttömyyttä kuin käsitteiden monikulttuurisuus ja moniarvoisuus sekoittaminen toisiinsa.

  Kumpikin näistä yleisessä aikalaisajattelussa laajasti vaikuttavista harhoista omaa saman historian. Kumpikin ovat eurooppalaisella uudella ajalla aivan tietyistä paradigmaattisista lähtökohdista kehittyneen niin sanotun "kartesiolaisen rationaalisuuden" erityisiä vääristymiä. Kumpikin harha on pohjimmiltaan ihmiskuvan harha. Kumpikin edustaa omalla tavallaan sokeuden asteelle kasvanutta individualismia.

  Nykyiset käsityksemme "rahasta" syntyivät valistusvuosisadalla, ja niissä "raha" kuvitellaan -- tuolloin kehittyneitä erityistieteitä ja niille ominaisia ajatusmuotoja, suureita ja mittayksiköitä apinoiden -- jonkinlaiseksi "yleisen arvon" mittayksiköksi. Kaikista uudella ajalla kehittyneistä uusista rationaalisuuden muodoista talousajattelu oli kuitenkin ainoa, joka jäi keskiaikaiselle "ptolemaiolaisen" maailmankuvan kannalle. Taloudessa kaikki "realiteetit" asetetaan talousmaailman keskipistestä, "taloudellisesta toimijasta" käsin, mikä lopulta tekee mahdottomaksi tieteille ominaisen objektivaation.

  Tieteitä jäljittelevän talousjärjen vuosisatainen täydellistyminen, jossa ideologiat, liberalismi ja sosialismi, ovat toimineet järjen kulisseina ja näytelleet tiedollisella käsitepinnalla näennäisen tärkeää roolia, on nyt päätymässä siihen, että raha-ajattelu on autonomisoitunut ja raha-arvonmuodostus on ratkaisevasti irronnut reaalitaloudelliselta pohjalta. Rahasta on tullut omaa kasvuaan omalla autonomisella rahaoperaatioiden alueella tavoitteleva Toimijasubjekti.

  Ptolemaiolaisten "realiteettien" peilikuvana talousajattelussa kaikki kuvauksen ja selityksen kausaalilangat johdetaan taloustoimintaa harjoittavaan yksilöön, vaikka todellinen toimijasubjekti "taloudessa" on "raha" ja sen "lainalaisuudet". Kuten raha-ajattelu on todellisuudesta irronnutta formalismia, joka myöskään ei mahdollista minkäänlaista sisällöllistä asiahallintaa, samoin kaikki "kulttuureja" koskeva ajattelumme siirtää kuvauksen ja selityksen langat yleiseltä yhteisölliseltä tasolta yksilöihin. Emme enää ymmärrä että ihminen on olemuksellisesti sosiaalinen laji, ja juuri "kulttuurit" ja yhteisövoimat synnyttävät tietynlaisia yksilöitä, ei päinvastoin.

  Sekin harha juontuu valistusajattelusta ja on täydellistynyt individualistiseksi sokeudeksi vuosisatojen mittaan. Nykyinen "monikulttuurisuusideologiamme" on todellisuudentajutonta moraaliutopiaunelmaa, jossa jää ymmärtämättä, että kaikki inhimillinen kehitys kohti moniarvoista yhteiskuntaa edellyttää lähtökohtaisesti yksilölliseen eriytymiseen pyrkivää yhteisöllisyyttä ja voi tapahtua vain tällaisen yhteisödynamiikan historiallisesti omaksuneen kulttuurin sisällä.

  Talousajattelussa kuvitellaan harhaisesti "talous" jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Toimiessaan tämä kokonaisuus muka toimisi kokonaisuutta palvellen. Se siis palvelisi kaikkien talouden piirissä elävien "etuja" ja voisi järjestää kaikkien elämän. Se on suunnatonta harhaa, sillä "talous" on vain harhainen kokonaisuus, illuusio, jossa mikään ei palvele kaikkien etuja. --- Aivan vastaalla tavalla monikulttuurisuusideologiassa kuvitellaan että "ihmisyys" olisi jokin kokonaishahmo, jonka olennaisena sisältönä olisi jokin "yleinen ihmisarvo", joka voisi toteutua kun erilaista ihmisyyttä edustavat ryhmät järjestetään elämään samassa yhteiskunnassa.

  Talousajattelussa "raha" on maaginen hahmo ja ymmärryksen täysin noituva yleiskäsite. Se on itse asiassa pelkkää yleistämistä, laskennallista muotoa vailla mitään mihinkään inhimilliseen välttämättömyyteen tai edes yleensä tiettyyn sisältöön sidottua pysyvää kytkentää. Kuvitellaan tosin, että "raha" on esimerkiksi tavaran tai palveluksen hinta, mutta tosiasiassa raha syntyy jo ennen tavaraa ja jää elämään palvelun tultua tehdyksi. Ja milloin ikinä tarve vaatii, "raha" voi paeta kaikista reaalimaailman palveluista ja kasvaa tai hävitä pelkkien odotusten ja kuvitelmien maailmassa.

  Tämä rahaliikkeiden autonomia on ihan viime vuosikymmeninä täydellistynyt niin, että enää ehkä vain yksi prosentti maailman rahaliikkeistä omaa suoran kytkennän reaalitalouteen. "Talous" on lähes täydellisesti pelkkää keinottelua abstrakteilla raha-arvoilla.

  Tyhjän päälle on luotu tähtitieteelliset määrät metafysiikkaa -- tilanne on todella analoginen niiden monimutkaisten kiertoratojen ja konstruktioiden kanssa, joita ptolemaiolaiset tähtitieteilijät näkivat taivaalla. Autonominen rahatalous on juuri sitä -- käytännössä kukaan ei koskaan pysty "maksamaan takaisin" edes viidettätuhannetta osaa kaikesta mikä on "velkana" noteerattu. Se kaikki on vain taloususkonnon anekauppaa, magian vallassa kuvitelmien kanssa tehtyjä sopimuksia.

  Aivan vastaavasti kuin "taloudessa" vain prosentti kaikesta on todellista, yhtä lailla tekisi mieli väittää, että kaikista ei-eurooppalaisia "kulttuureja" koskevista mussuhumanistisista unelmista vain prosentilla on katetta reaalimaailmassa. Enkä nyt nimeä pankkiireja, enkä minkään tietyn kulttuurin tiettyjä ihmisiä. Puhun siitä miten vääristynyt käsitys meillä on yleensä yhteisötodellisuudesta ja sen ensisijaisuudesta.

  Talousajattelu on tunnustuksellista magiaa, mutta juuri tunnustuksellisuutta talousjärki ei pysty kyseenalaistamaan. Järki pysyttelee yksittäistapausten tasolla, pitää jokaista kauppaa ja velkasopimusta lähtökohtaisesti legitiiminä. Päättely saa jäädä yksilötasolle, kokonaisuuden laatua ei saa paljastaa. --- Aivan vastaavalla tavalla "kulttuureja" koskeva ajattelu tosiasiassa kieltää kulttuureja erottavien laatutekijöiden esiintuomisen, ja kaiken keskustelun on keskityttävä vain yksittäistapauksiin. Kulttuureista ei saa päätellä yksilöihin päin.

  "Rahaan" kuuluvaa pohjimmiltaan uskonnollislaatuista, arvoa ikuistavaa magiaa tarvitaan nimenomaan muodostamaan kaikesta "taloudesta" yhtenäinen kokonaishahmo. Tälle hahmonmuodostusharhalle on matkan varrella perustunut talousteoreettinen käsitteenmuodostus, jolla on todellisuudenhallinnallista ominaisuutta saman verran kuin mitä uskonnollinen tunnustuksellisuus voi ihmisiä ohjata. Eli siis aika paljon, jos kansa on tarpeeksi harrasta. ---

  Mutta aivan "rahan" arvoa vastaavalla tavalla "yleinen ihmisarvo" ja "ihmisoikeudet" ovat maagisia yleiskäsitteitä, joilla on tunnustuksellinen laajennettu merkitys siinä kokonaisajattelun hahmossa jolla "ihmisyyttä" on valistusajalta alkaneen matkan varrella käsitteellistetty. Myös "ihmisoikeusideologiat" voivat elää omassa reaalitodellisuudesta irronneessa imaginaarisessa utopiamaailmassaan. Tarpeen vaatiessa kaikki ihmiskuvaa koskeva tosiasiallinen reaalinen rasite, tyypillisesti yksilön kulttuuri- ja yhteisösidos, saadaan häivytettyä näkyviltä.

  Vaikka niin sanotut "taloudelliset realiteetit" ovat tosiasiassa vain sama asia kuin rikkaiden ihmisten edut, kuvitelma kaiken talouden samuudesta laajenee koskemaan koko kansantaloutta, myös valtiontaloutta. Kun "talous" kuvitellaan kokonaisuudeksi, kaikkea taloutta ajatellaan samalla tavalla. Valtiontalous muuttuu näin jonkinlaiseksi valtion yksityistaloudeksi. Sen tehtäväksi jää tosiasiassa vain rikkaiden rikastumisen parempi mahdollistaminen.

