• Auschwitzista assosiaatioon eli DID:stä integraatioon

  Perustin tämän Auschwitzista assosiaatioon eli DID:stä integraatioon -ketjun, koska käsittääkseni olen nyt siirtymässä dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä assosiaatioon, mikä tarkoittaa tietääkseni sitä integraatiota: ehkä olen väärässä itseni suhteen, mutta näin minä siis oletan tämän tämänhetkisen toipumisvaiheeni nyt olevan.

  Pink Floyd: High Hopes

  https://www.youtube.com/watch?v=7jMlFXouPk8
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Perustin tämän Auschwitzista assosiaatioon eli DID:stä integraatioon -ketjun, koska käsittääkseni olen nyt siirtymässä dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä assosiaatioon, mikä tarkoittaa tietääkseni sitä integraatiota: ehkä olen väärässä itseni suhteen, mutta näin minä siis oletan tämän tämänhetkisen toipumisvaiheeni nyt olevan.

  Pink Floyd: High Hopes

  https://www.youtube.com/watch?v=7jMlFXouPk8
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Auschwitz:

  " "
  Auschwitz on saksankielinen versio puolalaisen kaupungin Oświęcimin nimestä. Tavallisesti nimellä viitataan toisen maailmansodan aikaiseen Auschwitzin keskitysleiriin. Nykyisin Auschwitz on museo ja Unescon maailmanperintökohde.

  Auschwitzin nimellä oli kaiken kaikkiaan kolme eri keskitysleiriä:[1]
  KL Auschwitz I – pääleiri, jonka rakentaminen alkoi toukokuussa 1940 lähelle Oświęcimin keskustaa. Nykyään alue on museona.
  KL Auschwitz II – Auschwitz-Birkenau, varsinainen tuhoamisleiri, jonka rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 1941.
  KL Auschwitz III – Monowitz, työleiri Oświęcimin lähellä Monowicen kylässä."
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

  Assosiaatio:

  " "
  Mielleyhtymä, sanojen ja asioiden yhdistyminen toisiinsa ihmisen mielessä.
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Assosiaatio
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Auschwitz:

  " "
  Auschwitz on saksankielinen versio puolalaisen kaupungin Oświęcimin nimestä. Tavallisesti nimellä viitataan toisen maailmansodan aikaiseen Auschwitzin keskitysleiriin. Nykyisin Auschwitz on museo ja Unescon maailmanperintökohde.

  Auschwitzin nimellä oli kaiken kaikkiaan kolme eri keskitysleiriä:[1]
  KL Auschwitz I – pääleiri, jonka rakentaminen alkoi toukokuussa 1940 lähelle Oświęcimin keskustaa. Nykyään alue on museona.
  KL Auschwitz II – Auschwitz-Birkenau, varsinainen tuhoamisleiri, jonka rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 1941.
  KL Auschwitz III – Monowitz, työleiri Oświęcimin lähellä Monowicen kylässä."
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

  Assosiaatio:

  " "
  Mielleyhtymä, sanojen ja asioiden yhdistyminen toisiinsa ihmisen mielessä.
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Assosiaatio
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Psyykkinen trauma on insestiäitini aiheuttamista kidutustraumoista se kaikkein syvin trauma.


  Multiple Personality Disorder as an Attachment Disorder
  Peter M. Barach
  Horizons Counseling Services, Inc.
  Parma Heights, Ohio:

  http://www.peterbarach.com/MPD%20as%...20disorder.htm


  Pink Floyd - Marooned (Official Video):

  https://www.youtube.com/watch?v=P7YMI39sObY
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Psyykkinen trauma on insestiäitini aiheuttamista kidutustraumoista se kaikkein syvin trauma.


  Multiple Personality Disorder as an Attachment Disorder
  Peter M. Barach
  Horizons Counseling Services, Inc.
  Parma Heights, Ohio:

  http://www.peterbarach.com/MPD%20as%...20disorder.htm


  Pink Floyd - Marooned (Official Video):

  https://www.youtube.com/watch?v=P7YMI39sObY
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Otsikko:

  Lapsen henkinen kaltoinkohtelu lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta

  Tekijä: Martina Emilia Nilsson
  Helsingin Yliopisto
  Valtiotieteellinen tiedekunta
  Sosiaalitieteiden laitos
  Sosiaalityö
  Pro gradu -tutkielma
  Maaliskuu 2011

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/...u.pdf?sequence


  Olen lainannut alle pari otetta yllä mainitsemastani ja linkkaamastani Martina Emilia Nilssonin pro gradusta.

  " "
  Lastensuojelulaissa määritelty vanhemman välinpitämätön kasvatustyyli on ensimmäinen näkökulma lapsen henkiselle kaltoinkohtelulle. Tällaisesta tilanteesta on kyse, jos lapsi joutuu ottamaan ikätasonsa vastaisesti enemmän vastuuta itsestään tai myös sisaruksistaan, ja tällä tavalla lapsen kehitys ja turvallisuus vaarantuvat. ( Räty 2008, 229.) Toinen näkökulma lapsen henkiselle kaltoinkohtelulle on emotionaalinen laiminlyönti. Emotionaalinen laiminlyönti on todennettavissa vanhempien hoivan ja huolenpidon tapana. Tällaisessa tilanteessa lapsen tunnetarpeet jäävät huomioimatta. (Sinkkonen 2005, 75-86.) Danya Glaser (2005, ref. Söderholm 2004, 57-61) on jaotellut lapsen emotionaalisen laiminlyönnin viiteen eri kategoriaan: Vanhemmat eivät reagoi lapsen emotionaalisiin tarpeisiin, suhtautuminen lapseen on negatiivista ja jopa vihamielistä, vuorovaikutus lapseen on epäjohdonmukaista ja epäasiallista, vanhemmilla on kyvyttömyyttä tunnistaa lapsen yksilöllisyys sekä heillä on havaittavissa kyvyttömyyttä turvata lapsensa sosiaalisia tarpeita. Glaserin kategoriat kuvaavat lapsen ja vanhemman välistä poikkeavaa vuorovaikutussuhdetta. Tutkielman kolmas näkökulma, joka avaa myös käsitettä lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta, on lapsen emotionaalinen kaltoinkohtelu. Emotionaalista kaltoinkohtelua voidaan kuvailla vanhempien käyttäytymismallina, jossa lapselle välittyy kuva siitä, että hän on kelvoton ja häntä on vaikea rakastaa. Emotionaalisessa kaltoinkohtelussa hoivasuhdetta ei voida kuvailla lapsen tarpeista käsin muodostuvaksi vastavuoroiseksi suhteeksi. Lapsella on arvokas tunne omasta olemassaolostaan ainoastaan silloin, kun hän tyydyttää vanhempien haluja ja tarpeita. (Sinkkonen 2005, 75-86). Nämä edellä mainitut kolme eri näkökulmaa eivät tässä tutkielmassa sulje toisiaan pois vaan ovat lähinnä synonyymejä määrittämään lapsen henkistä kaltoinkohtelua.
  " "

  Olemassaoloni arvo biologiselle insestiäidilleni perustui lapsuudessani sille, että kuinka hyvin tyydytin insestiäitini halut ja tarpeet.