  "Talous" on pelkästään sitä että rikkaiden on saatava rikastua. Valtiontalous, jonka pitäisi muodostaa tälle vastavoima, muuttuu rahatalousajattelun vaikutuksesta koneistoksi, joka kokonaisuuden edun nimissä tuhoaa "talouden" rasitteina olevat yhteiskunnan köyhät. Tämä tietenkin jää julkilausumatta. Talousajattelun uskonnollislaatuinen maagisuus luo sakean, puhumattomista tabuista muodostuvan sumun, jossa sosiaalitukien leikkaamisen tosiasiallisia seurauksia ei haluta nähdä eikä ainakaan sanota ääneen.

  Aivan vastaavalla tavalla "ihmisoikeusideologioiden" nimissä vieraskulttuurisille maahantunkeutujille avatut rajat tosiasiassa moninkertaistavat leikkaustarpeen sosiaalitukia tarvitsevilta oman maan kansalaisilta. Alexander Stubb on oikeassa, monikulttuurisuudella on todella rikkaita rikastuttava vaikutus.

  Kaikki yhteiskunnallinen valta on pohjimmalta laadultaan maagista, symbioottista, usein puhtaasti uskonnollista. Myös taloususkonnollinen valta on yhtä syvästi maagista kuin uskonnollista. Ja kun pohjimmiltaan uskonnollislaatuinen valta pyhittää itsensä, siinä tarvitaan ylenmäärin yliylevöitettyjä yleiskäsitteitä. Numerot ovat niistä kaikkein yleispätevimpiä, ajattomia ja reaalimaailmaan paikallistumattomia. Ne paikallistuvat vain tilinpidolliseen kustannuspaikkaansa. Ne ovat näennäiseksaktiudessaan ymmärryksen hyvin noituvia yleiskäsitteitä, joille maagisuudessa vertoja vetävät vain kaikkinaiset niin ikään ylevöitetyt ja reaalimaailmasta irronneet pyhät "ihmisyyden" ylistykset. "Ihmisoikeusideologiset" julistukset, "monikultturismin" harhat.

  Kun oikeistoliberalistinen talouspappi saarnaa, tunnustuksellinen julistus on yhtä uskottavaa kuin agitaattorinaisen sairaan sydäntäsärkevällä väräjävällä taistolaislauluäänellä laulama "YK:n Ihmisoikeuksien Yleismaailmallinen Julistus". Joka siis on eurooppalaisen valistuksen tuote, jota ei ole hyväksytty esimerkiksi arabimaissa.

  Vuoden 2015 älyttömin innovaatio Suomessa oli Sipilän, Stubbin ja Soinin hallituksen suunnitelma leikata yhteiskunnan alimpaan sosiaaliseen kymmenesosaan kuuluvilta ihmisiltä miltei kaikki sosiaalituet. Hanke ei kertonut vain siitä miten tunnustuksellisesti poliittiset valtataistelijamme ovat reagoineet taloususkonnon numeromaagisiin vaatimuksiin. Se kertoo myös siitä miten harhoissa valistuneen kansankin keskuuteen talousmagia on jo otteensa laajentanut. Hallituspuolueiden herrat ovat haravoineet kannatuksensa äänestäjiltä yhteiskunnan laidasta laitaan, ja se ei voi kertoa mistään muusta kuin siitä miten ajattelukyvytöntä kansa laidasta laitaan on.

  Ja se kertoo myös siitä miten taloususkonnon magia luontevasti laajenee koskemaan monikultturismi-ideologista hapatusta. Hahmonmuodostuksen samat kuviot resonoivat.

  Ei suinkaan ole sattumaa, että miltei samaan hengenvetoon kuin Sipilä on ilmoittanut köyhiin suuntautuvista kurjistamistoimista, hän sokean mussuhumanismin suunnattomassa puuskassa kertoo antavansa ylimääräisen omakotitalonsa "turvapaikanhakijoiden" käyttöön. Ei suinkaan ole sattumaa, että valtiovarainministerin pallilla kukkoileva Stubb lähettelee typeriä monikulttuurisuutta ihastelevia twiittejään. Ei suinkaan ole sattumaa, ettei yhtäältä vähäväkisiltä ja toisaalta maahanmuuttokriittisiltä äänensä saanut Soini ymmärrä mitään siitä yhteydestä joka näillä näennäisesti "eri asioilla" on syvätasolla toisiinsa, vaan pettää perusteellisesti kaikki vaalilupauksensa ja kääntää raa'an lihansa päälle vedetyn valtaisan takkinsa oitis hallituspaikoille päästyään.

  Niinpä käsittääkseni tällä kansalla ei enää ole juuri toivoa. Ei missään suunnassa, ei missään suhteessa. Rajat pitäisi panna kiinni niin menosuuntaan, siis rahamanipulaattoreilta ja maasta ulos vuotavilta rahojen veroparatiisivirroilta, kuin myös tulosuuntaan, siis tänne tunkeutuvilta vieraskulttuurisilta "turvapaikanhakijoilta". Nämä ilmiöthän ovat saman ajattelukyvyttömyytemme kaksi eri puolta.

  Vain tunnustamalla eurooppalaisella uudella ajalla individualismin yhteisöprojektiona kehittyneen kielellis-kulttuurisen kansallisvaltion korvaamaton rooli aidon demokratian ja tasa-arvon alustana voitaisiin tajuta sokean individualismin historiallisen hedelmän, uskonnon pohjalle transformoituneen magian muodon, liberalistisen "talousteokratian", harhaisuus. Samoin vain kielellis-kulttuurisen kansallisvaltion sisäisen eheyden, historiallisen kohtalonyhteyden ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden elintärkeän merkityksen ymmärtämällä voisimme estää hajottavan "monikultturismin" sublimatiiviset mussuhumanistiset ihmiskuvaharhat.

  Rajat kiinni, twiittaa tämä varpunen jouluaamuna.

  Tarvitsisimme oman rahan ja oman yhteiskuntamme. Rahat kiinni ja rajat kiinni. Mikään tuskin onnistuu ilman maan omaa rahaa ja syvempää ymmärrystä oman yhteiskunnan ensisijaisuudesta. Sellaista ymmärrystä on täällä päättäjillä aivan liian vähän. Käytännössä ei missään.  Lähettänyt Alkon kassalla
  " "


  http://alkonkassalla.blogspot.fi/201...at-kiinni.html


  Leevi and the leavings - Pimeä tie, mukavaa matkaa:

  https://www.youtube.com/watch?v=8q42w5i519A
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 25-12-15 klo 04:49.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Itseraiskaava _Suomi_-tyttö


  Mietin jo eilen, kun kirjoitin eilistä postaustani tänne traumajadissosiaatio.fi -nettisivulle, että liittäisinkö siihen Seppo Oikkosen eilisen blogitekstin kokonaisuudessaan, ja nyt kun luin eilistä postaustani uudelleen, niin mielestäni Seppo Oikkosen koko eilinen[kin!] blogiteksti on niin rautainen - ja ihan konkreettisestikin rrrrrrrautaa rrrrrrrajalle -rrrrrrrautainen! - että haluan liittää sen nyt kokonaisuudessaan tänne traumajadissosiaatio.fi -nettisivulle: kiitos Seppo Oikkonen! Nyt kun _Suomi_-neito itseraiskaa itseään, niin meidän kaikkien _suomalaisten_ on hyvä katsoa, nähdä, tietää ja ymmärtää, että minkälaiset _suomalaiset_ yhteisövoimat ovat ajaneet ja ajavat päivä kerrallaan _Suomi_-neitoa yhä syvemmälle ja syvemmälle itsetuhosyöksykierteeseen.

  24.12. 2015 Seppo Oikkonen, Rajat kiinni:

  " "
  Rajat kiinni


  Aniharvat aikamme ihmisistä, edes niistä jotka pitävät itseään hiemankaan intellektuelleina, ymmärtävät että kyvyttömyys erottaa toisistaan rahatalous ja reaalitalous on hahmon- ja käsiteenmuodostuksen kannalta -- eli siis älyllisesti -- täsmälleen samaa kyvyttömyyttä kuin käsitteiden monikulttuurisuus ja moniarvoisuus sekoittaminen toisiinsa.

  Kumpikin näistä yleisessä aikalaisajattelussa laajasti vaikuttavista harhoista omaa saman historian. Kumpikin ovat eurooppalaisella uudella ajalla aivan tietyistä paradigmaattisista lähtökohdista kehittyneen niin sanotun "kartesiolaisen rationaalisuuden" erityisiä vääristymiä. Kumpikin harha on pohjimmiltaan ihmiskuvan harha. Kumpikin edustaa omalla tavallaan sokeuden asteelle kasvanutta individualismia.

  Nykyiset käsityksemme "rahasta" syntyivät valistusvuosisadalla, ja niissä "raha" kuvitellaan -- tuolloin kehittyneitä erityistieteitä ja niille ominaisia ajatusmuotoja, suureita ja mittayksiköitä apinoiden -- jonkinlaiseksi "yleisen arvon" mittayksiköksi. Kaikista uudella ajalla kehittyneistä uusista rationaalisuuden muodoista talousajattelu oli kuitenkin ainoa, joka jäi keskiaikaiselle "ptolemaiolaisen" maailmankuvan kannalle. Taloudessa kaikki "realiteetit" asetetaan talousmaailman keskipistestä, "taloudellisesta toimijasta" käsin, mikä lopulta tekee mahdottomaksi tieteille ominaisen objektivaation.

  Tieteitä jäljittelevän talousjärjen vuosisatainen täydellistyminen, jossa ideologiat, liberalismi ja sosialismi, ovat toimineet järjen kulisseina ja näytelleet tiedollisella käsitepinnalla näennäisen tärkeää roolia, on nyt päätymässä siihen, että raha-ajattelu on autonomisoitunut ja raha-arvonmuodostus on ratkaisevasti irronnut reaalitaloudelliselta pohjalta. Rahasta on tullut omaa kasvuaan omalla autonomisella rahaoperaatioiden alueella tavoitteleva Toimijasubjekti.

  Ptolemaiolaisten "realiteettien" peilikuvana talousajattelussa kaikki kuvauksen ja selityksen kausaalilangat johdetaan taloustoimintaa harjoittavaan yksilöön, vaikka todellinen toimijasubjekti "taloudessa" on "raha" ja sen "lainalaisuudet". Kuten raha-ajattelu on todellisuudesta irronnutta formalismia, joka myöskään ei mahdollista minkäänlaista sisällöllistä asiahallintaa, samoin kaikki "kulttuureja" koskeva ajattelumme siirtää kuvauksen ja selityksen langat yleiseltä yhteisölliseltä tasolta yksilöihin. Emme enää ymmärrä että ihminen on olemuksellisesti sosiaalinen laji, ja juuri "kulttuurit" ja yhteisövoimat synnyttävät tietynlaisia yksilöitä, ei päinvastoin.

  Sekin harha juontuu valistusajattelusta ja on täydellistynyt individualistiseksi sokeudeksi vuosisatojen mittaan. Nykyinen "monikulttuurisuusideologiamme" on todellisuudentajutonta moraaliutopiaunelmaa, jossa jää ymmärtämättä, että kaikki inhimillinen kehitys kohti moniarvoista yhteiskuntaa edellyttää lähtökohtaisesti yksilölliseen eriytymiseen pyrkivää yhteisöllisyyttä ja voi tapahtua vain tällaisen yhteisödynamiikan historiallisesti omaksuneen kulttuurin sisällä.

  Talousajattelussa kuvitellaan harhaisesti "talous" jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Toimiessaan tämä kokonaisuus muka toimisi kokonaisuutta palvellen. Se siis palvelisi kaikkien talouden piirissä elävien "etuja" ja voisi järjestää kaikkien elämän. Se on suunnatonta harhaa, sillä "talous" on vain harhainen kokonaisuus, illuusio, jossa mikään ei palvele kaikkien etuja. --- Aivan vastaalla tavalla monikulttuurisuusideologiassa kuvitellaan että "ihmisyys" olisi jokin kokonaishahmo, jonka olennaisena sisältönä olisi jokin "yleinen ihmisarvo", joka voisi toteutua kun erilaista ihmisyyttä edustavat ryhmät järjestetään elämään samassa yhteiskunnassa.

  Talousajattelussa "raha" on maaginen hahmo ja ymmärryksen täysin noituva yleiskäsite. Se on itse asiassa pelkkää yleistämistä, laskennallista muotoa vailla mitään mihinkään inhimilliseen välttämättömyyteen tai edes yleensä tiettyyn sisältöön sidottua pysyvää kytkentää. Kuvitellaan tosin, että "raha" on esimerkiksi tavaran tai palveluksen hinta, mutta tosiasiassa raha syntyy jo ennen tavaraa ja jää elämään palvelun tultua tehdyksi. Ja milloin ikinä tarve vaatii, "raha" voi paeta kaikista reaalimaailman palveluista ja kasvaa tai hävitä pelkkien odotusten ja kuvitelmien maailmassa.

  Tämä rahaliikkeiden autonomia on ihan viime vuosikymmeninä täydellistynyt niin, että enää ehkä vain yksi prosentti maailman rahaliikkeistä omaa suoran kytkennän reaalitalouteen. "Talous" on lähes täydellisesti pelkkää keinottelua abstrakteilla raha-arvoilla.

  Tyhjän päälle on luotu tähtitieteelliset määrät metafysiikkaa -- tilanne on todella analoginen niiden monimutkaisten kiertoratojen ja konstruktioiden kanssa, joita ptolemaiolaiset tähtitieteilijät näkivat taivaalla. Autonominen rahatalous on juuri sitä -- käytännössä kukaan ei koskaan pysty "maksamaan takaisin" edes viidettätuhannetta osaa kaikesta mikä on "velkana" noteerattu. Se kaikki on vain taloususkonnon anekauppaa, magian vallassa kuvitelmien kanssa tehtyjä sopimuksia.

  Aivan vastaavasti kuin "taloudessa" vain prosentti kaikesta on todellista, yhtä lailla tekisi mieli väittää, että kaikista ei-eurooppalaisia "kulttuureja" koskevista mussuhumanistisista unelmista vain prosentilla on katetta reaalimaailmassa. Enkä nyt nimeä pankkiireja, enkä minkään tietyn kulttuurin tiettyjä ihmisiä. Puhun siitä miten vääristynyt käsitys meillä on yleensä yhteisötodellisuudesta ja sen ensisijaisuudesta.

  Talousajattelu on tunnustuksellista magiaa, mutta juuri tunnustuksellisuutta talousjärki ei pysty kyseenalaistamaan. Järki pysyttelee yksittäistapausten tasolla, pitää jokaista kauppaa ja velkasopimusta lähtökohtaisesti legitiiminä. Päättely saa jäädä yksilötasolle, kokonaisuuden laatua ei saa paljastaa. --- Aivan vastaavalla tavalla "kulttuureja" koskeva ajattelu tosiasiassa kieltää kulttuureja erottavien laatutekijöiden esiintuomisen, ja kaiken keskustelun on keskityttävä vain yksittäistapauksiin. Kulttuureista ei saa päätellä yksilöihin päin.

  "Rahaan" kuuluvaa pohjimmiltaan uskonnollislaatuista, arvoa ikuistavaa magiaa tarvitaan nimenomaan muodostamaan kaikesta "taloudesta" yhtenäinen kokonaishahmo. Tälle hahmonmuodostusharhalle on matkan varrella perustunut talousteoreettinen käsitteenmuodostus, jolla on todellisuudenhallinnallista ominaisuutta saman verran kuin mitä uskonnollinen tunnustuksellisuus voi ihmisiä ohjata. Eli siis aika paljon, jos kansa on tarpeeksi harrasta. ---

  Mutta aivan "rahan" arvoa vastaavalla tavalla "yleinen ihmisarvo" ja "ihmisoikeudet" ovat maagisia yleiskäsitteitä, joilla on tunnustuksellinen laajennettu merkitys siinä kokonaisajattelun hahmossa jolla "ihmisyyttä" on valistusajalta alkaneen matkan varrella käsitteellistetty. Myös "ihmisoikeusideologiat" voivat elää omassa reaalitodellisuudesta irronneessa imaginaarisessa utopiamaailmassaan. Tarpeen vaatiessa kaikki ihmiskuvaa koskeva tosiasiallinen reaalinen rasite, tyypillisesti yksilön kulttuuri- ja yhteisösidos, saadaan häivytettyä näkyviltä.

  Vaikka niin sanotut "taloudelliset realiteetit" ovat tosiasiassa vain sama asia kuin rikkaiden ihmisten edut, kuvitelma kaiken talouden samuudesta laajenee koskemaan koko kansantaloutta, myös valtiontaloutta. Kun "talous" kuvitellaan kokonaisuudeksi, kaikkea taloutta ajatellaan samalla tavalla. Valtiontalous muuttuu näin jonkinlaiseksi valtion yksityistaloudeksi. Sen tehtäväksi jää tosiasiassa vain rikkaiden rikastumisen parempi mahdollistaminen.

  "Talous" on pelkästään sitä että rikkaiden on saatava rikastua. Valtiontalous, jonka pitäisi muodostaa tälle vastavoima, muuttuu rahatalousajattelun vaikutuksesta koneistoksi, joka kokonaisuuden edun nimissä tuhoaa "talouden" rasitteina olevat yhteiskunnan köyhät. Tämä tietenkin jää julkilausumatta. Talousajattelun uskonnollislaatuinen maagisuus luo sakean, puhumattomista tabuista muodostuvan sumun, jossa sosiaalitukien leikkaamisen tosiasiallisia seurauksia ei haluta nähdä eikä ainakaan sanota ääneen.

  Aivan vastaavalla tavalla "ihmisoikeusideologioiden" nimissä vieraskulttuurisille maahantunkeutujille avatut rajat tosiasiassa moninkertaistavat leikkaustarpeen sosiaalitukia tarvitsevilta oman maan kansalaisilta. Alexander Stubb on oikeassa, monikulttuurisuudella on todella rikkaita rikastuttava vaikutus.

  Kaikki yhteiskunnallinen valta on pohjimmalta laadultaan maagista, symbioottista, usein puhtaasti uskonnollista. Myös taloususkonnollinen valta on yhtä syvästi maagista kuin uskonnollista. Ja kun pohjimmiltaan uskonnollislaatuinen valta pyhittää itsensä, siinä tarvitaan ylenmäärin yliylevöitettyjä yleiskäsitteitä. Numerot ovat niistä kaikkein yleispätevimpiä, ajattomia ja reaalimaailmaan paikallistumattomia. Ne paikallistuvat vain tilinpidolliseen kustannuspaikkaansa. Ne ovat näennäiseksaktiudessaan ymmärryksen hyvin noituvia yleiskäsitteitä, joille maagisuudessa vertoja vetävät vain kaikkinaiset niin ikään ylevöitetyt ja reaalimaailmasta irronneet pyhät "ihmisyyden" ylistykset. "Ihmisoikeusideologiset" julistukset, "monikultturismin" harhat.