  " "
  Johanna Hurtig on väitöskirjassaan esitellyt lastensuojelukäytäntöjen ongelmallisuutta ja tuonut esille, että välittömän avun tarpeessa oleva lapsi voi jäädä vuosiksi ilman apua, koska työntekijät luottavat vanhempien lupauksiin.
  " "

  Insestiäitini mukaan äidin ja lapsen suhde on pyhä ja koskematon, eikä ulkopuoliset saa sekaantua äidin ja lapsen väliseen suhteeseen, eikä insestiäitini sallinut edes viranomaisten puuttua kotihääräämisiinsä - insestiäiti kun oli.

  Tänään, 15.11. 2015, itsemurhan tehneiden muistopäivänä

  http://www.traumajadissosiaatio.fi/f...den-läheisille

  , lähetän Suomen hallitukselle ja eduskunnalle sellaisia terveisiä, että kyllä meidän suomalaisten, Suomessa kidutettavana olevien lasten sekä Suomessa lapsena kidutettujen kidutustapahtumat saadaan sanoitettua - ja jopa estettyä! -, kun meidän suomalaisten lasten hyvinvointiin kiinnitetään riittävästi huomiota ja resursseja eli

  rahaa.
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 15-11-15 klo 18:20.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Otsikko:

  Lapsen henkinen kaltoinkohtelu lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta

  Tekijä: Martina Emilia Nilsson
  Helsingin Yliopisto
  Valtiotieteellinen tiedekunta
  Sosiaalitieteiden laitos
  Sosiaalityö
  Pro gradu -tutkielma
  Maaliskuu 2011

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/...u.pdf?sequence


  Olen lainannut alle pari otetta yllä mainitsemastani ja linkkaamastani Martina Emilia Nilssonin pro gradusta.

  " "
  Lastensuojelulaissa määritelty vanhemman välinpitämätön kasvatustyyli on ensimmäinen näkökulma lapsen henkiselle kaltoinkohtelulle. Tällaisesta tilanteesta on kyse, jos lapsi joutuu ottamaan ikätasonsa vastaisesti enemmän vastuuta itsestään tai myös sisaruksistaan, ja tällä tavalla lapsen kehitys ja turvallisuus vaarantuvat. ( Räty 2008, 229.) Toinen näkökulma lapsen henkiselle kaltoinkohtelulle on emotionaalinen laiminlyönti. Emotionaalinen laiminlyönti on todennettavissa vanhempien hoivan ja huolenpidon tapana. Tällaisessa tilanteessa lapsen tunnetarpeet jäävät huomioimatta. (Sinkkonen 2005, 75-86.) Danya Glaser (2005, ref. Söderholm 2004, 57-61) on jaotellut lapsen emotionaalisen laiminlyönnin viiteen eri kategoriaan: Vanhemmat eivät reagoi lapsen emotionaalisiin tarpeisiin, suhtautuminen lapseen on negatiivista ja jopa vihamielistä, vuorovaikutus lapseen on epäjohdonmukaista ja epäasiallista, vanhemmilla on kyvyttömyyttä tunnistaa lapsen yksilöllisyys sekä heillä on havaittavissa kyvyttömyyttä turvata lapsensa sosiaalisia tarpeita. Glaserin kategoriat kuvaavat lapsen ja vanhemman välistä poikkeavaa vuorovaikutussuhdetta. Tutkielman kolmas näkökulma, joka avaa myös käsitettä lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta, on lapsen emotionaalinen kaltoinkohtelu. Emotionaalista kaltoinkohtelua voidaan kuvailla vanhempien käyttäytymismallina, jossa lapselle välittyy kuva siitä, että hän on kelvoton ja häntä on vaikea rakastaa. Emotionaalisessa kaltoinkohtelussa hoivasuhdetta ei voida kuvailla lapsen tarpeista käsin muodostuvaksi vastavuoroiseksi suhteeksi. Lapsella on arvokas tunne omasta olemassaolostaan ainoastaan silloin, kun hän tyydyttää vanhempien haluja ja tarpeita. (Sinkkonen 2005, 75-86). Nämä edellä mainitut kolme eri näkökulmaa eivät tässä tutkielmassa sulje toisiaan pois vaan ovat lähinnä synonyymejä määrittämään lapsen henkistä kaltoinkohtelua.
  " "

  Olemassaoloni arvo biologiselle insestiäidilleni perustui lapsuudessani sille, että kuinka hyvin tyydytin insestiäitini halut ja tarpeet.

  " "
  Johanna Hurtig on väitöskirjassaan esitellyt lastensuojelukäytäntöjen ongelmallisuutta ja tuonut esille, että välittömän avun tarpeessa oleva lapsi voi jäädä vuosiksi ilman apua, koska työntekijät luottavat vanhempien lupauksiin.
  " "

  Insestiäitini mukaan äidin ja lapsen suhde on pyhä ja koskematon, eikä ulkopuoliset saa sekaantua äidin ja lapsen väliseen suhteeseen, eikä insestiäitini sallinut edes viranomaisten puuttua kotihääräämisiinsä - insestiäiti kun oli.

  Tänään, 15.11. 2015, itsemurhan tehneiden muistopäivänä

  http://www.traumajadissosiaatio.fi/f...den-läheisille

  , lähetän Suomen hallitukselle ja eduskunnalle sellaisia terveisiä, että kyllä meidän suomalaisten, Suomessa kidutettavana olevien lasten sekä Suomessa lapsena kidutettujen kidutustapahtumat saadaan sanoitettua - ja jopa estettyä! -, kun meidän suomalaisten lasten hyvinvointiin kiinnitetään riittävästi huomiota ja resursseja eli

  rahaa.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Poisto: edellinen postaus tuli kaksi kertaa!
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 15-11-15 klo 18:13.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Poisto: edellinen postaus tuli kaksi kertaa!
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Insestiäidin kehtolaulu biologiselle insestilapselleen:

  Juice Leskinen - Mene kotiin:

  https://www.youtube.com/watch?v=9wdDN55n5n8
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Insestiäidin kehtolaulu biologiselle insestilapselleen:

  Juice Leskinen - Mene kotiin:

  https://www.youtube.com/watch?v=9wdDN55n5n8
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Lapsen henkinen ja verbaalinen pahoinpitely:

  Emotional and Verbal Child Abuse

  https://www.youtube.com/watch?v=SEewnGqMlbg


  Lapsen henkinen pahoinpitely on paljon pahempaa kuin luulet:

  Emotional Abuse Is Far Worse Than You Think

  https://www.youtube.com/watch?v=_LsaaUTyc2E


  Lapsen psykologinen pahoinpitely on yhtä haitallista kuin lapsen seksuaalinen tai fyysinen pahoinpitely:

  Childhood Psychological Abuse as Harmful as Sexual or Physical Abuse

  http://www.apa.org/news/press/releas...cal-abuse.aspx
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Lapsen henkinen ja verbaalinen pahoinpitely:

  Emotional and Verbal Child Abuse

  https://www.youtube.com/watch?v=SEewnGqMlbg


  Lapsen henkinen pahoinpitely on paljon pahempaa kuin luulet:

  Emotional Abuse Is Far Worse Than You Think

  https://www.youtube.com/watch?v=_LsaaUTyc2E


  Lapsen psykologinen pahoinpitely on yhtä haitallista kuin lapsen seksuaalinen tai fyysinen pahoinpitely:

  Childhood Psychological Abuse as Harmful as Sexual or Physical Abuse

  http://www.apa.org/news/press/releas...cal-abuse.aspx
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Individuaatioprosessi

  The Process of Individuation:

  https://www.youtube.com/watch?v=MeugIS2Mt7k


  Aili Puolanen / referaatti koulututustyöstä 2000, Surutyöstä:

  https://www.google.fi/search?q=aili+...6st%C3%A4+2000
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 18-10-16 klo 08:00.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Individuaatioprosessi

  The Process of Individuation:

  https://www.youtube.com/watch?v=MeugIS2Mt7k


  Aili Puolanen / referaatti koulututustyöstä 2000, Surutyöstä:

  https://www.google.fi/search?q=aili+...6st%C3%A4+2000
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Auschwitz:

  " "
  Auschwitz on saksankielinen versio puolalaisen kaupungin Oświęcimin nimestä. Tavallisesti nimellä viitataan toisen maailmansodan aikaiseen Auschwitzin keskitysleiriin. Nykyisin Auschwitz on museo ja Unescon maailmanperintökohde.

  Auschwitzin nimellä oli kaiken kaikkiaan kolme eri keskitysleiriä:[1]
  KL Auschwitz I – pääleiri, jonka rakentaminen alkoi toukokuussa 1940 lähelle Oświęcimin keskustaa. Nykyään alue on museona.
  KL Auschwitz II – Auschwitz-Birkenau, varsinainen tuhoamisleiri, jonka rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 1941.
  KL Auschwitz III – Monowitz, työleiri Oświęcimin lähellä Monowicen kylässä."
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

  Assosiaatio:

  " "
  Mielleyhtymä, sanojen ja asioiden yhdistyminen toisiinsa ihmisen mielessä.
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Assosiaatio
  Paul Valent

  http://www.paulvalent.com/
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Auschwitz:

  " "
  Auschwitz on saksankielinen versio puolalaisen kaupungin Oświęcimin nimestä. Tavallisesti nimellä viitataan toisen maailmansodan aikaiseen Auschwitzin keskitysleiriin. Nykyisin Auschwitz on museo ja Unescon maailmanperintökohde.

  Auschwitzin nimellä oli kaiken kaikkiaan kolme eri keskitysleiriä:[1]
  KL Auschwitz I – pääleiri, jonka rakentaminen alkoi toukokuussa 1940 lähelle Oświęcimin keskustaa. Nykyään alue on museona.
  KL Auschwitz II – Auschwitz-Birkenau, varsinainen tuhoamisleiri, jonka rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 1941.
  KL Auschwitz III – Monowitz, työleiri Oświęcimin lähellä Monowicen kylässä."
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

  Assosiaatio:

  " "
  Mielleyhtymä, sanojen ja asioiden yhdistyminen toisiinsa ihmisen mielessä.
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Assosiaatio
  Paul Valent

  http://www.paulvalent.com/
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Lucky Otters Haven
  The Narcissistic Mother


  https://luckyottershaven.com/2015/09...sistic-mother/
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Lucky Otters Haven
  The Narcissistic Mother


  https://luckyottershaven.com/2015/09...sistic-mother/
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Me itsetuhoiset mysteerinaiset eli me itseämme mystisesti tuhoavat naiset


  Narsisti lähelläsi -blogin äiti-aiheisia tekstejä:

  http://narskulandia.blogspot.fi/search/label/%C3%A4iti

  - Kyllä: minä koen olleeni äitini orja. Minä olin äitini orja.

  Jos tunnet naisen, joka tuhoaa itseään käsittämättä, että miksi hän tuhoaa itseään, niin hänkin saattaa olla ollut - ja on edelleenkin - äitinsä orja.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Me itsetuhoiset mysteerinaiset eli me itseämme mystisesti tuhoavat naiset


  Narsisti lähelläsi -blogin äiti-aiheisia tekstejä:

  http://narskulandia.blogspot.fi/search/label/%C3%A4iti

  - Kyllä: minä koen olleeni äitini orja. Minä olin äitini orja.

  Jos tunnet naisen, joka tuhoaa itseään käsittämättä, että miksi hän tuhoaa itseään, niin hänkin saattaa olla ollut - ja on edelleenkin - äitinsä orja.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Satu Vuorela
  NAISEN VÄKIVALTA NÄKYVÄKSI
  ”Naista lyödään, mutta myös nainen lyö”
  Opinnäytetyö
  Kansalaistoiminta ja nuorisotyö
  Marraskuu 2011
  Mikkelin ammattikorkeakoulu:

  https://www.google.fi/search?q=Satu+...inen+%C3%A4iti
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Satu Vuorela
  NAISEN VÄKIVALTA NÄKYVÄKSI
  ”Naista lyödään, mutta myös nainen lyö”
  Opinnäytetyö
  Kansalaistoiminta ja nuorisotyö
  Marraskuu 2011
  Mikkelin ammattikorkeakoulu:

  https://www.google.fi/search?q=Satu+...inen+%C3%A4iti
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Kiitos tytär tästä linkistä. Terapian tavoitteena minulla juuri nyt on tuntea vihaa ja lukemalla tätä linkkiä tulin vihaiseksi, koska se luokitteli erilaisia tapoja olla vihainen ja koin että en saa olla millään tavalla vihainen. Tulkitsin siis tekstiä väärin ja leikin marttyyria myös. Pääasia kuitenkin että sain oltua vihainen ja sain kiinni siitä mistä olen vihainen.

  Itse asiasta, siitä että naisten väkivalta on tabu josta ei saisi puhua ja johon on siksi niin vaikea puuttua, olen samaa mieltä. Tämä on vaan niin hankala kohta kun on itse väkivallan uhri ja siksi täynnä vihaa jota ei ole saanut ilmaista ja oppinut ilmaisemaan ja nyt kun on omia lapsia pitää olla erityisen varovainen, että ei siirrä vihan painolastia eteenpäin. Pitäisi niinkuin näyttää vihansa ja saada se itsestään ulos, mutta se pitää tehdä jotenkin oikealla tavalla, jota ei kuitenkaan osaa.
 • Kiitos tytär tästä linkistä. Terapian tavoitteena minulla juuri nyt on tuntea vihaa ja lukemalla tätä linkkiä tulin vihaiseksi, koska se luokitteli erilaisia tapoja olla vihainen ja koin että en saa olla millään tavalla vihainen. Tulkitsin siis tekstiä väärin ja leikin marttyyria myös. Pääasia kuitenkin että sain oltua vihainen ja sain kiinni siitä mistä olen vihainen.

  Itse asiasta, siitä että naisten väkivalta on tabu josta ei saisi puhua ja johon on siksi niin vaikea puuttua, olen samaa mieltä. Tämä on vaan niin hankala kohta kun on itse väkivallan uhri ja siksi täynnä vihaa jota ei ole saanut ilmaista ja oppinut ilmaisemaan ja nyt kun on omia lapsia pitää olla erityisen varovainen, että ei siirrä vihan painolastia eteenpäin. Pitäisi niinkuin näyttää vihansa ja saada se itsestään ulos, mutta se pitää tehdä jotenkin oikealla tavalla, jota ei kuitenkaan osaa.
 • Kiitos kiitoksista, Pii! Hienoa, että Satu Vuorelan [ <= huomnainen] opinnäytetyö auttoi sinua! Totisesti, totisesti tiedän kokemuksesta, että kuinka äärimmäisen vaikeaa ja tuskallista ja kivuliasta tunteiden käsittely on. Voimia meille kaikille tunteittensa käsittelijänaisille
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 26-11-16 klo 07:13.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Kiitos kiitoksista, Pii! Hienoa, että Satu Vuorelan [ <= huomnainen] opinnäytetyö auttoi sinua! Totisesti, totisesti tiedän kokemuksesta, että kuinka äärimmäisen vaikeaa ja tuskallista ja kivuliasta tunteiden käsittely on. Voimia meille kaikille tunteittensa käsittelijänaisille
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Salaisuussyndrooma ja yhteisö


  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
  1992;108(3):280
  Esko Varilo ja Leena Linna:
  " "
  Salaisuussyndrooma ja yhteisö

  Salaisuussyndroomalla tarkoitetaan (Goodwin 1982, Dale ym. 1986, Bentovim ym. 1988) insestiperheelle ominaista voimakkailla tunteilla katektoitua käsitystä, että insesti on luvallista eikä siitä tarvitse tuntea syyllisyyttä, mutta sen paljastuminen on erittäin pelottavaa ja paljastamisesta on rangaistava ankarasti niin perheen jäseniä kuin ulkopuolisiakin. Insestisalaisuus yhdistää perhettä, ja sen ylläpitäminen on perheessä sekä moraalinen sääntö että perhettä koossa pitävä voima. Kun insestiperheessä moraalittomana ja syyllisenä ei koeta insestin tekijää, vaan sen paljastaja, tämä joutuu todella vaikeaan asemaan.

  - Päivähoitaja välitti lapsen kertomuksen perheneuvolalle ja sosiaalihuollolle. Sekä perhe että osa kyläyhteisöä koki teon moraalisesti ala-arvoiseksi ja tunsi luvalliseksi hyökätä kaikin keinoin häntä vastaan. Hän sai suoranaisia murhauhkauksia (esimerkiksi kortin, jossa luuranko tanssi irvistellen ja jonka tekstissä luki: "odotan kiihkeästi tapaamista kanssasi"). Hänen lapsiaan vainottiin siihen mittaan, että perhe tunsi olevansa pakotettu myymään talonsa ja muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Oikeudenkäynnissä oikeus ilmaisi käsityksenään, että päivähoitaja itse on syyllinen insestiin, mutta hän ei ei todisteiden puutteessa saanut tuomiota–hämmästyttävä päätös, koska lapsi oli selvästi kertonut eri yhteyksissä äidin tekemästä insestistä.

  - Insesti-isäpuoli vei pikkutyttärensä mukanaan ryyppyjoukkoon, jossa useat miehet käyttivät häntä hyväkseen. Tyttö kertoi kokemuksensa, ja todisteita oli niin paljon, että miehet tuomittiin vankeuteen. Tämän jälkeen erään tuomitun vaimo pahoinpiteli tyttöä varsin vaikeasti syyttäen häntä siitä, että hän oli aiheuttanut "huoraamalla ja kantelemalla" naisen perheelle paljon pahaa.

  Tärkeä kysymys on, ovatko sokkiin liittyvät yhteisön reaktiot seuraus perheen salaisuussyndrooman leviämisestä hoitaviin instansseihin vai puhtaasti instanssien omien aggressioiden synnyttämiä vai näiden yhdistelmiä. Kuten Kernberg (1976) on todennut, hoitaville yhteisöille on tyypillistä, että niiden sisällä syntyy analoginen konflikti sen konfliktin kanssa, joka on sillä hetkellä hoidon kohteena olevassa yksilössä tai yhteisössä esimerkiksi perheessä. Analogisesti yhteisö kokee, että sellainen lastenpsykiatri, sosiaalityöntekijä tai vastaava, joka epäilee jotakin perhettä insestistä, on moraalisesti arveluttava tai sairas.

  - Laajennetun insestiperheen istunnossa perhe esitti mielipiteenään, että perheterapeutit ilmeisesti ovat perverssejä, jotka voyeuristisista syistä haluavat vakoilla heidän seksuaalielämäänsä ja omissa yhdynnöissään käyttävät näitä tietoja kiihokkeena (toistuma perheen tilanteesta, jossa lasta käytetään sukupuolisena kiihokkeena).

  - Insestiperheen asianajaja vakuutti todistavalle lastenpsykiatrille (salaa odotustilassa), että tämän täytyy olla seksuaalisesti frigidi, muuten hänen kiinnostuksensa tulla todistamaan ei ollut selitettävissä.

  - Lastenpsykiatrinen yhteisö joutui yllättäen ottamaan vastaan runsaasti insestiepäily- ja insestilapsipotilaita. Yhteisön sisäistä keskustelua leimasivat pitkän aikaa arviot toinen toistensa analyysien onnistuneisuudesta ja heidän oidipaalit traumoistaan eivätkä niinkään potilaiden ja vanhempien problematiikasta.

  Erityisen tärkeää on, että yhteiskunta reagoi insestisokissa vastaavalla tavalla. Skandaalilehdistö puolustaa mielellään insestivanhempia heihin kohdistuvaa "sortoa" vastaan ja kuvaa hoitavia tahoja väärin käyttäytyviksi, joko niin että he eivät pysty tekemään oikeita diagnooseja (hieman koomista on tietysti se, että julkisen sanan "diagnoosi" perustuu syyllisen vakuutukseen, ettei hän ole syyllinen), tai niin että hoitavat henkilöt ovat menetelleet muutoin vastoin julkisen sanan ehdottamia sääntöjä. Lehdistö toisin sanoen noudattaa samoja sääntöjä kuin insestiperhe: insestiä ei ole olemassa ja siitä puhuvat, salaisuuden paljastajat, ovat syyllistyneet moraalisesti arveluttavaan tekoon.