  Kun oikeistoliberalistinen talouspappi saarnaa, tunnustuksellinen julistus on yhtä uskottavaa kuin agitaattorinaisen sairaan sydäntäsärkevällä väräjävällä taistolaislauluäänellä laulama "YK:n Ihmisoikeuksien Yleismaailmallinen Julistus". Joka siis on eurooppalaisen valistuksen tuote, jota ei ole hyväksytty esimerkiksi arabimaissa.

  Vuoden 2015 älyttömin innovaatio Suomessa oli Sipilän, Stubbin ja Soinin hallituksen suunnitelma leikata yhteiskunnan alimpaan sosiaaliseen kymmenesosaan kuuluvilta ihmisiltä miltei kaikki sosiaalituet. Hanke ei kertonut vain siitä miten tunnustuksellisesti poliittiset valtataistelijamme ovat reagoineet taloususkonnon numeromaagisiin vaatimuksiin. Se kertoo myös siitä miten harhoissa valistuneen kansankin keskuuteen talousmagia on jo otteensa laajentanut. Hallituspuolueiden herrat ovat haravoineet kannatuksensa äänestäjiltä yhteiskunnan laidasta laitaan, ja se ei voi kertoa mistään muusta kuin siitä miten ajattelukyvytöntä kansa laidasta laitaan on.

  Ja se kertoo myös siitä miten taloususkonnon magia luontevasti laajenee koskemaan monikultturismi-ideologista hapatusta. Hahmonmuodostuksen samat kuviot resonoivat.

  Ei suinkaan ole sattumaa, että miltei samaan hengenvetoon kuin Sipilä on ilmoittanut köyhiin suuntautuvista kurjistamistoimista, hän sokean mussuhumanismin suunnattomassa puuskassa kertoo antavansa ylimääräisen omakotitalonsa "turvapaikanhakijoiden" käyttöön. Ei suinkaan ole sattumaa, että valtiovarainministerin pallilla kukkoileva Stubb lähettelee typeriä monikulttuurisuutta ihastelevia twiittejään. Ei suinkaan ole sattumaa, ettei yhtäältä vähäväkisiltä ja toisaalta maahanmuuttokriittisiltä äänensä saanut Soini ymmärrä mitään siitä yhteydestä joka näillä näennäisesti "eri asioilla" on syvätasolla toisiinsa, vaan pettää perusteellisesti kaikki vaalilupauksensa ja kääntää raa'an lihansa päälle vedetyn valtaisan takkinsa oitis hallituspaikoille päästyään.

  Niinpä käsittääkseni tällä kansalla ei enää ole juuri toivoa. Ei missään suunnassa, ei missään suhteessa. Rajat pitäisi panna kiinni niin menosuuntaan, siis rahamanipulaattoreilta ja maasta ulos vuotavilta rahojen veroparatiisivirroilta, kuin myös tulosuuntaan, siis tänne tunkeutuvilta vieraskulttuurisilta "turvapaikanhakijoilta". Nämä ilmiöthän ovat saman ajattelukyvyttömyytemme kaksi eri puolta.

  Vain tunnustamalla eurooppalaisella uudella ajalla individualismin yhteisöprojektiona kehittyneen kielellis-kulttuurisen kansallisvaltion korvaamaton rooli aidon demokratian ja tasa-arvon alustana voitaisiin tajuta sokean individualismin historiallisen hedelmän, uskonnon pohjalle transformoituneen magian muodon, liberalistisen "talousteokratian", harhaisuus. Samoin vain kielellis-kulttuurisen kansallisvaltion sisäisen eheyden, historiallisen kohtalonyhteyden ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden elintärkeän merkityksen ymmärtämällä voisimme estää hajottavan "monikultturismin" sublimatiiviset mussuhumanistiset ihmiskuvaharhat.

  Rajat kiinni, twiittaa tämä varpunen jouluaamuna.

  Tarvitsisimme oman rahan ja oman yhteiskuntamme. Rahat kiinni ja rajat kiinni. Mikään tuskin onnistuu ilman maan omaa rahaa ja syvempää ymmärrystä oman yhteiskunnan ensisijaisuudesta. Sellaista ymmärrystä on täällä päättäjillä aivan liian vähän. Käytännössä ei missään.  Lähettänyt Alkon kassalla
  " "


  http://alkonkassalla.blogspot.fi/201...at-kiinni.html


  Leevi and the leavings - Pimeä tie, mukavaa matkaa:

  https://www.youtube.com/watch?v=8q42w5i519A
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Köyhät kyykkyyn, hullut häkkiin!


  Eilen, 26.12. 2015, tv:stä tuli Inhimillisessä tekijässä Vappu ja Ilkka Taipaleen haastattelu

  http://areena.yle.fi/1-2454452

  , jossa oli paljon tärkeää asiaa koskien meitä _Suomessa_ kidutettuja sekä _Suomessa_ tänään, 27.12. 2015, kidutettavana olevia: kiitos, kiitos, kiitos Vappu ja Ilkka Taipale ja Inhimillinen tekijä! Ilkka Taipale puhuu ko. ohjelmassa mm. yksinäisyydestä ja apoptoosista

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Apoptoosi

  , ja haluan sanoa, että samalla tavalla kuin solussa käynnistyy solukuolema, niin samalla tavalla esimerkiksi insestilapsessa käynnistyy kuolemaan johtava psyykkinen näivettyminen, kun äärimmäisen sadistinen insestiäiti kiduttaa insestilastaan, joka näivettyy psyykkisesti, koska joutuu pakenemaan sisäiseen yksinäisyyteensä äärimmäisen sadistisen insestiäidin jatkuvaa kidutusta! Ja samalla tavalla meidät _Suomessa_ vauvasta asti kidutetut ajetaan yhä ahtaammalle ja ahtaammalle ulkoisesti näivettymään esimerkiksi epäämällä meiltä _Suomessa_ kidutetuilta kauniit miljööt luonnonrauhoineen elinympäristönämme:

  Ilkka Taipale: Kaikki psykiatrian uudistukset epäonnistuneet:
  http://yle.fi/uutiset/ilkka_taipale_...tuneet/8179641

  Kellokosken mielisairaala lakkautetaan: Osastoja siirtyy Helsingin Taka-Töölöön:
  http://www.hs.fi/kaupunki/a1446438096742

  !

  En ole käynyt Kellokoskella, mutta se näyttää upealta paikalta: olen hiihtänyt ahtailla ja pimeillä hulluinhuoneiden käytävillä, ja voin vain kuvitella, että kuinka ihanaa olisi, jos [sitäkin] äärimmäisen järkyttävää oloani olisi helpotettu siten, että olisin saanut hiihdellä esim. Kellokosken miljöössä...
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 27-12-15 klo 08:11.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Köyhät kyykkyyn, hullut häkkiin!


  Eilen, 26.12. 2015, tv:stä tuli Inhimillisessä tekijässä Vappu ja Ilkka Taipaleen haastattelu

  http://areena.yle.fi/1-2454452

  , jossa oli paljon tärkeää asiaa koskien meitä _Suomessa_ kidutettuja sekä _Suomessa_ tänään, 27.12. 2015, kidutettavana olevia: kiitos, kiitos, kiitos Vappu ja Ilkka Taipale ja Inhimillinen tekijä! Ilkka Taipale puhuu ko. ohjelmassa mm. yksinäisyydestä ja apoptoosista

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Apoptoosi

  , ja haluan sanoa, että samalla tavalla kuin solussa käynnistyy solukuolema, niin samalla tavalla esimerkiksi insestilapsessa käynnistyy kuolemaan johtava psyykkinen näivettyminen, kun äärimmäisen sadistinen insestiäiti kiduttaa insestilastaan, joka näivettyy psyykkisesti, koska joutuu pakenemaan sisäiseen yksinäisyyteensä äärimmäisen sadistisen insestiäidin jatkuvaa kidutusta! Ja samalla tavalla meidät _Suomessa_ vauvasta asti kidutetut ajetaan yhä ahtaammalle ja ahtaammalle ulkoisesti näivettymään esimerkiksi epäämällä meiltä _Suomessa_ kidutetuilta kauniit miljööt luonnonrauhoineen elinympäristönämme:

  Ilkka Taipale: Kaikki psykiatrian uudistukset epäonnistuneet:
  http://yle.fi/uutiset/ilkka_taipale_...tuneet/8179641

  Kellokosken mielisairaala lakkautetaan: Osastoja siirtyy Helsingin Taka-Töölöön:
  http://www.hs.fi/kaupunki/a1446438096742

  !

  En ole käynyt Kellokoskella, mutta se näyttää upealta paikalta: olen hiihtänyt ahtailla ja pimeillä hulluinhuoneiden käytävillä, ja voin vain kuvitella, että kuinka ihanaa olisi, jos [sitäkin] äärimmäisen järkyttävää oloani olisi helpotettu siten, että olisin saanut hiihdellä esim. Kellokosken miljöössä...
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by riippis View Post
  Mulla tuntuu juuri nyt ajatukset hieman tahmeilta, joten seuraava kirjoittamani ei välttämättä osu aiheellisesti ihan tähän aloituksen tekstiin.