  Jos voidaan sanoa, että insestin oivaltaminen leviää lapsesta sokkirenkaan tavoin ympäristöön, voidaan myös sanoa, että kieltäminen ja muut defensiiviset reaktiot leviävät insestin tekijästä renkaan tavoin ympäristöön. On kuin rikoksen tekijä ja sen uhri olisivat sosiaalisen kentän eri päissä napoina, joista asenteet leviävät. Se joka tapaa insestivanhempia tapaamatta lasta, joutuu yhteisössä käytännöllisesti aina torjunnan valtaan: insestiä ei ole olemassa. Täten insestin ympärille instituutioihin syntyy kaksi puoluetta: vanhempien ympärille sokkia pelkäävien ryhmä, joka pyrkii kieltämään insestin olemassaolon ja kanavoi insestin aiheuttaman aggression ja raivon hyökkäämällä insestisokin läpikäyneitä vastaan, ja lapsen ympärille insestisokin läpikäyneiden, aggressioittensa kanssa kamppailevien ryhmä, joka pyrkii tuomaan todellisuutta esiin, usein yhtä raivokkaasti ja lapsellisen aggressiivisesti kuin toinenkin puoli. Huomattavaa onkin, että insestin tiedostavat käyttävät helposti tätä tietämisen tasoaan hyvin regressiivisellä tavalla sadismin ja valtataistelun välineenä. Pahin este hyvälle työskentelylle on yhteisön aggressioiden regressiivinen kanavoituminen valtataisteluksi, ja juuri sitä pitäisi välttää, koska valtataistelu estää auttamasta lasta ja toimii yhteisövastarinnan palveluksessa.

  Ongelman mahdollistaa se, että väärien insestisyytteiden erottaminen todellisista ei ole aivan helppoa ja vaatii vahvaa ammattitaitoa (Jones ja McGraw 1987, Benedek 1989, Wong 1989). Koska väärät syytteet aiheuttavat oman tragediansa, jää insestissä tilaa tuskaiselle epävarmuudelle, joka saattaa estää kunnollisen tutkimuksen ja toimenpiteet lapsen auttamiseksi.

  - Yksilöpsykoterapeutti kuunteli pitkään lapsen kertomusta insestistä ja lähti vihdoin lapsen kanssa keskusteltuaan viemään asiaa eteenpäin. Lapsi lähetettiin yliopistoklinikan tutkittavaksi. Hänelle ei tehty asiaankuuluvia pediatrisia tai lastenpsykiatrisia tutkimuksia, vaan muutaman neuvottelukerran jälkeen nuori lastenpsykiatri totesi, että puheet johtuvat äidin depressiosta eikä niin muodoin ole syytä toimenpiteisiin. Tässä tapauksessa voi myös ajatella, että tietämättömyys insestin luonteesta ja hoidosta lisäsi torjunnan mahdollisuutta ja voimaa. On kuitenkin poikkeuksellista, että yksilöpsykoterapeutin potilaastaan kertomat tiedot täysin kyseenalaistetaan.

  Insestin hoitoon liittyvää huostaanotto-ongelmaa tosin helpottaa se, että väärät syytteet usein esiintyvät perheissä, joissa lapsen huostaanotto olisi lastenpsykiatrin mielestä muutenkin tarpeen. Olemme nähneet vain muutamia tapauksia, joissa huostaanoton ainoa aihe olisi ollut insesti. Jos huostaanottoon voidaan löytää muita riittäviä perusteluja, saattaisi olla järkevää jättää insesti mainitsematta oikeudessa, koska sen mainitseminen voi pelkästään aiheuttaa torjuntaa ja estää huostaanoton. Käytännössä näin toimiminen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska esimerkiksi pelkkä psyykkinen pahoinpitely, vaikka se estäisi lapsen kehitysmahdollisuudet, ei myöskään riitä oikeudelle.
  " "
  http://duodecimlehti.fi/web/guest/ar...aku_p_auth=#s4

  Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Auschwitz:

  " "
  Auschwitz on saksankielinen versio puolalaisen kaupungin Oświęcimin nimestä. Tavallisesti nimellä viitataan toisen maailmansodan aikaiseen Auschwitzin keskitysleiriin. Nykyisin Auschwitz on museo ja Unescon maailmanperintökohde.

  Auschwitzin nimellä oli kaiken kaikkiaan kolme eri keskitysleiriä:[1]
  KL Auschwitz I – pääleiri, jonka rakentaminen alkoi toukokuussa 1940 lähelle Oświęcimin keskustaa. Nykyään alue on museona.
  KL Auschwitz II – Auschwitz-Birkenau, varsinainen tuhoamisleiri, jonka rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 1941.
  KL Auschwitz III – Monowitz, työleiri Oświęcimin lähellä Monowicen kylässä."
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

  Assosiaatio:

  " "
  Mielleyhtymä, sanojen ja asioiden yhdistyminen toisiinsa ihmisen mielessä.
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Assosiaatio
  Slate
  July 7 2016 1:03 PM
  John Kelly
  Elie Wiesel’s Profound and Paradoxical Language of Silence:
  " "
  We witness Nazi officers tell their prisoners to be silent.

  " "
  http://www.slate.com/blogs/lexicon_v...f_silence.html

  Slate
  July 7 2016 1:03 PM
  John Kelly
  Elie Wiesel’s Profound and Paradoxical Language of Silence:
  " "
  Behind me, I heard the same man asking:

  "For God's sake, where is God?"

  And from within me, I heard a voice answer:

  "Where He is? This is where—hanging here from this gallows..."

  That night, the soup tasted of corpses.

  " "
  http://www.slate.com/blogs/lexicon_v...f_silence.html

  Strange Fruit Lyrics Billie Holiday:
  https://www.youtube.com/watch?v=c52ElU5tQNo
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 27-12-16 klo 11:48.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Salaisuussyndrooma ja yhteisö


  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
  1992;108(3):280
  Esko Varilo ja Leena Linna:
  " "
  Salaisuussyndrooma ja yhteisö

  Salaisuussyndroomalla tarkoitetaan (Goodwin 1982, Dale ym. 1986, Bentovim ym. 1988) insestiperheelle ominaista voimakkailla tunteilla katektoitua käsitystä, että insesti on luvallista eikä siitä tarvitse tuntea syyllisyyttä, mutta sen paljastuminen on erittäin pelottavaa ja paljastamisesta on rangaistava ankarasti niin perheen jäseniä kuin ulkopuolisiakin. Insestisalaisuus yhdistää perhettä, ja sen ylläpitäminen on perheessä sekä moraalinen sääntö että perhettä koossa pitävä voima. Kun insestiperheessä moraalittomana ja syyllisenä ei koeta insestin tekijää, vaan sen paljastaja, tämä joutuu todella vaikeaan asemaan.

  - Päivähoitaja välitti lapsen kertomuksen perheneuvolalle ja sosiaalihuollolle. Sekä perhe että osa kyläyhteisöä koki teon moraalisesti ala-arvoiseksi ja tunsi luvalliseksi hyökätä kaikin keinoin häntä vastaan. Hän sai suoranaisia murhauhkauksia (esimerkiksi kortin, jossa luuranko tanssi irvistellen ja jonka tekstissä luki: "odotan kiihkeästi tapaamista kanssasi"). Hänen lapsiaan vainottiin siihen mittaan, että perhe tunsi olevansa pakotettu myymään talonsa ja muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Oikeudenkäynnissä oikeus ilmaisi käsityksenään, että päivähoitaja itse on syyllinen insestiin, mutta hän ei ei todisteiden puutteessa saanut tuomiota–hämmästyttävä päätös, koska lapsi oli selvästi kertonut eri yhteyksissä äidin tekemästä insestistä.