  Olen kaveripiirissäni huomannut, että jos on papereissa mielenterveyteen liittyvä Diagnoosi, jossa ilmenee, että on Hullu, ei kukaan tahdo uskoa, että voisi olla samalla myös fyysisesti kipeä. Kaikki olettavat, että mielisairas keksii omat kipunsa ja oireensa. Jos vaivaa ei voi paljaalla silmällä nähdä hyvin selvästi (esim. avohaava), ei sitä ole hoitajien mielestä olemassa vaan Hullu on keksinyt kaikki oireensa. Ei tutkita, mene kotiin. Näin ne usein sanovat kavereilleni. Ja kun on viisi kertaa käynyt terveyskeskuksessa samojen kipujen takia ja hoitajat ärähtää turhautuneena "no tutkitaan sitten" ja sieltä löytyykin jotain, joka pitää leikata, niin "oho, täällä on tällanen..". Joskus kysytään "mikset sä ole käynyt aikaisemmin hoidattamassa tätä vaivaa? Tällaiset asiat pitää hoitaa heti eikä odotella". Vaikka olisi kuinka kovat kivut niin ei saa hoitoa. Se on hullu, se keksii kaiken. Tätä tapahtuu monessa eri kaupungissa monelle eri ihmiselle. Terveydenhuollon ammattilaiset luulevat, että mielisairaus suojelee somaattisen puolen sairauksilta. Olisikin niin... En tiedä ketään psyykkisen puolen kuntoutujaa, joka haluaisi vapaaehtoisesti mennä terveyskeskukseen. Ei ne siellä mitään tutki, ne lähettää vaan heti kotiin. Joten miksi mennä?

  Mielestäni tämä on törkeää syrjimistä. Eriarvoisuus näkyy siis myös tällaisissa asioissa.

  Lisäksi varallisuusasiat esimerkiksi Kela-terapiasta. Ei mulla ole sellaiseen mitenkään varaa, joten en voi saada sen tyyppistä apua. Sekin on mielestäni epäreilua. En voi saada hoitoa, koska olen pienituloinen. En usko, että minun kannattaisi lopettaa syöminen terapiaan pääsyn vuoksi vaikka säästäisin sillä rahaa reippaasti. Mistä voisin vielä nipistää, kun nipistän jo kaikkialta? Niin, ei ole varaa. Sori, pärjäile ja hae terapiaa, kun voitat lotossa....
  Kuten olen täällä traumajadissosiaatio.fi -nettisivulla kertonut, niin ennen ammattitaitoisen psykoterpeutin löytämistä [heinäsuovasta.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................] olin usein flunssassa, jota hoidettiin usein antibiooteilla

  Antibioottien teho hiipuu – ”Maailma on matkalla aikaan, jossa tavalliset taudit tappavat”:
  http://www.hs.fi/kotimaa/a1451189919458

  , ja oli minulla lukemattomia muitakin oireita, joiden tänään, 29.12. 2015, kun minua ja kidutustraumojani on vuosikausia hoidettu ammattitaitoisesti, tiedän liittyvän lapsuuteni kidutustraumoihin.

  Olen linkittänyt ja liittänyt alle kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston julkaiseman lääkäri Ville Holmbergista kertovan artikkelin vuodelta 2012:

  " "
  Yhdenvertaista terveydenhoitoa


  Terveydenhoito on perusluonteinen ihmisoikeus, toteaa Ville Holmberg, joka esitelmöi Tiedekulmassa 5. marraskuuta.

  Suomessa elää arviolta 3 000 paperitonta maahanmuuttajaa, jotka eivät kuulu yleisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. He saavat sairaanhoitoa vain akuuteissa tapauksissa, ja lisäksi he joutuvat maksamaan hoidon kokonaan itse.

  – Minusta on järjetöntä, että osa ihmisistä jää vaille perusoikeutta terveydenhoitoon, toteaa lääkäri Ville Holmberg lääketieteellisestä tiedekunnasta.

  Holmberg on ollut mukana perustamassa Helsinkiin paperittomille tarkoitettua klinikkaa, joka toimii vapaaehtoispohjalta. Global Clinic avattiin keväällä 2011, ja siellä on käynyt noin 300 potilasta.

  – Suuri osa potilaista on Romanian ja Bulgarian romaneja, mutta meillä on käynyt väkeä lähes jokaisesta maailmankolkasta, Holmberg kertoo.

  Useimpien vaivat ovat lieviä, mutta joskus potilailta löytyy myös vakavampia sairauksia, kuten tuberkuloosi tai hepatiitti. Monet käynnit liittyvät myös raskauteen tai ehkäisyvälineisiin. Paperittomilla ei ole oikeutta äitiys- tai lastenneuvolapalveluihin.

  – Tilanne on tämä, vaikka YK:n ihmisoikeussopimuksessa nimenomaan määrätään, että äideillä ja lapsilla on oikeus hoitoon ja apuun, Holmberg huomauttaa.

  Klinikalla ei ole röntgenlaitteita eikä laboratoriota. Lääkäriä rajalliset hoito- ja tutkimusmahdollisuudet voivat turhauttaa.

  – Olen kuitenkin turhautunut enemmän työskennellessäni julkisissa sairaaloissa ja nähdessäni, että vakavista terveysongelmista kärsiviltä potilailta evätään hoito siksi, ettei heidän tilansa ole akuutti, Holmberg kertoo.

  Global Clinic haluaa herättää keskustelua siitä, miten valtio tai kunnat voisivat ottaa vastuuta paperittomien terveydenhoidosta. Jos paperittomille tarjottaisiin samat palvelut kuin Suomessa vakituisesti asuville, aiheutuisi siitä vuosittain korkeintaan muutaman miljoonan euron kulut.

  – Summaa on verrattava myös kustannuksiin, joita yhteiskunnalle aiheutuu, jos esimerkiksi tartuntataudit jätetään hoitamatta, Holmberg huomauttaa.

  Paperittomien hoitoa vastustetaan usein sillä perusteella, ettei laittomasta maahanmuutosta haluta palkita.

  – Terveydenhoito-oikeuden epääminen on kuitenkin rangaistus, jota ei saa edes mistään rikoksesta, Holmberg toteaa.

  Ville Holmberg esiintyy Tiedekulmassa 5. marraskuuta klo 16.00. Esitelmä on osa Tiedekulman Svenska veckan -teemaviikkoa.

  " "

  http://www.helsinki.fi/ajankohtaista...-12-08-27.html

  Meiltä _Suomessa_ työkyvyttömäksi kidutetuilta _suomalaisilta_ evätään useimmiten ammattitaitoinen kidutustraumahoito, eli meitä _Suomessa_ kidutettuja rangaistaan _Suomessa_ epäämällä meiltä terveydenhoito-oikeus: me _Suomessa_ kidutetut, ammattitaitoista kidutustraumahoitoa itsellemme _Suomessa_ vaativat, olemme _Suomessa_ ammattitaitoisia kidutustraumahoitoja vaatiessamme rikollisia, joita rangaistaan epäämällä meiltä vaatimamme kidutustraumojemme terveydenhoito-oikeus.

  Lopuksi haluan vielä toistaa Ville Holmbergia yllä olevasta artikkelista:

  " "
  Terveydenhoito-oikeuden epääminen on kuitenkin rangaistus, jota ei saa edes mistään rikoksesta.
  " "
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 29-12-15 klo 10:52.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by riippis View Post
  Mulla tuntuu juuri nyt ajatukset hieman tahmeilta, joten seuraava kirjoittamani ei välttämättä osu aiheellisesti ihan tähän aloituksen tekstiin.

  Olen kaveripiirissäni huomannut, että jos on papereissa mielenterveyteen liittyvä Diagnoosi, jossa ilmenee, että on Hullu, ei kukaan tahdo uskoa, että voisi olla samalla myös fyysisesti kipeä. Kaikki olettavat, että mielisairas keksii omat kipunsa ja oireensa. Jos vaivaa ei voi paljaalla silmällä nähdä hyvin selvästi (esim. avohaava), ei sitä ole hoitajien mielestä olemassa vaan Hullu on keksinyt kaikki oireensa. Ei tutkita, mene kotiin. Näin ne usein sanovat kavereilleni. Ja kun on viisi kertaa käynyt terveyskeskuksessa samojen kipujen takia ja hoitajat ärähtää turhautuneena "no tutkitaan sitten" ja sieltä löytyykin jotain, joka pitää leikata, niin "oho, täällä on tällanen..". Joskus kysytään "mikset sä ole käynyt aikaisemmin hoidattamassa tätä vaivaa? Tällaiset asiat pitää hoitaa heti eikä odotella". Vaikka olisi kuinka kovat kivut niin ei saa hoitoa. Se on hullu, se keksii kaiken. Tätä tapahtuu monessa eri kaupungissa monelle eri ihmiselle. Terveydenhuollon ammattilaiset luulevat, että mielisairaus suojelee somaattisen puolen sairauksilta. Olisikin niin... En tiedä ketään psyykkisen puolen kuntoutujaa, joka haluaisi vapaaehtoisesti mennä terveyskeskukseen. Ei ne siellä mitään tutki, ne lähettää vaan heti kotiin. Joten miksi mennä?

  Mielestäni tämä on törkeää syrjimistä. Eriarvoisuus näkyy siis myös tällaisissa asioissa.

  Lisäksi varallisuusasiat esimerkiksi Kela-terapiasta. Ei mulla ole sellaiseen mitenkään varaa, joten en voi saada sen tyyppistä apua. Sekin on mielestäni epäreilua. En voi saada hoitoa, koska olen pienituloinen. En usko, että minun kannattaisi lopettaa syöminen terapiaan pääsyn vuoksi vaikka säästäisin sillä rahaa reippaasti. Mistä voisin vielä nipistää, kun nipistän jo kaikkialta? Niin, ei ole varaa. Sori, pärjäile ja hae terapiaa, kun voitat lotossa....
  Kuten olen täällä traumajadissosiaatio.fi -nettisivulla kertonut, niin ennen ammattitaitoisen psykoterpeutin löytämistä [heinäsuovasta.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................] olin usein flunssassa, jota hoidettiin usein antibiooteilla

  Antibioottien teho hiipuu – ”Maailma on matkalla aikaan, jossa tavalliset taudit tappavat”:
  http://www.hs.fi/kotimaa/a1451189919458

  , ja oli minulla lukemattomia muitakin oireita, joiden tänään, 29.12. 2015, kun minua ja kidutustraumojani on vuosikausia hoidettu ammattitaitoisesti, tiedän liittyvän lapsuuteni kidutustraumoihin.

  Olen linkittänyt ja liittänyt alle kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston julkaiseman lääkäri Ville Holmbergista kertovan artikkelin vuodelta 2012:

  " "
  Yhdenvertaista terveydenhoitoa


  Terveydenhoito on perusluonteinen ihmisoikeus, toteaa Ville Holmberg, joka esitelmöi Tiedekulmassa 5. marraskuuta.

  Suomessa elää arviolta 3 000 paperitonta maahanmuuttajaa, jotka eivät kuulu yleisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. He saavat sairaanhoitoa vain akuuteissa tapauksissa, ja lisäksi he joutuvat maksamaan hoidon kokonaan itse.

  – Minusta on järjetöntä, että osa ihmisistä jää vaille perusoikeutta terveydenhoitoon, toteaa lääkäri Ville Holmberg lääketieteellisestä tiedekunnasta.

  Holmberg on ollut mukana perustamassa Helsinkiin paperittomille tarkoitettua klinikkaa, joka toimii vapaaehtoispohjalta. Global Clinic avattiin keväällä 2011, ja siellä on käynyt noin 300 potilasta.

  – Suuri osa potilaista on Romanian ja Bulgarian romaneja, mutta meillä on käynyt väkeä lähes jokaisesta maailmankolkasta, Holmberg kertoo.

  Useimpien vaivat ovat lieviä, mutta joskus potilailta löytyy myös vakavampia sairauksia, kuten tuberkuloosi tai hepatiitti. Monet käynnit liittyvät myös raskauteen tai ehkäisyvälineisiin. Paperittomilla ei ole oikeutta äitiys- tai lastenneuvolapalveluihin.

  – Tilanne on tämä, vaikka YK:n ihmisoikeussopimuksessa nimenomaan määrätään, että äideillä ja lapsilla on oikeus hoitoon ja apuun, Holmberg huomauttaa.

  Klinikalla ei ole röntgenlaitteita eikä laboratoriota. Lääkäriä rajalliset hoito- ja tutkimusmahdollisuudet voivat turhauttaa.

  – Olen kuitenkin turhautunut enemmän työskennellessäni julkisissa sairaaloissa ja nähdessäni, että vakavista terveysongelmista kärsiviltä potilailta evätään hoito siksi, ettei heidän tilansa ole akuutti, Holmberg kertoo.

  Global Clinic haluaa herättää keskustelua siitä, miten valtio tai kunnat voisivat ottaa vastuuta paperittomien terveydenhoidosta. Jos paperittomille tarjottaisiin samat palvelut kuin Suomessa vakituisesti asuville, aiheutuisi siitä vuosittain korkeintaan muutaman miljoonan euron kulut.

  – Summaa on verrattava myös kustannuksiin, joita yhteiskunnalle aiheutuu, jos esimerkiksi tartuntataudit jätetään hoitamatta, Holmberg huomauttaa.

  Paperittomien hoitoa vastustetaan usein sillä perusteella, ettei laittomasta maahanmuutosta haluta palkita.

  – Terveydenhoito-oikeuden epääminen on kuitenkin rangaistus, jota ei saa edes mistään rikoksesta, Holmberg toteaa.

  Ville Holmberg esiintyy Tiedekulmassa 5. marraskuuta klo 16.00. Esitelmä on osa Tiedekulman Svenska veckan -teemaviikkoa.

  " "

  http://www.helsinki.fi/ajankohtaista...-12-08-27.html

  Meiltä _Suomessa_ työkyvyttömäksi kidutetuilta _suomalaisilta_ evätään useimmiten ammattitaitoinen kidutustraumahoito, eli meitä _Suomessa_ kidutettuja rangaistaan _Suomessa_ epäämällä meiltä terveydenhoito-oikeus: me _Suomessa_ kidutetut, ammattitaitoista kidutustraumahoitoa itsellemme _Suomessa_ vaativat, olemme _Suomessa_ ammattitaitoisia kidutustraumahoitoja vaatiessamme rikollisia, joita rangaistaan epäämällä meiltä vaatimamme kidutustraumojemme terveydenhoito-oikeus.

  Lopuksi haluan vielä toistaa Ville Holmbergia yllä olevasta artikkelista:

  " "
  Terveydenhoito-oikeuden epääminen on kuitenkin rangaistus, jota ei saa edes mistään rikoksesta.
  " "
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • _Suomessa_ ei ole puoskarilakia - ja sen kokee, näkee ja tuntee räikeästi _Suomen_ _suomalaisten_ mielenterveyden'hoito'järjestelmissä


  Jos jollekulle on epäselvää se, että onko _Suomen_ mielenterveyden'hoito'järjestelmät täynnä puoskareita eli kiduttajia, niin joko

  A) ko. henkilö ei tiedä, että mitä tarkoittaa ammattitaitoinen psykiatrinen/psykologinen hoito,

  tai

  B) ko. henkilö valehtee.

  Jos esimerkiksi _Suomen_ hallituksessa tai _Suomen_ eduskunnassa on tänään, 2.1. 2016, henkilö/henkilöitä, jolle/joille on syystä tai toisesta epäselvää, että onko _Suomen_ mielenterveyden'hoito'järjestelmissä puoskareita eli kiduttajia, niin suosittelen heti näin uuden ja tuoreen vuoden 2016 kunniaksi katsomaan, kuuntelemaan sekä ajattelemaan katsomaansa ja kuuntelemaansa alle linkittämääni Hannu Lauerman luentoa valkotakkipsykopatiasta: ko. video on ladattu 24.10. 2011, mutta tietääkseni _Suomen_ puoskari- eli kiduttajaviidakko on edelleenkin vähintään yhtä tutkimaton kuin silloin...

  TEDx Helsinki:

  "Hannu Lauerma tutkimusprofessori, THL; vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankimielisairaala: Valkokauluspsykopatian erityismuoto - valkotakkipsykopatiaa eli potilaiden surmaaminen terveydenhuollossa":


  https://www.youtube.com/watch?v=jia11_gQlSg

  _Suomen_ hallitus ja _Suomen_ eduskunta:  miksi _Suomessa_ ei ole puoskarilakia?
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • _Suomessa_ ei ole puoskarilakia - ja sen kokee, näkee ja tuntee räikeästi _Suomen_ _suomalaisten_ mielenterveyden'hoito'järjestelmissä


  Jos jollekulle on epäselvää se, että onko _Suomen_ mielenterveyden'hoito'järjestelmät täynnä puoskareita eli kiduttajia, niin joko

  A) ko. henkilö ei tiedä, että mitä tarkoittaa ammattitaitoinen psykiatrinen/psykologinen hoito,

  tai

  B) ko. henkilö valehtee.

  Jos esimerkiksi _Suomen_ hallituksessa tai _Suomen_ eduskunnassa on tänään, 2.1. 2016, henkilö/henkilöitä, jolle/joille on syystä tai toisesta epäselvää, että onko _Suomen_ mielenterveyden'hoito'järjestelmissä puoskareita eli kiduttajia, niin suosittelen heti näin uuden ja tuoreen vuoden 2016 kunniaksi katsomaan, kuuntelemaan sekä ajattelemaan katsomaansa ja kuuntelemaansa alle linkittämääni Hannu Lauerman luentoa valkotakkipsykopatiasta: ko. video on ladattu 24.10. 2011, mutta tietääkseni _Suomen_ puoskari- eli kiduttajaviidakko on edelleenkin vähintään yhtä tutkimaton kuin silloin...

  TEDx Helsinki:

  "Hannu Lauerma tutkimusprofessori, THL; vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankimielisairaala: Valkokauluspsykopatian erityismuoto - valkotakkipsykopatiaa eli potilaiden surmaaminen terveydenhuollossa":


  https://www.youtube.com/watch?v=jia11_gQlSg

  _Suomen_ hallitus ja _Suomen_ eduskunta:  miksi _Suomessa_ ei ole puoskarilakia?
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Miljoonasade:

  Ai mikä mua vaivaa?

  :

  https://www.youtube.com/watch?v=zR7q4Dn3o5M
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Miljoonasade:

  Ai mikä mua vaivaa?