  - Insesti-isäpuoli vei pikkutyttärensä mukanaan ryyppyjoukkoon, jossa useat miehet käyttivät häntä hyväkseen. Tyttö kertoi kokemuksensa, ja todisteita oli niin paljon, että miehet tuomittiin vankeuteen. Tämän jälkeen erään tuomitun vaimo pahoinpiteli tyttöä varsin vaikeasti syyttäen häntä siitä, että hän oli aiheuttanut "huoraamalla ja kantelemalla" naisen perheelle paljon pahaa.

  Tärkeä kysymys on, ovatko sokkiin liittyvät yhteisön reaktiot seuraus perheen salaisuussyndrooman leviämisestä hoitaviin instansseihin vai puhtaasti instanssien omien aggressioiden synnyttämiä vai näiden yhdistelmiä. Kuten Kernberg (1976) on todennut, hoitaville yhteisöille on tyypillistä, että niiden sisällä syntyy analoginen konflikti sen konfliktin kanssa, joka on sillä hetkellä hoidon kohteena olevassa yksilössä tai yhteisössä esimerkiksi perheessä. Analogisesti yhteisö kokee, että sellainen lastenpsykiatri, sosiaalityöntekijä tai vastaava, joka epäilee jotakin perhettä insestistä, on moraalisesti arveluttava tai sairas.

  - Laajennetun insestiperheen istunnossa perhe esitti mielipiteenään, että perheterapeutit ilmeisesti ovat perverssejä, jotka voyeuristisista syistä haluavat vakoilla heidän seksuaalielämäänsä ja omissa yhdynnöissään käyttävät näitä tietoja kiihokkeena (toistuma perheen tilanteesta, jossa lasta käytetään sukupuolisena kiihokkeena).

  - Insestiperheen asianajaja vakuutti todistavalle lastenpsykiatrille (salaa odotustilassa), että tämän täytyy olla seksuaalisesti frigidi, muuten hänen kiinnostuksensa tulla todistamaan ei ollut selitettävissä.

  - Lastenpsykiatrinen yhteisö joutui yllättäen ottamaan vastaan runsaasti insestiepäily- ja insestilapsipotilaita. Yhteisön sisäistä keskustelua leimasivat pitkän aikaa arviot toinen toistensa analyysien onnistuneisuudesta ja heidän oidipaalit traumoistaan eivätkä niinkään potilaiden ja vanhempien problematiikasta.

  Erityisen tärkeää on, että yhteiskunta reagoi insestisokissa vastaavalla tavalla. Skandaalilehdistö puolustaa mielellään insestivanhempia heihin kohdistuvaa "sortoa" vastaan ja kuvaa hoitavia tahoja väärin käyttäytyviksi, joko niin että he eivät pysty tekemään oikeita diagnooseja (hieman koomista on tietysti se, että julkisen sanan "diagnoosi" perustuu syyllisen vakuutukseen, ettei hän ole syyllinen), tai niin että hoitavat henkilöt ovat menetelleet muutoin vastoin julkisen sanan ehdottamia sääntöjä. Lehdistö toisin sanoen noudattaa samoja sääntöjä kuin insestiperhe: insestiä ei ole olemassa ja siitä puhuvat, salaisuuden paljastajat, ovat syyllistyneet moraalisesti arveluttavaan tekoon.

  Jos voidaan sanoa, että insestin oivaltaminen leviää lapsesta sokkirenkaan tavoin ympäristöön, voidaan myös sanoa, että kieltäminen ja muut defensiiviset reaktiot leviävät insestin tekijästä renkaan tavoin ympäristöön. On kuin rikoksen tekijä ja sen uhri olisivat sosiaalisen kentän eri päissä napoina, joista asenteet leviävät. Se joka tapaa insestivanhempia tapaamatta lasta, joutuu yhteisössä käytännöllisesti aina torjunnan valtaan: insestiä ei ole olemassa. Täten insestin ympärille instituutioihin syntyy kaksi puoluetta: vanhempien ympärille sokkia pelkäävien ryhmä, joka pyrkii kieltämään insestin olemassaolon ja kanavoi insestin aiheuttaman aggression ja raivon hyökkäämällä insestisokin läpikäyneitä vastaan, ja lapsen ympärille insestisokin läpikäyneiden, aggressioittensa kanssa kamppailevien ryhmä, joka pyrkii tuomaan todellisuutta esiin, usein yhtä raivokkaasti ja lapsellisen aggressiivisesti kuin toinenkin puoli. Huomattavaa onkin, että insestin tiedostavat käyttävät helposti tätä tietämisen tasoaan hyvin regressiivisellä tavalla sadismin ja valtataistelun välineenä. Pahin este hyvälle työskentelylle on yhteisön aggressioiden regressiivinen kanavoituminen valtataisteluksi, ja juuri sitä pitäisi välttää, koska valtataistelu estää auttamasta lasta ja toimii yhteisövastarinnan palveluksessa.

  Ongelman mahdollistaa se, että väärien insestisyytteiden erottaminen todellisista ei ole aivan helppoa ja vaatii vahvaa ammattitaitoa (Jones ja McGraw 1987, Benedek 1989, Wong 1989). Koska väärät syytteet aiheuttavat oman tragediansa, jää insestissä tilaa tuskaiselle epävarmuudelle, joka saattaa estää kunnollisen tutkimuksen ja toimenpiteet lapsen auttamiseksi.

  - Yksilöpsykoterapeutti kuunteli pitkään lapsen kertomusta insestistä ja lähti vihdoin lapsen kanssa keskusteltuaan viemään asiaa eteenpäin. Lapsi lähetettiin yliopistoklinikan tutkittavaksi. Hänelle ei tehty asiaankuuluvia pediatrisia tai lastenpsykiatrisia tutkimuksia, vaan muutaman neuvottelukerran jälkeen nuori lastenpsykiatri totesi, että puheet johtuvat äidin depressiosta eikä niin muodoin ole syytä toimenpiteisiin. Tässä tapauksessa voi myös ajatella, että tietämättömyys insestin luonteesta ja hoidosta lisäsi torjunnan mahdollisuutta ja voimaa. On kuitenkin poikkeuksellista, että yksilöpsykoterapeutin potilaastaan kertomat tiedot täysin kyseenalaistetaan.