  :

  https://www.youtube.com/watch?v=zR7q4Dn3o5M
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • " "
  BLUE KNOT DAY 24 OCTOBER 2016

  We are excited to announce that the sails of the iconic Sydney Opera House illuminated blue this past Monday, October 24th in support of Blue Knot Foundation’s annual Blue Knot Day!

  Blue Knot Day is Blue Knot Foundation's national awareness day celebrated in October every year. On this day, we ask all Australians to unite in support of the 5 million Australian adult survivors of childhood trauma and abuse.

  " "

  http://www.blueknot.org.au/BlueKnotDay

  ...noin Australiassa: koska meillä täällä Suomessa?

  Kaikille suomalaisille Suomessa vaikeasti ja syvästi lapsuudessaan traumoitetuille köyhille aikuisille australialainen sininen selviytymistervehdykseni tälle 26.10. 2016 -päivälle :-) !
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 26-10-16 klo 03:52.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • " "
  BLUE KNOT DAY 24 OCTOBER 2016

  We are excited to announce that the sails of the iconic Sydney Opera House illuminated blue this past Monday, October 24th in support of Blue Knot Foundation’s annual Blue Knot Day!

  Blue Knot Day is Blue Knot Foundation's national awareness day celebrated in October every year. On this day, we ask all Australians to unite in support of the 5 million Australian adult survivors of childhood trauma and abuse.

  " "

  http://www.blueknot.org.au/BlueKnotDay

  ...noin Australiassa: koska meillä täällä Suomessa?

  Kaikille suomalaisille Suomessa vaikeasti ja syvästi lapsuudessaan traumoitetuille köyhille aikuisille australialainen sininen selviytymistervehdykseni tälle 26.10. 2016 -päivälle :-) !
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Ehkä jonain päivänä on yhtä ok kantaa Blue Knottia kuin nyt on Roosa Nauhaa. Toivottavasti.

  Terveydenhuollon pitäisi olla yhtä lailla saatavilla kaikille mutta ei se kyllä todellakaan ole. Pikkukaupungeissa voi olla vaikka minkälaisia lääkäreitä, koska niitä koulutetaan niin vähän että kaikki pääsevät töihin. Isommissa kaupungeissa sentään on kilpailua ja sen tähden tasokkaampaa porukkaa. Itse tosin pitää olla tosi skarppina sielläkin ja pitää puolensa. Mikä tietty käy joskus ihan sietämättömän vaikeaksi ja monimutkaiseksi.
  Mutta uskomatonta että itsellenikin kostautuu nyt se, ettei perheelläni ollut varaa hankkia mulle erikseen sairauskuluvakuutusta silloin kun ei diagnooseja vielä ollut. Tietenkin menisin yksityisille jos olisi rahaa! Ei olisi jonoja eikä mitään.

  Pienessä kaupungissa kävin aikanaan psykologilla joka pisti mulle tehtäväksi kertoa ihan koko elämäntarinani. No skippasin ne osat joista en kestänyt puhua ääneen, ja toisaalta tuli eräitä traumamuistoja liian pian ja niiden muistaminen niin yhtäkkiä järkytti ja uudelleentraumatisoi. Lopulta kun sain tarinani päätökseen, psykologi kysyi, miksi en oo ojan pohjalla aineissa. En osannut vastata. Nyt tiedän: sivupersoonasysteemini otti hommakseen selviytyä hengissä siten kuin parhaiten taisi. Kiitos siis lopulta itselleni, vaikka aika solmuun siinä selviytymistouhussa meninkin.
  Tällä hetkellä aktiivisina mm.:
  Pieni Olivia, Pikkunannu, Jäätyvä tyttö
  Teinit Noora, ​Turkoosi, Emilia, Muskeli
  Aikuiset Pahvinannu, Yrjö

  Tällä värillä kirjoitan moderaattorina.

  Turvallisuusäänestys - osallistu!

  Blogi
 • Ehkä jonain päivänä on yhtä ok kantaa Blue Knottia kuin nyt on Roosa Nauhaa. Toivottavasti.

  Terveydenhuollon pitäisi olla yhtä lailla saatavilla kaikille mutta ei se kyllä todellakaan ole. Pikkukaupungeissa voi olla vaikka minkälaisia lääkäreitä, koska niitä koulutetaan niin vähän että kaikki pääsevät töihin. Isommissa kaupungeissa sentään on kilpailua ja sen tähden tasokkaampaa porukkaa. Itse tosin pitää olla tosi skarppina sielläkin ja pitää puolensa. Mikä tietty käy joskus ihan sietämättömän vaikeaksi ja monimutkaiseksi.
  Mutta uskomatonta että itsellenikin kostautuu nyt se, ettei perheelläni ollut varaa hankkia mulle erikseen sairauskuluvakuutusta silloin kun ei diagnooseja vielä ollut. Tietenkin menisin yksityisille jos olisi rahaa! Ei olisi jonoja eikä mitään.

  Pienessä kaupungissa kävin aikanaan psykologilla joka pisti mulle tehtäväksi kertoa ihan koko elämäntarinani. No skippasin ne osat joista en kestänyt puhua ääneen, ja toisaalta tuli eräitä traumamuistoja liian pian ja niiden muistaminen niin yhtäkkiä järkytti ja uudelleentraumatisoi. Lopulta kun sain tarinani päätökseen, psykologi kysyi, miksi en oo ojan pohjalla aineissa. En osannut vastata. Nyt tiedän: sivupersoonasysteemini otti hommakseen selviytyä hengissä siten kuin parhaiten taisi. Kiitos siis lopulta itselleni, vaikka aika solmuun siinä selviytymistouhussa meninkin.
  Tällä hetkellä aktiivisina mm.:
  Pieni Olivia, Pikkunannu, Jäätyvä tyttö
  Teinit Noora, ​Turkoosi, Emilia, Muskeli
  Aikuiset Pahvinannu, Yrjö

  Tällä värillä kirjoitan moderaattorina.

  Turvallisuusäänestys - osallistu!

  Blogi
 • Turun Sanomat
  26.11.2016
  Sipilä ilmoitti perustavansa työryhmän lisääntyvän eriarvoistumisen pysäyttämiseksi:

  " "
  Keskustapuolueen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä otti keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Torniossa voimakkaasti kantaa inhimillisyyden, ihmisarvon ja eriarvoisuuden pysäyttämisen puolesta. Hän kehotti keskustaväkeä puhumaan niiden ihmisten äänellä, joilla on suurin hätä, ja joiden ääni ei kuulu julkisuudessa.

  – Olen päättänyt perustaa työryhmän eriarvoistumisen lisääntymisen pysäyttämiseksi nykyisten talousraamien puitteissa. Sen puheenjohtajaksi on lupautunut professori Juho Saari, Sipilä paljasti puoluevaltuustolle pitämässään poliittisessa katsauksessa.
  " "

  http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/300...ysayttamiseksi

  Kuuleeko joku keskustaväestä meidän suomalaisten biologisten insestiäitien insestilasten annihilaatioahdistuksesta kumpuavaa äänetöntä/äänekästä kuolonkauhuitkua, joka ei kuulu julkisuudessa?

  Meillä suomalaisten insestiäitien biologisilla insestilapsilla on äärimmäinen hengenhätä: puhuuko joku keskustaväestä keskustapuolueen puheenjohtajalle, Suomen pääministeri Juha Sipilälle meidän suomalaisten insestiäitien biologisten insestilasten suulla?

  Onko keskustaväellä tai jollain muulla suomalaisella poliittisella ryhmittymällä poliittisia intressejä kääntää englannin kielestä meidän suomemme kielelle meistä insestiäitien tyttäristä sekä meidän insestiäitien tyttärien insestitraumojen ammattitaitoisesta hoitamisesta kertova kirja

  Mother-Daughter Incest: A Guide for Helping Professionals
  Beverly Ogilvie
  12.11.2012:
  https://books.google.fi/books?id=rfP...other_versions

  ?
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 27-11-16 klo 10:23.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Turun Sanomat
  26.11.2016
  Sipilä ilmoitti perustavansa työryhmän lisääntyvän eriarvoistumisen pysäyttämiseksi:

  " "
  Keskustapuolueen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä otti keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Torniossa voimakkaasti kantaa inhimillisyyden, ihmisarvon ja eriarvoisuuden pysäyttämisen puolesta. Hän kehotti keskustaväkeä puhumaan niiden ihmisten äänellä, joilla on suurin hätä, ja joiden ääni ei kuulu julkisuudessa.

  – Olen päättänyt perustaa työryhmän eriarvoistumisen lisääntymisen pysäyttämiseksi nykyisten talousraamien puitteissa. Sen puheenjohtajaksi on lupautunut professori Juho Saari, Sipilä paljasti puoluevaltuustolle pitämässään poliittisessa katsauksessa.
  " "

  http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/300...ysayttamiseksi

  Kuuleeko joku keskustaväestä meidän suomalaisten biologisten insestiäitien insestilasten annihilaatioahdistuksesta kumpuavaa äänetöntä/äänekästä kuolonkauhuitkua, joka ei kuulu julkisuudessa?

  Meillä suomalaisten insestiäitien biologisilla insestilapsilla on äärimmäinen hengenhätä: puhuuko joku keskustaväestä keskustapuolueen puheenjohtajalle, Suomen pääministeri Juha Sipilälle meidän suomalaisten insestiäitien biologisten insestilasten suulla?