  Insestin hoitoon liittyvää huostaanotto-ongelmaa tosin helpottaa se, että väärät syytteet usein esiintyvät perheissä, joissa lapsen huostaanotto olisi lastenpsykiatrin mielestä muutenkin tarpeen. Olemme nähneet vain muutamia tapauksia, joissa huostaanoton ainoa aihe olisi ollut insesti. Jos huostaanottoon voidaan löytää muita riittäviä perusteluja, saattaisi olla järkevää jättää insesti mainitsematta oikeudessa, koska sen mainitseminen voi pelkästään aiheuttaa torjuntaa ja estää huostaanoton. Käytännössä näin toimiminen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska esimerkiksi pelkkä psyykkinen pahoinpitely, vaikka se estäisi lapsen kehitysmahdollisuudet, ei myöskään riitä oikeudelle.
  " "
  http://duodecimlehti.fi/web/guest/ar...aku_p_auth=#s4

  Quote Originally Posted by Insestiäidin tytär View Post
  Auschwitz:

  " "
  Auschwitz on saksankielinen versio puolalaisen kaupungin Oświęcimin nimestä. Tavallisesti nimellä viitataan toisen maailmansodan aikaiseen Auschwitzin keskitysleiriin. Nykyisin Auschwitz on museo ja Unescon maailmanperintökohde.

  Auschwitzin nimellä oli kaiken kaikkiaan kolme eri keskitysleiriä:[1]
  KL Auschwitz I – pääleiri, jonka rakentaminen alkoi toukokuussa 1940 lähelle Oświęcimin keskustaa. Nykyään alue on museona.
  KL Auschwitz II – Auschwitz-Birkenau, varsinainen tuhoamisleiri, jonka rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 1941.
  KL Auschwitz III – Monowitz, työleiri Oświęcimin lähellä Monowicen kylässä."
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

  Assosiaatio:

  " "
  Mielleyhtymä, sanojen ja asioiden yhdistyminen toisiinsa ihmisen mielessä.
  " "

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Assosiaatio
  Slate
  July 7 2016 1:03 PM
  John Kelly
  Elie Wiesel’s Profound and Paradoxical Language of Silence:
  " "
  We witness Nazi officers tell their prisoners to be silent.

  " "
  http://www.slate.com/blogs/lexicon_v...f_silence.html

  Slate
  July 7 2016 1:03 PM
  John Kelly
  Elie Wiesel’s Profound and Paradoxical Language of Silence:
  " "
  Behind me, I heard the same man asking:

  "For God's sake, where is God?"

  And from within me, I heard a voice answer:

  "Where He is? This is where—hanging here from this gallows..."

  That night, the soup tasted of corpses.

  " "
  http://www.slate.com/blogs/lexicon_v...f_silence.html

  Strange Fruit Lyrics Billie Holiday:
  https://www.youtube.com/watch?v=c52ElU5tQNo
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Hei IÄ:n tytär! Ihanaa, että matkasi kulkee lähemmäksi asssosiaatiota! Oletkin jo ollut kohtuuttoman kovan kärsimyksen kourissa siellä keskitysleirillä ja aivan liian pitkään! Löydät pysäyttäviä lauseita, keskitysleirisi ympärillä olevien yhteisöjen sokeutta ja julmuutta kuvaavia lauseita ja laitat ne tähän ketjuun meille luettavaksi.Kiitos. Sopisi julmien ja sokeidenkin lukea näitä. Nähdä. Auttaa sinutkin pois näkymättömän uhrin vankilasta takaisin päivänvaloon!
 • Hei IÄ:n tytär! Ihanaa, että matkasi kulkee lähemmäksi asssosiaatiota! Oletkin jo ollut kohtuuttoman kovan kärsimyksen kourissa siellä keskitysleirillä ja aivan liian pitkään! Löydät pysäyttäviä lauseita, keskitysleirisi ympärillä olevien yhteisöjen sokeutta ja julmuutta kuvaavia lauseita ja laitat ne tähän ketjuun meille luettavaksi.Kiitos. Sopisi julmien ja sokeidenkin lukea näitä. Nähdä. Auttaa sinutkin pois näkymättömän uhrin vankilasta takaisin päivänvaloon!
 • Sivupersoonieni assosiaatio eli integraatio etenee, vaikka useinmiten tuntuu, että mitään muuta ei tapahdu kuin se, että on vain tavalla tai toisella h****tin huono olo. Viime viikolla pienen pienet sivupersoonani ilmaisivat itseään ja tarpeitaan erääseen asiaan liittyen minun sisäisen kaoottisen, hämärän ja sekavan maailman mittakaavalla mitattuna yllättävän ja harvinaisen selkeästi, ja siitä asti olen ollut ymmälläni, että mitä tehdä ko. pikkusivupersoonille ja heidän tarpeilleen siihen asiaan liittyen, jonka vuoksi ko. pikkusivupersoonat hätääntyvät ja pelkäävät. Liitän tähän linkin

  Jani Aspin
  Lasten dissosiaatio
  "the escape when there is no escape"

  https://www.google.fi/search?client=....0.yk1HJobl4d0

  -opinnäytetyöhön, joka valmistui toukokuussa 2015, ja jossa Jani Asp tuo esiin loistavasti sen, että mitä tarkoittaa lapsen äärimmäinen dissosiaatio. Kaikki tuo, mikä koskee lapsen äärimmäistä dissosiaatiota, koskee myös minua ja minun lapsisivupersooniani, vaikka olen siis aikuinen. Minun piti lisätä tähän vielä jotakin, mutta pätkii...pätkii...pätkii...pätkii taas niin pahasti, että unohdin, mitä minun piti kirjoittaa.
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 28-11-17 klo 10:42.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Sivupersoonieni assosiaatio eli integraatio etenee, vaikka useinmiten tuntuu, että mitään muuta ei tapahdu kuin se, että on vain tavalla tai toisella h****tin huono olo. Viime viikolla pienen pienet sivupersoonani ilmaisivat itseään ja tarpeitaan erääseen asiaan liittyen minun sisäisen kaoottisen, hämärän ja sekavan maailman mittakaavalla mitattuna yllättävän ja harvinaisen selkeästi, ja siitä asti olen ollut ymmälläni, että mitä tehdä ko. pikkusivupersoonille ja heidän tarpeilleen siihen asiaan liittyen, jonka vuoksi ko. pikkusivupersoonat hätääntyvät ja pelkäävät. Liitän tähän linkin

  Jani Aspin
  Lasten dissosiaatio
  "the escape when there is no escape"

  https://www.google.fi/search?client=....0.yk1HJobl4d0

  -opinnäytetyöhön, joka valmistui toukokuussa 2015, ja jossa Jani Asp tuo esiin loistavasti sen, että mitä tarkoittaa lapsen äärimmäinen dissosiaatio. Kaikki tuo, mikä koskee lapsen äärimmäistä dissosiaatiota, koskee myös minua ja minun lapsisivupersooniani, vaikka olen siis aikuinen. Minun piti lisätä tähän vielä jotakin, mutta pätkii...pätkii...pätkii...pätkii taas niin pahasti, että unohdin, mitä minun piti kirjoittaa.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Olen keskustellut ammattilaisten kanssa näistä hätääntyneistä ja pelokkaista pienistä sivupersoonistani, jotka viime viikolla nousivat hyvin selkeästi esiin. Olen saanut ammattilaisilta ohjeita, että kuinka toimia ja edetä tässä tilanteessa, ja nyt on tosi helpottunut olo: huoah !

  Olen yksi todiste siitä, että DID:stä ynnä muista vaikeista ja syvistä mielenterveysongelmista ei ole mahdollista toipua kirjekurssinomaisesti kirjoja ja nettiä lukemalla ja pänttäämällä, sillä totisesti, totisesti olen lukenut paljon paljon paljon niin DID:stä kuin kaikista muistakin mielenterveysongelmista suomeksi ja englanniksi, mutta silti en mitenkään ymmärrä mieleni ja kehoni liikkeitä ilman eri ammattialojen hoitohenkilöitä. Silti DID:stä ynnä muista mielenterveysongelmista lukeminen on hyödyllistä, sillä tämä DID:stä toipuminen on niin sekavaa, hämärää, kivuliasta, raskasta, pelottavaa ja kammottavaa, että jatkuva tiedonsaanti ja vertaistuki mm. täältä virtuaalitodellisuudesta auttaa kestämään ja jatkamaan Toipumismatkaa. Minulla ainakin tieto ei luo tuskaa, vaan turvaa .
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 29-11-17 klo 19:07.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Olen keskustellut ammattilaisten kanssa näistä hätääntyneistä ja pelokkaista pienistä sivupersoonistani, jotka viime viikolla nousivat hyvin selkeästi esiin. Olen saanut ammattilaisilta ohjeita, että kuinka toimia ja edetä tässä tilanteessa, ja nyt on tosi helpottunut olo: huoah !

  Olen yksi todiste siitä, että DID:stä ynnä muista vaikeista ja syvistä mielenterveysongelmista ei ole mahdollista toipua kirjekurssinomaisesti kirjoja ja nettiä lukemalla ja pänttäämällä, sillä totisesti, totisesti olen lukenut paljon paljon paljon niin DID:stä kuin kaikista muistakin mielenterveysongelmista suomeksi ja englanniksi, mutta silti en mitenkään ymmärrä mieleni ja kehoni liikkeitä ilman eri ammattialojen hoitohenkilöitä. Silti DID:stä ynnä muista mielenterveysongelmista lukeminen on hyödyllistä, sillä tämä DID:stä toipuminen on niin sekavaa, hämärää, kivuliasta, raskasta, pelottavaa ja kammottavaa, että jatkuva tiedonsaanti ja vertaistuki mm. täältä virtuaalitodellisuudesta auttaa kestämään ja jatkamaan Toipumismatkaa. Minulla ainakin tieto ei luo tuskaa, vaan turvaa .
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Ne pelkäävät ja ymmällään olevat pienet sivupersoonani, jotka ovat pyörittäneet ja ihmetyttäneet minua jo yli viikon, eivät olekaan ainoita sivupersooniani, jotka liittyvät siihen asiaan X, jonka vuoksi pikkuiset pelkäävät ja ovat hädissään. Olen tässä viime päivinä oivaltanut, että siihen asiaan X liittyen, jonka takia pienet sivupersoonani pelkäävät, liittyy myös muita sivupersoonia! Olen asian X tiimoilta hajonnut vaikka kuinka moneen osaan! Ei ihme, että olen ollut niin sekaisin ja pyörryksissä kaikki nämä kidutustraumahoitovuodet, sillä kaikki minussa on yhtä ANP/EP -ryteikköä! Oletin jotenkin siten, että minulla on tähän asiaan X liittyen yksi ANP ja yksi EP, mutta siellä onkin kaikenlaista sälää, joista en ota selvää, että mitkä ovat ANP:itä ja mitkä EP:itä ja mitkä jotakin muuta! Ja nyt on kyseessä vain YKSI elämänosa-alueeni, josta aiemmin luulin, että se on vahva elämänosa-alueeni: miten voi olla vahva, jos kaikki psyykessä on pirstaleina?!? No ei mitenkään, ja siksi elämäni onkin ollut ja on edelleenkin yhtä selviytymistaistelua ja siksi taas jälleen kerran väsyttää ja taas jälleen kerran kouristelee ja taas jälleen kerran kramppaa ja taas jälleen kerran ei ulkoilu onnistu, koska taas jälleen kerran väsyttää ja taas jälleen kerran...
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 03-12-17 klo 11:24.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • Ne pelkäävät ja ymmällään olevat pienet sivupersoonani, jotka ovat pyörittäneet ja ihmetyttäneet minua jo yli viikon, eivät olekaan ainoita sivupersooniani, jotka liittyvät siihen asiaan X, jonka vuoksi pikkuiset pelkäävät ja ovat hädissään. Olen tässä viime päivinä oivaltanut, että siihen asiaan X liittyen, jonka takia pienet sivupersoonani pelkäävät, liittyy myös muita sivupersoonia! Olen asian X tiimoilta hajonnut vaikka kuinka moneen osaan! Ei ihme, että olen ollut niin sekaisin ja pyörryksissä kaikki nämä kidutustraumahoitovuodet, sillä kaikki minussa on yhtä ANP/EP -ryteikköä! Oletin jotenkin siten, että minulla on tähän asiaan X liittyen yksi ANP ja yksi EP, mutta siellä onkin kaikenlaista sälää, joista en ota selvää, että mitkä ovat ANP:itä ja mitkä EP:itä ja mitkä jotakin muuta! Ja nyt on kyseessä vain YKSI elämänosa-alueeni, josta aiemmin luulin, että se on vahva elämänosa-alueeni: miten voi olla vahva, jos kaikki psyykessä on pirstaleina?!? No ei mitenkään, ja siksi elämäni onkin ollut ja on edelleenkin yhtä selviytymistaistelua ja siksi taas jälleen kerran väsyttää ja taas jälleen kerran kouristelee ja taas jälleen kerran kramppaa ja taas jälleen kerran ei ulkoilu onnistu, koska taas jälleen kerran väsyttää ja taas jälleen kerran...
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • ...Nyt on kiitoksen paikka: sain itseni kovien ponnistelujen jälkeen ulos lenkille, eli kiitos, että täällä saa valittaa, sillä nyt on ihan eri olo, kun ensin valitin kökköoloani ja sitten kävin sateesta hapekkaassa ilmassa pyörähtämässä !
  Viimeisin muokkaus käyttäjältä Insestiäidin tytär; 03-12-17 klo 18:57.
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056
 • ...Nyt on kiitoksen paikka: sain itseni kovien ponnistelujen jälkeen ulos lenkille, eli kiitos, että täällä saa valittaa, sillä nyt on ihan eri olo, kun ensin valitin kökköoloani ja sitten kävin sateesta hapekkaassa ilmassa pyörähtämässä !
  Insesti ja yhteisö
  Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 1992;108(3):280 Esko Varilo ja Leena Linna:

  " " - Vanhempien kanssa työskennellyt sosiaalityöntekijä kysyi, eikö insestilasta "saisi antaa edes jouluksi kotiin"–ikään kuin lapsen kannalta jouluna tapahtuva insesti olisi mukavampaa kuin arkipäivinä tapahtuva." "

  http://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20056

Pikavastaus

Jos olet jo foorumin jäsen, muistathan kirjautua sisään ennen postausta!

Mikä kuukausi tulee viidennen kuukauden jälkeen?