  Onko keskustaväellä tai jollain muulla suomalaisella poliittisella ryhmittymällä poliittisia intressejä kääntää englannin kielestä meidän suomemme kielelle meistä insestiäitien tyttäristä sekä meidän insestiäitien tyttärien insestitraumojen ammattitaitoisesta hoitamisesta kertova kirja

  Mother-Daughter Incest: A Guide for Helping Professionals
  Beverly Ogilvie
  12.11.2012:
  https://books.google.fi/books?id=rfP...other_versions

  ?
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Turun Sanomat
  26.11.2016
  Sipilä ilmoitti perustavansa työryhmän lisääntyvän eriarvoistumisen pysäyttämiseksi:

  " "
  Keskustapuolueen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä otti keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Torniossa voimakkaasti kantaa inhimillisyyden, ihmisarvon ja eriarvoisuuden pysäyttämisen puolesta. Hän kehotti keskustaväkeä puhumaan niiden ihmisten äänellä, joilla on suurin hätä, ja joiden ääni ei kuulu julkisuudessa.

  – Olen päättänyt perustaa työryhmän eriarvoistumisen lisääntymisen pysäyttämiseksi nykyisten talousraamien puitteissa. Sen puheenjohtajaksi on lupautunut professori Juho Saari, Sipilä paljasti puoluevaltuustolle pitämässään poliittisessa katsauksessa.
  " "

  http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/300...ysayttamiseksi

  Kuuleeko joku keskustaväestä meidän suomalaisten biologisten insestiäitien insestilasten annihilaatioahdistuksesta kumpuavaa äänetöntä/äänekästä kuolonkauhuitkua, joka ei kuulu julkisuudessa?

  Meillä suomalaisten insestiäitien biologisilla insestilapsilla on äärimmäinen hengenhätä: puhuuko joku keskustaväestä keskustapuolueen puheenjohtajalle, Suomen pääministeri Juha Sipilälle meidän suomalaisten insestiäitien biologisten insestilasten suulla?

  Onko keskustaväellä tai jollain muulla suomalaisella poliittisella ryhmittymällä poliittisia intressejä kääntää englannin kielestä meidän suomemme kielelle meistä insestiäitien tyttäristä sekä meidän insestiäitien tyttärien insestitraumojen ammattitaitoisesta hoitamisesta kertova kirja

  Mother-Daughter Incest: A Guide for Helping Professionals
  Beverly Ogilvie
  12.11.2012:
  https://books.google.fi/books?id=rfP...other_versions

  ?
  " "
  Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi.
  " "
  Martti Siirala 1966

  http://docplayer.fi/2816451-Se-mika-...rala-1966.html
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Turun Sanomat
  26.11.2016
  Sipilä ilmoitti perustavansa työryhmän lisääntyvän eriarvoistumisen pysäyttämiseksi:

  " "
  Keskustapuolueen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä otti keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Torniossa voimakkaasti kantaa inhimillisyyden, ihmisarvon ja eriarvoisuuden pysäyttämisen puolesta. Hän kehotti keskustaväkeä puhumaan niiden ihmisten äänellä, joilla on suurin hätä, ja joiden ääni ei kuulu julkisuudessa.

  – Olen päättänyt perustaa työryhmän eriarvoistumisen lisääntymisen pysäyttämiseksi nykyisten talousraamien puitteissa. Sen puheenjohtajaksi on lupautunut professori Juho Saari, Sipilä paljasti puoluevaltuustolle pitämässään poliittisessa katsauksessa.
  " "

  http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/300...ysayttamiseksi

  Kuuleeko joku keskustaväestä meidän suomalaisten biologisten insestiäitien insestilasten annihilaatioahdistuksesta kumpuavaa äänetöntä/äänekästä kuolonkauhuitkua, joka ei kuulu julkisuudessa?

  Meillä suomalaisten insestiäitien biologisilla insestilapsilla on äärimmäinen hengenhätä: puhuuko joku keskustaväestä keskustapuolueen puheenjohtajalle, Suomen pääministeri Juha Sipilälle meidän suomalaisten insestiäitien biologisten insestilasten suulla?

  Onko keskustaväellä tai jollain muulla suomalaisella poliittisella ryhmittymällä poliittisia intressejä kääntää englannin kielestä meidän suomemme kielelle meistä insestiäitien tyttäristä sekä meidän insestiäitien tyttärien insestitraumojen ammattitaitoisesta hoitamisesta kertova kirja

  Mother-Daughter Incest: A Guide for Helping Professionals
  Beverly Ogilvie
  12.11.2012:
  https://books.google.fi/books?id=rfP...other_versions

  ?
  " "
  Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi.
  " "
  Martti Siirala 1966

  http://docplayer.fi/2816451-Se-mika-...rala-1966.html
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • IL 4.12. 2016
  "Sote on hyppy totaalisen pimeään" - Miten käy mielenterveyspotilaiden?:

  " "
  - Niin kauan kuin sosiaali- ja terveysjärjestelmästä (sote) puhutaan palvelujärjestelmänä, joka antaa kansalaisille valinnanvapauden itse päättää mistä hankkii palvelunsa, se tulee tuottamaan vain lisää kustannuksia ja epätasa-arvoa, toteaa arvostettu, pitkän uran tehnyt psykoanalyytikko Leila Keski-Luopa.

  - Sotesta on tullut poliitikkojen pelikenttä, jossa he järjestelevät asioita mutu-tuntumalla. Seurauksena on kustannusten nousu, kun säästöjä haetaan väärästä päästä.

  Keski-Luopa toimii nykyään pääasiassa työnohjaajana. Se on kattavin mahdollinen näköalapaikka kentälle. Hän kantaa sote-ratkaisussa mielenterveyshäiriöistä kärsivien kohtalosta huolta.

  - Mielenterveys muodostaa toiseksi suurimman kustannuserän yhteiskunnalle eri sairausryhmiä verrattaessa. Jos mielenterveyspotilaat nyt laiminlyödään, jatkaa kustannuskäyrä vain nousuaan.

  Uudessa sote-ratkaisussa pyritään tehostamaan toimintaa palvelujen kilpailuttamisella.

  - Mutta mielenterveyshäiriöisten kohdalla kysynnän ja tarjonnan laki ei toimi, koska vain pieni osa heistä kykenee hakeutumaan hoitoon.


  Peruskivi

  Siksi asiantuntijoita pitäisi kuunnella erityisesti mielenterveysryhmän kohdalla.

  - Nykyiset lait antavat poliitikoille toimintaohjeet sote-uudistukseen. Siksi heidän kannattaisi tutustua kiireellisesti voimassaoleviin kansanterveys- ja mielenterveyslakeihin.

  - Näitä lakeja ei näytä olevan nyt luettu.

  Ennaltaehkäisyn sekä kansalaisille hyvän elinympäristön luomisen pitäisi olla sote-ratkaisussa etusijalla. Edelliset ovat samalla nykyisten sote-lakien peruskivi.

  " "
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016...33556_uu.shtml
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 06-12-16 klo 21:56.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • IL 4.12. 2016
  "Sote on hyppy totaalisen pimeään" - Miten käy mielenterveyspotilaiden?:

  " "
  - Niin kauan kuin sosiaali- ja terveysjärjestelmästä (sote) puhutaan palvelujärjestelmänä, joka antaa kansalaisille valinnanvapauden itse päättää mistä hankkii palvelunsa, se tulee tuottamaan vain lisää kustannuksia ja epätasa-arvoa, toteaa arvostettu, pitkän uran tehnyt psykoanalyytikko Leila Keski-Luopa.

  - Sotesta on tullut poliitikkojen pelikenttä, jossa he järjestelevät asioita mutu-tuntumalla. Seurauksena on kustannusten nousu, kun säästöjä haetaan väärästä päästä.

  Keski-Luopa toimii nykyään pääasiassa työnohjaajana. Se on kattavin mahdollinen näköalapaikka kentälle. Hän kantaa sote-ratkaisussa mielenterveyshäiriöistä kärsivien kohtalosta huolta.

  - Mielenterveys muodostaa toiseksi suurimman kustannuserän yhteiskunnalle eri sairausryhmiä verrattaessa. Jos mielenterveyspotilaat nyt laiminlyödään, jatkaa kustannuskäyrä vain nousuaan.

  Uudessa sote-ratkaisussa pyritään tehostamaan toimintaa palvelujen kilpailuttamisella.

  - Mutta mielenterveyshäiriöisten kohdalla kysynnän ja tarjonnan laki ei toimi, koska vain pieni osa heistä kykenee hakeutumaan hoitoon.


  Peruskivi

  Siksi asiantuntijoita pitäisi kuunnella erityisesti mielenterveysryhmän kohdalla.

  - Nykyiset lait antavat poliitikoille toimintaohjeet sote-uudistukseen. Siksi heidän kannattaisi tutustua kiireellisesti voimassaoleviin kansanterveys- ja mielenterveyslakeihin.

  - Näitä lakeja ei näytä olevan nyt luettu.

  Ennaltaehkäisyn sekä kansalaisille hyvän elinympäristön luomisen pitäisi olla sote-ratkaisussa etusijalla. Edelliset ovat samalla nykyisten sote-lakien peruskivi.

  " "
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016...33556_uu.shtml
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056

Pikavastaus

Jos olet jo foorumin jäsen, muistathan kirjautua sisään ennen postausta!

Mikä kuukausi tulee viidennen kuukauden jälkeen?